" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv december 2010

Berätta din åsikt om medborgarinitiativet

31/12/2010 by ifisk

Regeringspropositionen om ändring av grundlagen behandlas som bäst av riksdagen. Justitieministeriets arbetsgrupp har börjat samla medborgarnas kommentarer om hurdant ett fungerande förfarande för medborgarinitiativ skulle kunna vara.

En arbetsgrupp håller på att bereda ett lagförslag om ett förfarande för medborgarinitiativ på statlig nivå. Avsikten med den nya medborgarinitiativen är att stärka medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet.

Diskussionen förs i justitieministeriets nya testtjänst på adressen www.dinasikt.fi. På webbplatsen kan man berätta sin åsikt till exempel om hurdana ärenden medborgarinitiativet skulle kunna lämpa sig för och huruvida underskrifter borde insamlas även elektroniskt. Dessutom ska webbplatsen vara ett forum som utnyttjar de sociala medierna. De insamlade erfarenheterna ska utnyttjas vid den fortsatta utvecklingen av det gamla diskussionsforumet Otakantaa.fi. Syftet med diskussionsforumet är att inhämta medborgarnas åsikter, som då kan användas vid beredningen av lagförslag och projekt.

Diskussionen pågår till och med den 31 januari 2011.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Varför får invandrare inte vara människor?

30/12/2010 by Mediaklipp

Idag hade jag en diskussion som gjorde mig illamående. Jag kan bara inte förstå varför flyktingar, asylsökanden eller invandrare inte får vara människor, utan borde vara någon sorts B-klassens människor/varelser utan behov, drömmar, krav och viljor.

SandraNu känns det extra bra att jag idag blev lovad sommarjobb var jag kan fortsätta vara en brobryggare mellan dessa trångsynta typer och invandrare. Även om man nu inte behöver ha ett jobb inom det här området för att vara en sådan. Det kan ju vem som helst, när som helst vara. Önskar att många skulle ha de som nyårslöfte i år.

”Sandra är statsvetare, jobbade mär ed integration på asylcentralen för att sedan ta en paus från Finland och själv vara invandrare i Frankrike.

Till Sandras blogg

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Sannfinländarnas stöd ökar

30/12/2010 by Mediaklipp

I december ökade stödet för Sannfinländarna med 0,4 procentenheter till 15,3 procent. Samlingspartiet förbättrade med 0,1 procentenheter och Centern med 0,2.

Samlingspartiet stöddes i december av 21,1 procent av finländarna, Centerpartiet av 18,8 och Socialdemokraterna av 18,1 procent. De gröna stöddes av 9,5 procent och Vänstern av 8,1. Kristdemokraterna fick 3,6 procents understöd och SFP 3,4. I undersökningen deltog 2400 finländare.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Experter från S:t Petersburg tog en titt på invandrararbetet i Helsingfors

29/12/2010 by Mediaklipp

Sammanlagt 16 experter från S:t Petersburg bekantade sig med invandrarfrågor i två programenheter. Den ena fokuserade på tolerans och integration, den andra på frågor som rör ungdomar. Därtill behandlades också bland annat boende, språkundervisning, kurser i mångfald och arbete mot rasism. Besöket utgjorde en del av erfarenhetsutbytet inom ramen för städernas samarbetsavtal.

Särskilt intressant tyckte deltagarna var arbetet mot rasism som gjordes på internet. Projekten som presenterades under besöket fick beröm för sin väl utförda, innovativa verksamhet. Diskussion fördes om de två ländernas situation i fråga om förebyggandet av rasism och om olika sätt att rotfästa arbetet mot rasism på nätet.

S:t Petersburg stad planerar att bjuda in finländska experter till kurser i ungdomsarbete på nätet som kommer att hållas 2011.

Ytterligare information: planerare Olga Silfver, olga.silfver(at)hel.fi, tfn (09) 310 379 eller på hel.fi

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Få invandrare studerar längre?

29/12/2010 by Mediaklipp

Av de invandrare som har kommit till Finland som barn har över en fjärdedel gått bara i grundskola, visar uppgifter som Statistikcentralen har tagit fram åt tidningen. Hos infödda finländare har bara 15 procent gjort det. Över en tredjedel av de infödda finländarna har en högskoleexamen medan 23 procent av invandrarna har det.

Direktören för Jyväskylä universitets forskningsanstalt för utbildningen, Jouni Välijärvi, tror att invandrarnas lägre utbildningsnivå kan bero på att ungdomarna inte får tillräckligt stöd av föräldrarna. Också kunskaperna i finska har stor betydelse för möjligheterna att utbilda sig. Till exempel gymnasiestudier kan visa sig vara omöjliga för en som kan finska dåligt.

Av de utlänningar som har kommit till Finland som barn är tyskarna bäst utbildade. På andra plats kommer ryssarna.

Utredningen gäller sådana personer som flyttade till Finland under åren 1983-1990 och som var högst 14 år gamla då de kom. Deras utbildningsnivå togs fram ur examensregistret.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gunnar Hiléns blogg

26/12/2010 by Gunnar Hilén

Hej du människa!

