" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv december 2009

Pressklipp 14-20 december

23/12/2009 by ifisk

Hur upplever nyfinländare våra jultraditioner
Många av våra jultraditioner är gamla och relativt oförändrade genom årtionden. I min barndom, i efterkrigstiden, var julen någonting man väntade på.
Jag har ofta undrat hur de mänskor som kommit hit från främmande kulturer, nyfinländare från Asien eller från något arabiskt muslimskt land eller från det ortodoxa Ryssland, upplever våra jultraditioner. Många nyfinländare måste förvåna sig över, att mänskor som i vanliga fall är relativt lugna och återhållsamma, med ens rusar omkring och hamstrar mat och prylar, som om all mat skulle ta slut i morgon, och världens undergång vore nära. Men invandrarna är vanligen anpassningsbara och intar kanske en forskande, antropologisk attityd till oss.
För nyfinländarna gäller det naturligtvis att anpassa sig till våra förhållanden och vår lagstiftning. Också sådana ingrepp som könsstympning av flickor är enligt finländsk lag en kriminell handling som bör bestraffas. Liksom patriarkalt våld inom familjen, eller tvångsäktenskap för döttrar för att inte tala om så kallade "hedersmord", som i Sverige väckt stort uppseende och livligt debatterats.
Finland blir allt mera mångkulturellt. Det innebär att vårt samhälle förändras, mest på gott, men ibland också på ett sätt som leder till motsättningar och konflikter. Rädsla för andra kulturer och invandrare beror ofta på att vi vet så litet om de mänskor som kommer hit. Just nu pågår i Danmark hetsiga diskussioner om hur danskarna ställer sig till islam. I Schweiz beslöts nyligen efter en folkomröstning att inte tillåta byggandet av minareter.
Det är bara en tidsfråga när vi i Finland står inför liknande diskussioner. Men när vi virar vår kristet kommersiella gåvojul kan det vara bra att tänka på alla dem, också i vårt land, som inte alls omfattas av eller berörs av vårt julfirande och våra kristna traditioner.
20/12 Joulukirkko / Claes Andersson

Jakobstad säger nej till Oravaiselever
Bristen på lärarkrafter och avsaknaden av utrymmen har lett till att dagvårds- och utbildningsnämndens finska sektion inte kan förnya avtalet om grundskoleundervisning med Oravais kommun. Jakobstads stad och Oravais kommun har haft ett avtal om att staden ordnar finskspråkig grundskoleundervisning för kommunens elever i årskurserna 7-9.
I och med den ökade strömmen av asylsökande familjer och barn har största delen av Oravaiseleverna numera invandrarbakgrund. Elever med svag språkförståelse kräver mycket resurser i form av lärare, skolgångsbiträden och specialundervisning. Tjänstförättande skoldirektör Lisa Svart säger att många invandrarbarns språkkunskaper fortfarande är för svaga trots 1.000 timmar i förberedande undervisning.
- Vi har varken tillräckligt med lärare eller tillgång till mera utrymmen för att klara av att ge eleverna den undervisning de har rätt till.
18/12 Vasabladet

Migrationsverket får nya blanketter
Migrationsverkets blanketter för uppehållstillstånd och medborgarskap förnyas. De nya blanketterna tas i bruk på måndag 11.1.2010. Ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap samt medborgarskapsanmälningar som gjorts på gamla blanketter tas emot på polisstationer samt beskickningar utomlands fram till 28.2.2010. Efter det tas endast nya blanketter emot.
De nya blanketterna är tillgängliga på Migrationsverkets webbplats efter 8.1.2010. Man hittar dem på samma plats som förut, under punkten Blanketter.
18/12 Suomi.fi

