Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

8 Samhälle

Samhälle

26/02/2012 ifisk

På de här sidorna hittar du information om viktiga händelser i samhället. Du kan till exempel läsa om den nya integrationslagen, om regeringspropositioner eller om inrikesministeriets, migrationsverkets, polisens och statsrådets information.

Finlands grundlag

Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

8 Samhälle (RSS)

Ingen anledning att ändra asylreglerna?

22/02/2012 ifisk

Inrikesminister Päivi Räsänen anser att reglerna för asylsökande inte behöver ändras. Men ministern är oroad över att asylansökningarna kanske inte alltid behandlas likvärdigt.

Inrikesminister Päivi Räsänen Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) uppger sig förstå att många känner sig missnöjda i fallet där en kvinna från Pakistan inte fått tillstånd att stanna i Finland. Den kristna kvinnan har uppgett att hon lämnade Pakistan 2007 för att hon var rädd att bli dödad av muslimer på grund av sin reglion.

Nätverket Fri rörlighet anser att hennes asylansökan nobbats på tveksamma grunder. Räsänen har ytligt bekantat sig med fallet och är oroad över att asylansökningarna kanske inte alltid behandlas likvärdigt.
–Det har förekommit många fall där man även kontaktat mig, säger Räsänen.

Räsänen anser dock att reglerna för asylsökande inte behöver ändras. Däremot hoppas hon på bättre kontakter mellan de olika finländska myndigheterna då ansökningarna behandlas. IFISK/FNB

8 Samhälle (RSS)

Invandrare aktiva entreprenörer

11/12/2011 ifisk

Antalet invandrare som grundar egna företag har ökat kraftigt under 2000-talet. Speciellt mycket har det kvinnliga företagandet ökat, delvis av tvång eftersom arbetsmarknaden är svår, påstårs i en undersökning av Nylands förbund.

källa: Nylands Förbund

Under de tre senaste åren har företagare av utländsk härkomst grundat omkring 900 företag endast i Nyland. Därmed har invandrare varit betydligt aktivare än finländarna. En av orsakerna kan vara att det annars känns svårt få jobb som invandrare. Bäst på arbetsmarknaden klarar sig invandrare från ett annat EU-land, men även folk från Nordamerika och Kina. Sämst klarar sig arbetssökande från Somalia, Iran och Irak.

källan: Nylands förbund Fast situationen har blivit en aning bättre de senaste åren så är den fortfarande dyster. Positivt kanske att kvinnornas andel bland entreprenörer med invandrarbakgrund har ökat kraftigt. Många av dem har gott en kurs i företagande och efter några år praktik grundat eget företag.
- Det gäller att inte stirra sig blind på utbildning, utan att ta fasta på vad man kan. Men även viljan att lyckas krävs, säger Nicole Saaris från Nederländarna i en intervju med HBL.

Att hjälpa invandrare och andra utlänningar att anpassa sig och hitta rätt i (svenskt) Finland är definitivt ett växande behovsområde, som IFISK ska bevaka i framtiden.

8 Samhälle (RSS)

Arbetspension på samma villkor som för finländare

01/07/2011 ifisk

I Finland ger arbetspensionen arbetstagaren och företagaren trygghet med tanke på ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller familjeförsörjarens död. Pensionsskyddet består av förvärvsbaserad pension och bosättningsbaserad folkpension. En utlänning som arbetar i Finland tjänar in pension enligt finsk lagstiftning på samma sätt som en finländare.

Folkpension kan beviljas 16 år fyllda personer som är bosatta i Finland. Full folkpension kan man få endast om man inte alls får arbetspension eller om arbetspensionen understiger en viss inkomstgräns. Ju större arbetspensionen är, desto mindre blir folkpensionen. Många arbetspensionstagare får ingen folkpension över huvudtaget.

