Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Omfattande integrationsförsök för invandrare inleds

28/02/2011 av ifisk

Tio försöksprojekt som genomförs av sjutton kommuner har valts till projektet Delaktig i Finland, som ska förbättra integrationen av invandrare. Målet med projekten är att skapa en ny riksomfattande modell för integrationsutbildning.

Delaktig i Finland är ett av de största pågående projekten med målet att effektivisera integrationen av invandrare. Projektet har inletts i samarbete mellan och med medfinansiering av inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. De totala kostnaderna uppgår till nästan tio miljoner euro, varav stiftelserna finansierar omkring hälften.

Försöksprojekt för integrationsutbildning inleds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda), Tavastehus, Raseborg, Åbo, Tammerfors, Vasa, Kust-Österbotten (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax), Kuopio, Pudasjärvi och Havslappland (Kemi och Torneå). Projektet Delaktig i Finland pågår fram till slutet av 2013. Totalt deltar sjutton kommuner.

I kommunernas projekt testas alternativa och flexibla sätt att ordna utbildning och utbildningens innehåll utvecklas. I synnerhet undervisningen i finska eller svenska språket, orienteringen i samhällsfrågor och undervisningen som stöder sysselsättning och delaktighet i arbetslivet ska effektiviseras. Utbildningens effektivitet och resultat ska också utvärderas. Målet är att allt fler invandrare ska få stöd för att komma in i arbetslivet.

Exempel på försök som ska genomföras inom projekten:
- undervisning och handledning för hemmamammor ordnad av frivilligorganisationer
- stöd för inlärning av finska och svenska språket genom språkbadsmetoden i förskoleundervisningen
- grundläggande utbildning för unga som passerat läropliktsåldern
- flexibel kombination av olika sätt som stöder sysselsättningen, t.ex. språkundervisning, arbetspraktik och
arbetsorientering
- M ålet med revideringen av integrationslagen, som träder i kraft i höst, är att förbättra rådgivningen i invandringens första skede samt integrationsutbildningen för personer som flyttar till Finland. Man vill utveckla en tydlig modell med tre integrationsvägar som omfattar en väg för invandrare som snabbt vill in på arbetsmarknaden, en väg för invandrare som behöver särskilt stöd och en väg för barn och unga.

Läs mera om projektet på inrikesministeriets webbsida

8 Samhälle (RSS)