Jag är Gunnar Hilén. Jag är född 1956 nånstans i Sverige. 1988 flyttade jag till Finland där min kärlek väntade sedan 7 år tillbaka…

och nu tänkte jag börja berätta om mig själv, hur jag blev jag och vad jag ”använder” det till i livet. Jag hade en pappa, Sven, som var 45 år när jag föddes. Jag fick även hans namn. Jag gillar stort att vara i förbund med pappa med hjälp av ett gemensamt namn. Det hjälper mig.

Läs mera på gunnarhilén.com

Uppdaterad: 26/12/2010 18:51

Publicerad i6 Blattebloggar (RSS)

Vår integrationsroll alltmer hotad

25/12/2010 by Karl Norrbom

En bakgrund är på sin plats efter en stormig helg då jag fått mycket stöd men också mindre trevliga upplevelser på grund av intervjun i HBL den 18.12.

Luckan har fått avslag från RAY för integrationsprojektet BRIDGE. Projektet fick avslag från RAY också 2007, men efter enträget informationsarbete och tjat beviljades medel efter att SFP, Stefan Wallin, lyckats vända utslaget i januari 2008. Redan 2009 skars dock medlen ner med hälften för följande två år. Detta till trots har projektet kunna göra ett gott arbete, har närverk och verksamhetsmodeller att nyttja i framtiden. Invandrarna har hittat projektet.

Det var inte att hänga ut SFP, där jag ingår som medlem, som jag intervjuades. Jag ville få till stånd ett upprop till finlandssvenska organisationer om problematiken i att finna stöd för integrationsarbete som berör det finlandssvenska och hur stukturer för detta arbete saknas.

Våra folkvalda torde klara kritiken. Jag tror att uppvisande av integrationsarbete i de egna leden skulle ge erkännande också från det övriga samhället. BRIDGE har handlett över 450 personer bara detta år, evenemang och utbildningar borträknat.

Det här handlar också om arbetstagare, framtiden och vår alltmer hotade integrationsroll, nu när vi närmar oss årsskiftet och endast vet att inga medel är säkrade.

Karl Norrbom
Producent, Luckan

Insändaren publicerades i HBL den 21 december

Se även Bridge går miste om RAY-understöd

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Migrationsbiblioteket omfattar litteratur om invandrare

25/12/2010 by ifisk

Migrationsbiblioteket är en del av Migrationsverkets enhet för juridisk service och länderinformation. Migrationsbibliotekets samling omfattar litteratur om invandrare och företeelser som hör nära ihop med flyttningsrörelsen samt om förhållandena i utreseländerna. Övriga viktiga ämnesområden är flykting- och migrationspolitik, rasism och etniska relationer, övriga frågor som gäller flyktingskap samt integration.

Arbetet började med att dataföra nya och okatalogiserade böcker samt de viktigaste verken om migration som publicerats på 1900-talet. År 1999 blev databasen tillgänglig på internet. Bibliotekets samling omfattar ca 12 000 katalogförda publikationer som ansluter sig till migration. Samlingen utökas med tanke på behoven hos dem som arbetar med migrationsfrågor.

På biblioteket ordnas också föreläsningar och diskussioner. Verkets länderinformationsforskare och utomstående sakkunniga föreläser om aktuella ämnen. Sökning i bibliotekets online-databas finns dock endast på finska och på engelska.

Läs mera om migrationsbiblioteket

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Trygga resurserna för integrationen

25/12/2010 by ifisk

Den åldrande befolkningen ökar behovet av kommunal service samtidigt som också de kommunanställda pensioneras i allt snabbare takt. Därför behövs det arbetskraftsinvandring enligt Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Integrationslagstiftningen förnyas och kommunernas uppgifter ökar. Kommunerna ska få ytterligare resurser bland annat för den inledande kartläggningen och för servicebehoven som identifieras i kartläggningen. Den nya lagen ska nu utvecklas till ett riksomfattande system som man kan utnyttja i kommunerna och vid arbets- och näringsbyråerna.
– Likaså måste vi på ett behörigt sätt ta hand om flyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd, säger Kietäväinen.

Även i fortsättningen ska det vara arbetsförvaltningen ansvaret för integreringen av vuxna invandrare för att en arbetslivsorienterad integrering ska kunna tryggas. Enligt Kietäväinen bör kommunerna dock även i fortsättningen ingår avtal med närings-, trafik- och miljöcentralerna om placeringen av invandrare och asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kietäväinen påpekar även att ersättningarna till kommunerna som mottar flyktingar måste höjas med nästan 50 procent så att den realistiskt sett motsvarar den nuvarande kostnadsnivån. Bland annat vill Kietäväinen satsa på tolkningsarbetet. Videokonferensutrustning möjliggör användningen av distanstolkning, vilket gör verksamheten kostnadseffektiv.
- Då kan tolkning erbjudas i större utsträckning till dem som i början på grund av svaga språkkunskaper inte kan sköta sina ärenden på något av de inhemska språken, sade Kietäväinen.

Se även Kommunförbundet informerar

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Svenska invandrare i Finland

23/12/2010 by ifisk

Svenska Litteratursällskapet i Finland har startat ett nytt forskningsprojekt med syfte att studera de etniska gränsdragningsprocesser vilka definierar finlandssvenskheten. I Finland bor stadigvarande ca 8500 svenska medborgare. Dessa utgör en heterogen grupp med många olika typer av bakgrund.