Läs mer om ditt pensionsskydd på FPA:s hemsida

8 Samhälle (RSS)

Kartläggningen för invandrare ordnas i år

12/06/2011 ifisk

Genom en ny förordning ordnas en kartläggande intervju för invandraren, där man utreder dennes utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper samt förutsättningar för studier och arbetsliv. Efter intervjun testas möjligtvis invandrarens praktiska färdigheter.

Enligt Jutta Gras, lagstiftningsråd vid inrikesministeriet, ska förordningen hjälpa nyinflyttade invandrare att invandraren snabbare kommer vidare till nästa integrationsskede såsom språk- eller yrkesstudier.

För kommunerna är kartläggningen, som ordnas för ca 600 invandrare i år, en ny uppgift. Förordningen träder i kraft den 1 september, samtidigt som den nya lagen om främjande av invandrares integration. IFISK

8 Samhälle (RSS)

Rätten till garantipension

19/05/2011 ifisk

Garantipensionen, som trädde i kraft mars, tryggar en minimipension på 687 euro i månaden. Det här betyder att garantipension beviljas då sökandens alla övriga pensioner utan skatteavdrag blir under den här summan.

Garantipension har beviljats 87 900 pensionstagare, vilket är nästan 90 % av ansökningarna. Dessutom får ungefär 2 400 åldringar eller arbetsoförmögna invandrare garantipension även om de inte är berättigade till folkpension från Finland. Den genomsnittliga garantipensionen är 123 euro i månaden.

Om du tror att du kunde ha rätt till garantipension och inte ännu ansökt om den lönar det sig nu, helst före sommaren eller senast i september, att ansöka. Då kan garantipensionen ännu utbetalas retroaktivt från början av mars då lagen trädde i kraft. FPA påminner dem som har rätt till pensionen men inte ansökt om den med ett brev ännu i augusti.

Läs mer på FPA:s webbsida

8 Samhälle (RSS)

EU-förordningarna om social trygghet

15/04/2011 Ahmed Hassan

EU-bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten mellan EU-länderna har ändrats. Personer som omfattas av EU-förordningarna om social trygghet ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt medlemslandets lagstiftning som medlemslandets medborgare.

Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande frihet som säkras genom gemenskapsrätten. (artikel 45 i Lissabonfördraget, tidigare artikel 39 i EG:s grundfördrag). Rätten ska säkerställa att arbetskraften ska kunna röra sig fritt från ett medlemsland till ett annat.

För att en flykting skall omfattas av förordningarna, förutsätts det att han eller hon har godkänts som flykting i ett EU-land. Flykting är en person enligt konventionen om flyktingars rättsliga ställning som undertecknades i Genève 1951 och i det därtill hörande protokollet från 1967. En statslös person är en sådan person som avses i konventionen om statslösa personers rättsliga ställning som undertecknades i New York 1954.

Flyktingar och medborgarskapslösa personer kan nu erhålla s.k. särskilda förmåner som inte är avgiftsbelagda. I Finland är sådana förmåner bostadsbidrag för pensionstagare, arbetsmarknadsstöd samt särskilt stöd för invandrare. Förmånerna beviljas inte och betalas inte till andra medlemsländer.

Den som ansöker om pension eller söker ändring får använda sitt eget modersmål eller vilket som helst av de officiella EU-språken. Inom EU används 23 officiella språk, bland dem finska och svenska.

8 Samhälle (RSS)

Illegala invandrare kan bli dyr arbetskraft

25/03/2011 ifisk

Inrikesministeriet sköter för tillfället den fortsatta beredningen av hur EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare ska verkställas i Finland.

Enligt en arbetsgrupp från Arbets - och näringsministeriet samt från Social- och hälsovårdsministeriet ska en påföljdsavgift införas för företag som har anställda som antingen inte uppfyller villkoren för inresa till Finland eller som förlorat sin rätt att vistas i landet.