Styrningen av mottagandet av asylsökande överförs till migrationsverket
Ansvaret för den praktiska styrningen och planeringen av mottagandet av asylsökande överförs från inrikesministeriet till Migrationsverket. Migrationsverket axlar samtidigt ansvaret för den praktiska styrningen och övervakningen av förvarsenheten för utlänningar samt styrningen av genomförandet av hjälpen till offer för människohandel. Lagen träder i kraft den 1 januari 2010.
I fortsättningen kommer inrikesministeriet endast att ansvara för inrättandet och nedläggningen av statens egna förläggningar. Migrationsverket ansvarar för inrättandet, nedläggningen och placeringen av övriga förläggningar.
Vid Migrationsverket inrättas en ny enhet för uppgifter som rör mottagande av asylsökande. Avsikten med ändringen är att utveckla och effektivisera asylförfarandet och mottagandet av asylsökande som helhet.
Närmare information: lagstiftningsrådet Tiina Sinkkanen, (09) 160 44829

Asylsökande belastar inte vården i Kristinestad
Asylsökande flyktingars belastning på hälsovårdscentralen i Kristinestad är obetydlig. Enligt uppgifter som tagits fram för den lokala vård- och omsorgsnämnden handlar det om 15 läkarbesök per månad.
Flest besök har tandläkarmottagningen som under tiden april-oktober noterat sammanlagt drygt 230 besök. Efterfrågan av övriga tjänster har varit moderat och inte äventyrat basverksamheten eller inskränkt vården av den egna befolkningen.
Röda korsets mottningscentral i Kristinestad köper sina icke brådskande läkartjänster av företaget Mediling som förestås av Ulla Slama från Närpes.
17/12 Svenska Yle Österbotten

Främjande av mental hälsa i krissituationer
Föreningen för mental hälsa (FMHF) har nästan 40 års erfarenhet av krisarbete. Dessa erfarenheter och olika former av hjälp kommer till användning i SOS-centret i Helsingfors. All krishjälp och rehabilitering, som syftar till att främja människors förmåga att klara sig och till att förebygga marginalisering i samhället och mentala problem, äger rum i centret.
SOS-centret erbjuder invandrare och deras familjer krishjälp och stöd för att förebygga självmord. SOS-centret koordinerar också stöd för brottsoffer i Nyland i södra Finland.
16/12 Föreningen för mental hälsa

Abir Waked en sann ljusbärerska
Öppna välkomnande dörrar, generositet och fördomsfrihet. Det är julbudskapet som Lovisanejden sprider runtom i landet inför julen.
- Genom att välja muslimska Abir Waked till Östnylands lucia 2009 har vi fått rubriker och teve-tid som bara varit positiva. Vi har visat att alla finländare har rätt att vara med om det traditionella julfirandet där lucia varit en betydande del.
Lucia var en kristen kvinna som blev martyr och dog för sin tros skull. Abir Waked ställer upp i rollen som lucia 2009 utan att ge avkall på sin egen religion och tro. Hon ser ljusbärerskan som en god människa som sprider ljus och värme och håller fast vid sin egen övertygelse.
Östnylands Lucia 2009 Abir Waked är född och uppvuxen i Svenskfinland med finlandssvensk mamma och palestinsk pappa. Abir symboliserar många olika saker; en välkomnande, öppen kyrka, ett fördomsfritt samhälle samt att komma ihåg att islam är en religion bland andra.
Abir Waked tror att Lucia hade ett gott hjärta och var en varm människa. Såna tankar behöver vi i adventstid.
15/12 Östra Nyland / Camilla Berggren

Infocenter för invandrare öppnar i Åbo
Ett informationscenter för invandrare öppnar i dag måndag i Åbo. Centret erbjuder invandrare information på deras modersmål samt råd med att fylla i diverse blanketter. Servicen erbjuds på åtta olika språk samt på svenska och finska.
Informationscentrets verksamhet finansieras av Åbo stad samt av den Europeiska socialfonden. Idag talar nästan sju procent eller cirka 12 000 personer av åboborna ett annat modersmål än finska eller svenska. Antalet invandrare ökar i genomsnitt med 500 personer per år i Åbo. Enligt stadens prognos kommer antalet invandrare att uppgå till 8,5 procent av stadens invånare år 2015.
14/12 Svenska Yle Åboland