Projekt tar sin utgångspunkt i att det under de senaste åren funnits en betydande invandring till Finland av svenska medborgare. Oberoende av bakgrund så har de dock en tidigare upplevelse av det svenska språket som ett starkt och betydelsefullt majoritetsspråk i Sverige. Deras erfarenheter av invandring kan därför erbjuda ett nytt perspektiv på det svenska i Finland.

Detta studeras genom intervjuer med "rikssvenska" svenskspråkiga invandrare i Finland om deras förhållande till och identifikation med det svenska i Finland. Projektet ger en mera detaljerad bild av invandringen av svenska medborgare till Finland och erfarenheter av mötet mellan svenskt och finskt i Finland. Intressant är också frågan hur och i vilka avseenden svenskar integreras med den finlandssvenska befolkningsgruppen.

Forskaren är docent Östen Wahlbeck och projektet deltar i internationell akademisk diskussion inom forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer. IFISK kommer aktivt att följa med hur projektet framskrider.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Förändrad klasstruktur

21/12/2010 by Mediaklipp

Finland var i början på 1900-talet ett mycket mera mångkulturellt samhälle än i dag. Efter våra krig blev Finland ett slutet land. Vi ville inte ha hit främlingar eller invandrare, kanske som en reaktion på att vi lämnats nästan helt ensamma under våra krig? Och vilka mänskor och mänskogrupper mår dåligt i dagens Finland?

På ett halvsekel har samhällets makt- och klasstruktur förändrats radikalt. Då vi tidigare hade ett proletariat bestående av lågavlönade industriarbetare, mänskor i service- och vårdyrken samt småbrukare – ett klassiskt proletariat – är dagens underpriviligierade grupper mycket heterogena, splittrade och politiskt relativt maktlösa.

Trots att vi har haft en nästan konstant ekonomisk tillväxt (med undantag för recessionen för två år sedan) under de senaste femton åren, har antalet fattiga ökat och deras fattigdom har fördjupats. Tio till tolv procent av vår befolkning har en inkomst som är mindre än 60 procent av medborgarnas medelinkomst.

Den största gruppen är de långtidsarbetslösa, där arbetslösheten kan ha varit bestående i andra och tredje generation. Vi har ensamförsörjare, ofta lågavlönade och med snuttjobb. Vi har pensionärer som har en pension på omkring 600–700 euro – många lever enbart på folkpension. Vi har fattiga studerande som inte har föräldrar som kan stöda dem ekonomiskt. De långtidssjuka är en stor grupp. Många invandrare som ännu inte lyckats integrera sig och skaffa sig språkkunskap, utbildning och arbete hör också hit.

Kan man göra någonting för att denna utstötningsmekanism inte skall uppkomma? Viktigast vore att vi skaffar oss mera personlig kunskap om de mänskor vi upplever som hotfulla. Om man har vänner som hör till islam, eller personligen är bekant med homosexuella mänskor förlorar projektionen en del av sin styrka och lockelse.

Artikeln baserar sig på ett föredrag Claes Andersson höll på ett Röda Kors-seminarium, Medmänsklighet i kris, i Vasa den 1 december 2010.

Läs hela artikeln i Ny Tid 2010/12

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ryktesvägen att få veta om rehab

19/12/2010 by Mediaklipp

Vaknade tidigt i morse och hade värk i vänstra fotleden. Jag är rädd att vänstra benet och foten ska bli lika dåliga som högra för då blir det problem. Jag förlitar mig helt på vänstra foten och benet då jag står och går, känns som om jag skulle vara enbent. Högra foten vill ju inte alltid samarbeta och göra det jag vill, fotleden är helt stel.

Så roligt det skulle ha varit att få vara på rehab under den gångna veckan då flera als-sjuka varit med. Men det ser ut som om jag aldrig har möjlighet att få delta då andra med samma sjukdom är på plats. Hade gärna träffat andra i samma situation och fått utbyta lite tankar och erfarenheter. Vet inte när, var, hur och vem som ordnar det och vem som väljer vilka som får delta men jag finns antagligen inte med på några listor eller förteckningar över als-sjuka. Kanske det inte finns upp någonstans att jag är sjuk, kanske jag bara inbillar mig, kanske ingen vet om att jag har als?? Känns lite konstigt men jag är väl inte värd att ödsla tid och pengar på antar jag för jag ska ju snart dö.

Hoppas i alla fall att det inte har något att göra med att jag är ”invandrare”. Är det jag som ska tjata om att få åka på rehab, ingen har nånsin berättat det för mig utan det var ryktesvägen jag fick veta om den rehab som finns. En inte helt angenäm känsla finns kvar nånstans i hjärnan men snart finns jag inte mer och då är det här historia.

Önskar alla en skön fjärde advent!

Läs mera om Getas liv på hennes blogg

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Bridge går miste om RAY-understöd

18/12/2010 by ifisk

Integrationsprojektet Bridge, som inleddes 2008, har erbjuder information och stöd i att hitta arbete, studieplatser, fritidssysselsättningar och information om tjänster för barnfamiljer. Dessutom vill projektet ge även information om de finlandssvenska alternativen i huvudstadsregionen.

