Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

EU-förordningarna om social trygghet

15/04/2011 av Ahmed Hassan

EU-bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten mellan EU-länderna har ändrats. Personer som omfattas av EU-förordningarna om social trygghet ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt medlemslandets lagstiftning som medlemslandets medborgare.

Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande frihet som säkras genom gemenskapsrätten. (artikel 45 i Lissabonfördraget, tidigare artikel 39 i EG:s grundfördrag). Rätten ska säkerställa att arbetskraften ska kunna röra sig fritt från ett medlemsland till ett annat.

För att en flykting skall omfattas av förordningarna, förutsätts det att han eller hon har godkänts som flykting i ett EU-land. Flykting är en person enligt konventionen om flyktingars rättsliga ställning som undertecknades i Genève 1951 och i det därtill hörande protokollet från 1967. En statslös person är en sådan person som avses i konventionen om statslösa personers rättsliga ställning som undertecknades i New York 1954.

Flyktingar och medborgarskapslösa personer kan nu erhålla s.k. särskilda förmåner som inte är avgiftsbelagda. I Finland är sådana förmåner bostadsbidrag för pensionstagare, arbetsmarknadsstöd samt särskilt stöd för invandrare. Förmånerna beviljas inte och betalas inte till andra medlemsländer.

Den som ansöker om pension eller söker ändring får använda sitt eget modersmål eller vilket som helst av de officiella EU-språken. Inom EU används 23 officiella språk, bland dem finska och svenska.

8 Samhälle (RSS)