Hatbrotten på nätet har ökat explosionsartat
Enligt Inrikesministeriets kanslichef Ritva Viljanen är det bra att man i Finland till skillnad från många andra länder systematiskt har börjat föra statistik över hatbrott. Hon är oroad över att hatbrotten på nätet har ökat explosionsartat.
Med hatbrott avses handlingar vars motiv är fördomar eller fientlighet mot den referensgrupp som offret representerar. Som begrepp omfattar det även rasistisk brottslighet. Motivet till handlingen kan även vara offrets religiösa övertygelse, sexuella eller könsrelaterade läggning eller handikapp.
I fjol kom betydligt fler misstänkta hatbrott än tidigare till polisens kännedom. Enligt utredningen anmäldes 859 misstänkta rasistiska brott eller andra hatbrott till polisen i fjol. Liksom tidigare år var misshandel det vanligaste misstänkta rasistiska brottet som kom till polisens kännedom. I Helsingfors mer än fördubblades antalet registrerade brottsmisstankar med rasistiska inslag från år 2007.
Delvis beror ökningen på det ändrade sättet att föra statistik: I Finland har man följt den rasistiska brottslighet som kommit till polisens kännedom i över tio år, men nu har uppföljningen utvecklats till en mer omfattande statistik över hatbrott.
14/12 HBL / FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Verksamheten för år 2010 har inletts

18/12/2009 by ifiskSvenska kulturfonden har inlett behandlingen av vår ansökan för utvecklande och bevarande av invandrares intressen för svenskan och den finlandssvenska kulturen.

Bakgrund
I egenskap av kulturfondens ordförande startade Pär Stenbäck i början av 2000-talet Framtidsprojektet och var en av de drivande krafterna bakom arbetsgruppen IFISK. I november sama år grundade Robert Portman från Yle, Michaela Stenbäck från Caisa och Gerd-Peter Löcke arbetsgruppen IFISK som ett forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utbyta information på svenska. Den nya ansökan är således vår tionde. Redan i tio år har IFISK varit en viktig länk till dem som känt att integreringen gått lättare på svenska. Som minoritet inom minoriteten kan vi vara stolta över vårt unika ansvar.

Motto för 2010
Vi är kallade att tjäna varandra

Syfte och ändamål
Vi vill fokusera på hur blattar (svenskspråkiga nyfinlandssvenskar) kan integreras i det lokala samhället. Särskilt personer med specifika intressen och kunskaper inom musik, poesi, sport, vetenskap och politik är välkomna att aktivt delta i verksamheten. Med vårt arbete vill vi nå personer i Svenskfinland, särskilt barn (andra generationens invandrare) och de äldre. Dessutom myndigheter och olika organisationer som vill bekanta sig med "blattarnas" lifestyle.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Pressklipp 07– 13 december

14/12/2009 by ifisk

Finländarna negativa till flyktingar
Finländarna har en reserverad hållning till flyktingar, framgår det av en utredning som MTV3 låtit göra. Nästan hälften av finländarna ställer sig negativa till tanken på att hemkommunen skulle ta emot flyktingar.
Ungefär en femtedel är starkt negativa till flyktingar i den egna kommunen. Å andra sida sade en ungefär lika stor del av finländarna att de ganska gärna tar emot flyktingar. 70 procent av de tillfrågade vill inte att staten ska kunna förplikta kommunerna att ta emot flyktingar.
För undersökningen intervjuades över 2000 finländare vid månadsskiftet. Felmarginalen är två procentenheter.
13/12 Österbottens tidning / FNB