Producent och ifiskare Karl Norrbom på Luckan i Helsingfors säger att han förstår RAY:s ståndpunkt.
- Det första året fick vi 100 000 euro av RAY och de två följande åren 50 000 euro. Men det är inte nödvändigtvis Penningautomatföreningens uppgift att finansiera sådan verksamhet som BRIDGE. Det jag inte förstår är att Svenska folkpartiet värnar om integration utan att göra något i praktiken. Men vi försöker hålla Bridge levande genom att söka bidrag från andra håll.

Också IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke beklagar att Luckan misstar stödet för Bridge. Han var dock längre skeptiskt inställd till projektet.
- Enligt föreningens kriterier stöder RAY i första hand invandrarfamiljer med särskilda behov inom hälsa och välfärd. Luckans kärnverksamhet är att ge information på svenska och om finlandssvensk kultur. Dessutom har man missat att få aktiva invandrare med i verksamheten. Nu blir det svårt att tänka om och upprätthålla servicen med frivilliga krafter.

Dessutom förstår Gerd-Peter inte att Norrbom går i attack mot SFP.
- Karl borde veta hur svårt ett litet politiskt parti har det att ögonmärka pengar i den statliga eller i den kommunala budgeten. Det behövs ett bredare politiskt stöd. Däremot är SFP:s före detta ordförande Pär Stenbäck och kommunalfullmäktige Maria Björnberg-Enckell två av de drivande krafterna bakom projektet ”Integrationsstigar på svenska”.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Alla muslimer är inte terrorister ...

14/12/2010 by Mediaklipp

Hipsu Jag blir så innerligt trött på att allt och alla alltid ska dras över samma kam när det gäller muslimer och islam. Vad är det med folk som genast det handlar om en person som begår något brott och råkar vara muslim, eller bara "invandrare" (alltså alla med mörkare hudfärg; människor som jag, inflyttad nordbo, räknas inte som invandrare), så tycker de att "alla muslimer" eller "alla invandrare" eller "jävla islam" är smuts och hemska och våldsamma och onda och hatiska och vildar och djur och - framför allt - terrorister?

Hur kommer det sig att "muslim spränger sig själv och omgivning i luften = alla muslimer är terrorister"? Men inte "en man våldtar kvinnor = alla män är våldtäktsmän" eller "en katolsk präst utnyttjar barn = alla katoliker utnyttjar barn"?

Sluta tala om religioner och hudfärg, och inse att det handlar om enskilda individers och mindre grupperingars radikala och vansinniga handlingar, som i samma veva smutskastas islam och gör levernet för andra muslimer riktigt svårt i de länder där hatet mot dem ökar i takt med att liknande dåd sker.

Suck och stön

Läs mera på bloggen ”hipsu”

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Inga kurser på svenska för arbetslösa

13/12/2010 by Mediaklipp

Det finns inga svenskspråkiga kurser för arbetslösa som vill yrkesutbilda sig i huvudstadsregionen. På arbets- och näringsbyrån erbjuds just nu 70 kurser inom olika yrkesområden och av dem är sju på svenska, men för att gå dem måste man ta sig till Raseborg.

Det finns ett tiotal kurser för invandrare, men de fokuserar på språk och att lära sig praktiska saker om det finländska arbetslivet.

På NMT-centralen som ansvarar för kursutbudet på Arbets- och näringsbyråerna säger man att svenskspråkiga kan plocka ihop ett eget paket med svenskspråkiga kurser från de yrkesskolor som finns. Men det alternativet gör att dagarna då du får arbetslöshetsdagpenning minskar, vilket inte är fallet om du går arbets- och näringsbyråns kurser.

Bristen på svenskspråkiga kurser beror på att det finns så få svenskspråkiga arbetslösa i huvudstadsregionen, säger Raija Alanko, specialplanerare på NMT-centralen.

Om responsen är den att kurser behövs kommer de att se över utbudet, berättar Alanko.

Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare skickar hem miljarder euro

13/12/2010 by Mediaklipp

Invandrarna i Finland skickade sammanlagt 18 miljoner euro till sina ursprungliga hemländer i fjol. Det visar en utredning från EU:s statistikbyrå Eurostat. Men den ekonomiska recessionen syns också i de summor som invandrarna skickar. 2008 skickade invandrarna i Finland 20 miljoner euro.

De pengar som skickas från Finland är en försvinnande liten summa i förhållande till siffran för hela EU, där totalt 30 miljarder skickades iväg. 22 miljarder skickades till länder utanför EU.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Finskspråkiga politiker flyktingkritiska i Jakobstad

13/12/2010 by Mediaklipp

Flyktingkritiska röster höjs i Jakobstad speciellt bland de finskspråkiga fullmäktigegrupperna. Det här märks speciellt i gruppen Pro Jakobstad där aktiviteten hade höjts inför budgetmötet på måndag.

På föredragningslistan fanns en punkt där bildningsnämnden vill korrigera årets budget för den förberedande undervisningen för invandrare och att summan höjs med 260 000 euro. Bildningsdirektör Jan Levander säger att frågan egentligen är av teknisk natur.

Det har varit svårt att budgetera både inkomster och utgifter eftersom man inte vetat hur många elever man kommer att ha i den förberedande undervisningen.
- Det som däremot står klart är att det är staten som står för utgifterna till 100 procent under barnens tre första skolår, det vill säga också de överskridningar på 260 000 euro som nu diskuteras, säger Levander.