Arbetsgruppen vill att det företag som skickat den anställda till Finland ska stå för påföljdsavgiften. När det handlar om kedjor av underleverantörer ska de inblandade företagen kunna betala avgiften solidariskt. Därför ska lagen om arbetsavtal kompletteras med en bestämmelse om påföljdsavgiften på 1000–30 000 euro. Beslutet om avgiften ska fattas av Migrationsverket. FNB

3 Nyheter (RSS), 8 Samhälle (RSS)

Viktigt att kunna samarbeta och att tolerera andra

19/03/2011 ifisk

Maria Biskop arbetar som tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet med utbildningsfrågor. Hon arbetar med att bereda den nationella lagstiftningen samt den nationella finansieringen. Hennes särskilda område är invandrarutbildningen inom grundskolan, men Maria arbetar även med samernas och romernas utbildning samt mänskliga rättigheter.

Maria Biskop– För att invandrarna ska kunna erbjudas utbildning behövs det lagar som säger inom vilka ramar den ska ordnas och sedan behövs det pengar för att genomföra utbildningen. Vi motiverar till finansministeriet varför vi behöver de här pengarna och till vilket ändamål de ska gå.

– Att kunna samarbeta och att tolerera andra är jätteviktigt och det fick vi lära oss ganska mycket under utbildningen. Sådana kunskaper är viktiga i arbetslivet, betonar Maria.

– Språkkunskaper är också viktigt. Studierna får gärna ta lite tid men det är värdefullt att lära sig språk. Trots att det är vi här på ministeriet som har lagstiftat om utbildningstiden, kan jag inte komma ifrån att det var något av det bästa jag gjorde under min studietid att åka till Frankrike och studerade franska.

Läs mera på Institutionen för beteendevetenskaper - Pedagogik

8 Samhälle (RSS)

Omfattande integrationsförsök för invandrare inleds

28/02/2011 ifisk

Tio försöksprojekt som genomförs av sjutton kommuner har valts till projektet Delaktig i Finland, som ska förbättra integrationen av invandrare. Målet med projekten är att skapa en ny riksomfattande modell för integrationsutbildning.

Delaktig i Finland är ett av de största pågående projekten med målet att effektivisera integrationen av invandrare. Projektet har inletts i samarbete mellan och med medfinansiering av inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. De totala kostnaderna uppgår till nästan tio miljoner euro, varav stiftelserna finansierar omkring hälften.

Försöksprojekt för integrationsutbildning inleds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda), Tavastehus, Raseborg, Åbo, Tammerfors, Vasa, Kust-Österbotten (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax), Kuopio, Pudasjärvi och Havslappland (Kemi och Torneå). Projektet Delaktig i Finland pågår fram till slutet av 2013. Totalt deltar sjutton kommuner.

I kommunernas projekt testas alternativa och flexibla sätt att ordna utbildning och utbildningens innehåll utvecklas. I synnerhet undervisningen i finska eller svenska språket, orienteringen i samhällsfrågor och undervisningen som stöder sysselsättning och delaktighet i arbetslivet ska effektiviseras. Utbildningens effektivitet och resultat ska också utvärderas. Målet är att allt fler invandrare ska få stöd för att komma in i arbetslivet.

Exempel på försök som ska genomföras inom projekten:
- undervisning och handledning för hemmamammor ordnad av frivilligorganisationer
- stöd för inlärning av finska och svenska språket genom språkbadsmetoden i förskoleundervisningen
- grundläggande utbildning för unga som passerat läropliktsåldern
- flexibel kombination av olika sätt som stöder sysselsättningen, t.ex. språkundervisning, arbetspraktik och
arbetsorientering
- M ålet med revideringen av integrationslagen, som träder i kraft i höst, är att förbättra rådgivningen i invandringens första skede samt integrationsutbildningen för personer som flyttar till Finland. Man vill utveckla en tydlig modell med tre integrationsvägar som omfattar en väg för invandrare som snabbt vill in på arbetsmarknaden, en väg för invandrare som behöver särskilt stöd och en väg för barn och unga.

Läs mera om projektet på inrikesministeriets webbsida

8 Samhälle (RSS)