Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Trygga resurserna för integrationen

25/12/2010 av ifisk

Den åldrande befolkningen ökar behovet av kommunal service samtidigt som också de kommunanställda pensioneras i allt snabbare takt. Därför behövs det arbetskraftsinvandring enligt Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Integrationslagstiftningen förnyas och kommunernas uppgifter ökar. Kommunerna ska få ytterligare resurser bland annat för den inledande kartläggningen och för servicebehoven som identifieras i kartläggningen. Den nya lagen ska nu utvecklas till ett riksomfattande system som man kan utnyttja i kommunerna och vid arbets- och näringsbyråerna.
– Likaså måste vi på ett behörigt sätt ta hand om flyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd, säger Kietäväinen.

Även i fortsättningen ska det vara arbetsförvaltningen ansvaret för integreringen av vuxna invandrare för att en arbetslivsorienterad integrering ska kunna tryggas. Enligt Kietäväinen bör kommunerna dock även i fortsättningen ingår avtal med närings-, trafik- och miljöcentralerna om placeringen av invandrare och asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Kietäväinen påpekar även att ersättningarna till kommunerna som mottar flyktingar måste höjas med nästan 50 procent så att den realistiskt sett motsvarar den nuvarande kostnadsnivån. Bland annat vill Kietäväinen satsa på tolkningsarbetet. Videokonferensutrustning möjliggör användningen av distanstolkning, vilket gör verksamheten kostnadseffektiv.
- Då kan tolkning erbjudas i större utsträckning till dem som i början på grund av svaga språkkunskaper inte kan sköta sina ärenden på något av de inhemska språken, sade Kietäväinen.

Se även Kommunförbundet informerar

3 Nyheter (RSS)