Lyssna på Svenska Yle: Stadsandelarna täcker utgifterna för undervisningen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lucia hjälper och stöder utsatta barn

13/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

För tredje året i rad samlar Folkhälsan via luciainsamlingen in medel för att stöda barn som upplever våld i sina hem. Tiotusentals barn ser och utsätts för våld i sina egna familjer. För barn innebär det en katastrof då våldet plötsligt exploderar i hemmet. Tilliten rycks undan och familjen är inte längre den trygga plats som ett barn behöver. Luciainsamlingen startades 1949 på Folkhälsans initiativ.

Enligt legenden var Lucia en ädel jungfru i Syrakusa, som skänkte bort sin brudskatt till fattiga kristna, vilket förargade hennes trolovade som angav henne som kristen. Hon dog martyrdöden den 13 december år 304.

Att Lucia är så populärt i Finland beror påen gammal nordisk folksed där ”lussenatten” var den natt då allt arbetet skulle vara gjort innan vinterdvalan. Men övernaturliga krafter var verksamma. Det man fruktade mest var ”lussefala” eller lussefärden, en ryttarskara som sprängde fram högt uppe i luften. På morgonen blev en av husets kvinnor ”Lusse” och bjöd de andra på hembakat bröd. Traditionen med ljuskronan infördes i Sverige på 1800-talet. Den första officiella vitklädda Lucian korades 1928. Två år senare, 1930, ordnades det första luciatåget i Helsingfors.

Mirella Uddström från Borgå har valts till Finlands lucia år 2010. Men olika lucior finns i många dagissarna eller skolorna. År 2009 valdes muslimska Abir Waked till Östnylands lucia. Också IFISK hade sin egen Lucia. Tillsammans med eleverna från Arbis kurs Intensive Swedish for Foreigners valdes Silva Stretovich från St. Petersburg till den första internationella Lucian i Finland.

Läs mera om Lucia

Finlands första internationella Lucia
Abir Waked en sann ljusbärerska
Lucia - legend och historia

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Varumärket Finland ny folkdiktning

12/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

Måndagen den 29.11 diskuterade jag tillsammans med mina kolleger Ilya Spiegel och Luca Maurizi i De nyas råd VARUMÄRKET FINLAND i Radio Vegas Slaget efter tolv. Då jag läste genom alla 129 sidor märke jag snabbt att denna nya folkdiktning har sin bakgrund i ”smeden Ilmarinen” och ”siaren Väinämöinen” som rapporten nämner.

Rapporten påpekar som utmaning funktionaliteten i ett mångkulturellt Finland. Ett mångkulturellt Finland som finländare känner bäst. Dessutom önskar rapporten att utforma varumärket Finland i samarbete med finländarna för att utveckla ett land som är en bättre plats för alla finländare att leva, bo och arbeta i och för att ta itu med hotbilderna mot finländarna.

Migrationen ser rapporten som ett problem som världen verkligen behöver hitta lösningar på och att Finland är så bra på att effektivt lösa problem i hemlandet. Rapporten sammanfattar att finländarna har rentav har en skyldighet att bevisa att vi kan lösa dessa problem därför att Finland redan nu är det bästa landet i världen.

Rapporten Varumärke Finland är egentligen en formellt hållen politisk proklamation som kommer att spela en viktig roll i debatten mellan de moderna intentionalisterna och funktionalisterna.

Arbetsgruppen IFISK kämpar för att utveckla ett Finland som är en bättre plats för alla att leva, bo och arbeta i.

(Artikeln publicerades i HBL den 8 december som insändare)

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Borde homon, romer, blattar och finlandssvenskar slängas ut?

11/12/2010 by ifisk

Borde homon, romer, blattar och finlandssvenskar slängas ut ur Finland? Hatet mot dom som är annorlunda ökar hela tiden. Det är ett fenomen som inte endast florerar i obskyra diskussionsforum utan det har också stigit in i finrummen och politiken.

Vad det beror på debatterades i De nyas råd i slaget eftter tolv av Tanja Ljungqvist och iIya Spiegel från Ryssland, Simona Savin- Gardberg från Rumänien och Juanjo Galán från Spanien. Ordet leds av Hans Sundquist.

Slaget efter tolv klockan 12.10 i Radio Vega.
Vi håller dig informerad om både de små och stora frågorna!
Lyssna på ’Slagets nya råd’!

Uppdaterad: 13/12/2010 22:41

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Böter för mordhot mot minister Thors

10/12/2010 by ifisk

Birkalands tingsrätt dömde den 29-årige man som mordhotat minister Astrid Thors på Facebook till 80 dagsböter, sammanlagt 640 euro. Enligt rätten gjorde tammerforsaren sig skyldig till olaga hot, ärekränkning och hets mot folkgrupp. Mannen åtalades också för uppvigling till brott men rätten förkastade åtalet.

Tingsrätten ansåg att mannen hade uttalat ett mordhot mot Thors på Facebook. Av det mannen skrev på sidan kunde man ana att mannen tagit följderna av ett sådant brott i beaktande och ansåg att brottet till och med skulle vara en hederssak. Enligt tingsrätten hade Thors grunder för att förhålla sig allvarligt till hoten och vara rädd för sin personliga säkerhet.

Tingsrätten hänvisade i sin dom till Europeiska människorättsdomstolens riktlinje där det sägs att en deltagare i en diskussion av allmänt intresse får ta till överdrifter och till och med provokation. Personer som deltar i diskussionen slipper ändå inte sitt straffrättsliga ansvar trots att de drabbas av starka känslor, påminner tingsrätten.

På Facebook skrev mannen bland annat att han är redo att sitta några år i fängelse för mordet på migrations- och Europaminister Astrid Thors. I rätten sade den åtalade att han blivit upprörd efter att ha hört Thors prata i tv.

Minister Thors är nöjd med domen.

FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Finländarna rätt toleranta mot invandrare

08/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

Enligt enkäten som tidningen Sunnuntaisuomalainen låtit Taloustutkimus utföra är personer som stöder de De gröna, SFP och Centern positivast inställda mot invandrarnas egna kulturer. Däremot anser många av Sannfinländarnas, Kristdemokraternas eller Samlingspartiets anhängare att invandrare bättre bör anpassa sig till det nya landets kultur.

Enligt enkäten är kvinnor tolerantare mot invandrare än män. Mest krav på att invandrare bör assimileras med den dominerande kulturen ställer arbetslösa.

Enligt forskare Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi är mest överraskande med enkäten att inte ens anhängarna av Sannfinländarna utmärkte sig som exceptionellt kritiska mot invandring.

Drygt 1.000 personer besvarade enkäten.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Medborgarskapstest delar åsikter

08/12/2010 by Mediaklipp

Ungdomsledaren Modou Sidibeh, ursprungligen från Gambia, i dag svensk medborgare bosatt i Finland, ser inte vad syftet skulle vara. Sidibeh befarar att testet skulle bli likt ett prov i skolan, vilket man snabbt skulle glömma bort.

Författaren Zinaida Lindén blev finländsk medborgare år 2005. Hon tror att ett medborgarskapstest skulle kunna vara en bra idé, förutsatt att den som vill bli medborgare får tillräckligt mycket information och utbildning om landet före testet utförs.

I lagen ingår också bland annat förbättringar i kurser och information som erbjuds invandrare ingår i lagen.

Lyssna på Svenska Yle: Risk att man glömmer allt efter testet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Finlandssvenska skolor sämre än finskspråkiga

07/12/2010 by Mediaklipp

De finlandssvenska skolorna klarar sig betydligt sämre än de finskspråkiga i den internationella Pisajämförelsen. En förklaring till de alarmerande resultaten är att så många elever i svenska skolor har finska som hemspråk.

Pedagogie doktor Heidi Harju-Luukkainen som analyserat Pisa-resultaten från de finlandssvenska skolorna säger att ”drygt 19 procent av eleverna i de svenska skolorna har ett annat hemspråk än svenska, medan bara fyra procent i finskspråkiga skolor har en annan språklig bakgrund”.

En jämförelse med de andra nordiska länderna ger en något ljusare bild av läget. De svenskspråkiga skolorna i Finland klarar sig fortfarande bättre än eleverna i resten av Norden.

Pisaundersökningen mäter 15-åriga elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskaper. 1407 elever från 56 finlandssvenska skolor deltog i undersökningen

FNB/SPT

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Restauranger stängda till minne av dödsoffer

07/12/2010 by Mediaklipp

Drygt 30 restauranger i Tammerfors deltog i minnesdagen. Ägarna till restaurangerna är alla invandrare. En likadan minnesdag ordnades i Kouvola förra veckan.

Polisen misstänker att branden i höghuset på Hämeenkatu var anlagd. Elden spred sig från en pizzeria i huset, och tre personer omkom. Enligt tingsrättens beslut är fyra män misstänkta för brottet, bland dem pizzerians ägare och hans bror.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Är samhället färdigt låst i en mall

06/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

Helsingfors tävlar tillsammans med Eindhoven i Holland i finalen om titeln Världens designhuvudstad 2012. Men är samhället färdigt låst i en mall som alla ska anpassa sig till eller kan vi vara flexibla och erbjuda plats även för funktionshindrade i en modern designstad?

Tillgänglighet och diskriminering för funktionshindrade diskuterades på Luckan i Helsingfors fredagen den 3 december. I panelen medverkade bland annat Pirjo Tujula från Helsingfors för alla-projektet och Ulrika Krook, juridiskt ombud för finlandssvenska personer med funktionsnedsättning.

På platsen fanns också den teckenspråkiga Lena Wenman, invandrare från Sverige, som sammanfattade diskussionen på följande sätt.
- Det är ofta dyrare att göra tillägg och anpassningar till färdiga hus och områden för att personer som har något funktionshinder ska kunna använda dörrar, röra sig med allmänna kommunikationer, delta i olika händelser. Därför bör man från början planera konstruktioner, byggen och åtgärder så att många olika användare får tillgång direkt till dem, säger Lena.

Detta gäller inte endast de offentliga förvaltningarnas verksamhet och offentliga byggnader. Även det privata näringslivet och privata organisationer borde visa att man tänker på olika funktionshinder.

Som riksdagskandidat understöder Lena SFP i Centrums förslag att Helsingfors stad inkluderar god tillgänglighet för alla som ett av målen inför designhuvudstadsåret 2012.
- Både ny design och nytt tänkande ska vara positivt för alla.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Gunvor Brettschneider kandiderar i riksdagsvalet

05/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

Magistern i samhällsvetenskaper, f.d. högskolerektorn och pensionären Gunvor Brettschneider kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

1920 flyttade hennes tyska pappa som 21-åring till Finland, på jakt efter jobb. Han gifte sig med en finländska och fick tre döttrar. Mamman behöll sitt finska medborgarskap. Gunvor Brettschneider var ett av 80 barn som drabbades hårt när Finland som följd av separatfreden med Sovjetunionen 1944 måste utvisa alla tyskar ur landet. Själv satt hon i läger 1944-1946 och alla hennes besparingar beslagtogs.

Senare har hon varit lektor jobbat som rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan i 25 år samt socialattaché vid Finlands ambassad i Stockholm.
- Med mina erfarenheter och min förankring i samhällspolitiken är det naturligt för mig att arbeta för ett mera jämlikt samhälle och för de svaga grupper som riskerar att hamna i kläm i dagens rationella samhälle, säger Gunvor Brettschneider.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Uppföljningen av integrationen effektiviseras

05/12/2010 by Gerd-Peter Löcke

barometer Ett nytt uppföljningssystem för integrationsåtgärder, integration och etniska relationer vid inrikesministeriet ska ge bättre information om invandrarnas levnadsförhållanden, deras åsikter om integrationen och om tillgången till tjänster som erbjuds av den offentliga sektorn.

Under åren 2009-2010 har ministeriets arbetsgrupp samlat indikatorer och utarbetat enkäter om integrationen. Nu ska en enkät för invandrare (invandrarbarometern) och enkäter för kommuner och arbets- och näringsbyråer (enkäter om tjänsteutbud) testats i praktiken.

Syftet med en övergripande översikt, som fr. o. m. 2013 ska ges ut vart fjärde år, är att producera information till stöd för det politiska beslutsfattandet och annat beslutsfattande. De olika indikatorerna ska beskriva invandrarnas levnadsförhållanden bl.a. språkkunskaper, utbildning, sysselsättning och annan delaktighet i samhället. Den kan också användas för att bedöma om integrationsåtgärderna är tillräckliga och effektiva och vilken de etniska relationernas tillstånd är.

Huruvida de 1200 invandrare från Turkiet, Thailand, Kina och Ryssland som var med i enkäten återspeglar integrationen i Svenskfinland finns dock inga lämpliga tecken på.

Resultatet av enkäterna och en broschyr om indikatorerna finns här (på finska).

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kristina Stenman inrikesministeriets migrationsdirektör

03/12/2010 by ifisk

Statsrådet utsåg den 2 december juris kandidat Kristina Stenman till migrationsdirektör vid inrikesministeriets migrationsavdelning från och med den 1 januari 2011. Migrationsdirektören är chef för integrationsenheten och ansvarar för ledningen av enheten och för att verksamheten leder till resultat. Integrationsenheten har till uppgift att bereda politik och lagstiftning som gäller integration av invandrare, goda etniska relationer och medborgarskap.

För närvarande är Kristina Stenman biträdande stadsdirektör för Vasa stad med ansvar för social- och hälsovården och bildningsfrågor. Tidigare har Stenman arbetat som forskare vid Åbo Akademis institut för mänskliga rättigheter och som jurist och verksamhetsledare vid Flyktingrådgivningen rf.

Foto: Mira

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Public service ska inte medvetet försöka splittra

02/12/2010 by Mediaklipp

Förespråkarna för den obligatoriska svenskan på den på ena sidan, motståndarna på den andra. Yles temakväll om svenskan (Ajankohtainen kakkonen) på tisdagskvällen blev den fasansfulla ”vi mot de”-anrättning många hade befarat att debatten skulle bli.

Fatbardhe Hetemaj, Päivi Storgård, Kaj Kunnas och Hannu Olkinuora gjorde efter omständigheter bäst ifrån sig i debatten. Det är knappast en tillfällighet att alla fyra har någon form av utanförperspektiv: Hetemaj som kosovoalban, Storgård som finskspråkig make till en svenskspråkig , Kunnas som tvåspråkig och Olkinuora som finskspråkig chefredaktör för en svenskspråkig dagstidning.

Fatbardhe Hetemaj tog andan av kombattanterna genom att avfärda språkprovet i finska som en struntsak medan Olav S Melin och Peter Albäck var svaga länkar i debatten. Melins misstag var att han uppfattade Finskhetens förbunds ordförande Sampo Terho och vänsterungas radikala ordförande Elmo Rautio i Uleåborg som representativa för en stor finsk folkmajoritet. Men det är de faktiskt inte. Om de var representativa för folket skulle Finland i dag vara ett enspråkigt finskt land.

Public service borde bidra med kvalitet och verktyg för problemlösning, inte med sensationslystna upplägg som ger dålig eftersmak och djupare skyttegravar för olika befolkningsgrupper. Kenneth Myntti

Läs hela artikeln i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

IFISK höstmöte

02/12/2010 by ifisk

Arbetsgruppen höll sitt höstmöte den 23 november på Kafé Arbis i Helsingfors för att fastställa budgeten och verksamhetsplanen för 2011. Verksamhen ska stöda och stärka invandrarnas samhörighet och identitet inom den svenska verksamheten i ett all hårdare språk- och integrationsklimat. Arbetsgruppens motto för 2011 är Kunnande, kompetens och kreativitet på svenska.

Till kulturfondens målsättningar för 2011 hör att stöda och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland. För första gång medverkar kulturfonden i ett treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integrering av invandrare. Projektet koordineras av Inrikesministeriet och samlar en rad samarbetsparter. IFISK medverkar i delprojektet Invandrarintegration på svenska i Helsingfors, där kommunala verk, organisationer, läroanstalter, föreningar och stiftelser samarbetar.

År 2011 vill arbetsgruppen skapa flera attraktiva svenskspråkig projekt som ska stärka delaktigheten och integreringen av invandrare. I mittpunkten står den webbaserade informationsverksamheten som skapar insikt och förståelse för den mångkulturella vardagen (svenskspråkiga) invandrare lever i.

Även 2011 kommer IFISK aktivt att delta i föreningskonferensen och föreningsfestivalen. Dessutom kommer flera böcker och häften att publiceras under perioden 2011-2012, delvis i elektronisk form (e-böcker). En finlandssvensk mångfaldsbarometer enligt den svenska modellen och en aktivering av verksamheten blatteförmedling.fi ska startas sommaren 2011.

IFISK:s verksamhet riktar sig till såväl professionella aktörer som till invandrare som är intresserade av olika former av frivillig verksamhet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Stora hälsoskillnader mellan stadsdelar i Åbo

02/12/2010 by Mediaklipp

I en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gjort, framgår det att det i Åbo finns märkbara skillnader stadsdelar emellan gällande allmänt välmående. Att stadsdelar som Pansio och Kråkkärret finns bland de stadsdelar där invånarna mår sämst är ingen överraskning, men det är oroväckande med tanke på att situationen inte förbättrats på lång tid.

Brister i utbildning och en hög arbetslöshet är huvudorsakerna till att vissa stadsdelar placerar sig dåligt i undersökningen. Läkaren och SFP:s stadsfullmäktigeledamot Terhi Vörlund-Wallenius bor själv i Pansio. Hon sällar sig till den stora skara politiker som lyfter fram det betydande antalet invandrare som bor i de stadsdelar som enligt undersökningen placerar sig sämst.
- Arbetslösheten bland invandrarna är väldigt stor, påpekar Vörlund-Wallenius.

Lyssna på Svenska Yle / Åboland: Brister i utbildning och hög arbetslöshet inverkar på det dåliga resultatet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mångkulturell teater i Tenala

02/12/2010 by Mediaklipp

Gymnastiksalen i Höjdens skola bjuder kanske inte den mest magiska interiören för en teaterföreställning. Åtminstone på onsdagen var den både kall och ljus, men det är som projektledaren, skådespelaren Camilla Hellberg säger: En turnerande pjäs måste kunna fungera i väldigt olika utrymmen.

När det är möjligt skapar gruppen Matiki Moyo en tätare stämning i en mörkare sal, men ofta är det kala gymnastiksalar som gäller. I Höjdens skola föreföll eleverna att ta väl emot pjäsen. Det märktes på ivriga ansiktsuttryck och skratt.

Målgruppen för pjäsen Matiki Magic är nio- till tolvåringar, men den lämpar sig för alla över sju år. De visuella inslagen, rytmerna och trummorna, bidrar på ett avgörande sätt till helheten. Den lilla intrigen i skådespelet bygger på att elvaåriga Diesels högsta önskan är att bli ett riktigt barn. Men hur ska hon veta att hon är ett barn om hon behandlas som en hund?

Gruppen har också utarbetat ett material för lärarna att använda för efterarbete med eleverna i klass. Vad betyder det att bli behandlad med respekt? Hur känner du dig när du blir respekterad? Hur kan du hjälpa andra att känna sig respekterade? Det är exempel på frågor som eleverna tillsammans med läraren kan fundera på efter föreställningen. Andra väsentliga frågor är: Vad betyder det att förstå en annan människa? Hur kan man förstå varandra fast man talar olika språk?

Eftersom några av skådespelarna, Kenneth Gibe med rötter i Sydafrika och Francis Mushonga med rötter i Zimbabwe, växlar mellan en svenska som inte är helt lätt att uppfatta och andra språk, främst engelska, har kroppsspråket en viktig roll. Det är kanske inte så viktigt i sammanhanget om varje ord kan uppfattas. De övriga skådespelarna talar.

Oklart är hur väl eleverna kunde ta emot de inbakade budskapen om att vi kan förverkliga våra mål och drömmar bara vi lyssnar till våra hjärtan och till vad vi verkligen vill och att problem vanligen bättre löser sig med att inte fokusera så mycket på problemet utan se lösningen – och ibland låta saker bara vara.

Eftersom vårt land mycket långsamt går mot att bli mera mångkulturellt, och integrationen av invandrare trampar i barnskorna, är dock insatser för ökad tolerans riktade till barn och unga mycket värdefulla. Marit Lundström

Läs mera på Västra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)