Svart som synden
På den ensligt belägna gården Pity Wood gör några byggjobbare en fasansfull upptäckt. I leran där de grävt hittar de en människohand. Det är allmänt känt att Pity Wood tidigare utnyttjat fattiga invandrare som billig arbetskraft men har några av dessa invandrare mött ett värre öde än så? Polisen kontaktas och gräver vidare och hittar inte bara en utan två människokroppar som blivit begravda vid två olika tillfällen. Poliserna Diane Fry och Ben Cooper koppas in i fallet och försöker ta hjälp av lokalbefolkningen som är allt annat än samarbetsvillig.
Svart som synden är den åttonde boken av Stephen Booth. Det är en verkligt spännande, smart och fascinerande roman. Lösningen till alla gåtor som rullas upp i berättelsen är näst intill omöjliga att gissa sig till och man sitter som på nålar mest hela tiden då man läser denna bok.
10/12 Radio X3M

Få fick asyl i Finland
Ungefär 740 sökande beviljades asyl i Finland i fjol. De utgjorde mindre än en procent av de cirka 76.300 personer som under året beviljades asyl i ett EU-land. Av de som beviljades asyl inom EU var irakierna den största gruppen, följda av somalier, ryssländare, afghaner och eritreaner. Irakierna var den största gruppen även i Finland, där de följdes av somalier och afghaner.
Bäst på att ge flyktingar asyl var Frankrike, Tyskland och Storbritannien. I vart och ett av de här länderna fick över 10.000 asylsökande en fristad. Sverige var femma på listan med närmare 8700 bifall på asylansökningar. I Estland, Lettland och Slovenien godkändes färre än tio asylansökningar under fjolåret.
Uppgifterna framgår av asylstatistik som Eurostat gav ut på tisdagen.
08/12 FNB/Vasabladet

Huvudstadsregionen vill främja sysselsättningen av invandrare
Migrations- och Europaminister Astrid Thors, arbetsminister Anni Sinnemäki, näringsminister Mauri Pekkarinen, undervisningsminister Henna Virkkunen, Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen, Esbo stadsdirektör Marketta Kokkonen och Vanda stadsdirektör Juhani Paajanen undertecknade idag huvudstadsregionens avsiktsförklaring för främjande av sysselsättning av invandrare. Avtalsperioden gäller åren 2010-2012.
Statens och kommunernas åtgärder för att stödja sysselsättningen av invandrare ska bilda en kontinuerlig servicekedja som stöder individens integrations- och sysselsättningsprocess. Enligt avsiktsförklaring ska en integrationsplan utarbetas inom fyra veckor från det att invandraren har anmält sig till TE-centralen.
Utbildningen ska så att invandraren inte behöver vänta länge på att komma in på en utbildning. Utbildningen för invandrare, fortbildningen för högt utbildade invandrare och invandrarutbildningen utvecklas så att den blir mer inriktad på arbetslivet och kan genomföras kontinuerligt. Även erkännandet av examina ska utvecklas.
Ca hälften av invandrarbefolkningen bor i huvudstadsregionen och andelen uppskattas öka ytterligare. Detta innebär att behovet att utveckla integrationstjänster för invandrare är bestående.
I enlighet med avsiktsförklaringen allokerar arbets- och näringsministeriet år 2010 två miljoner euro i tilläggsanslag till arbets- och näringsbyråerna i huvudstadsregionen för att öka personalresurserna inom invandrartjänsterna med ca 40 årsverken.
8/12 Statsrådet

Finland risas igen av människorättsdomstol
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har igen kritiserat Finland för en utdragen rättegång. Den här gången gäller det ett brottmål som behandlades i tingsrätten i sju år och åtta månader. Orsaken till detta var att man inte lyckades nå två utländska vittnen.
Europadomstolen godkänner Finlands utredning om att staten inte kan använda tvångsmedel för att få utländska medborgare att infinna sig i rätten. Domstolen anser däremot att vittnesförhören denna gång förhindrades av att tingsrätten inte hade tillgång till utrustning för en videokonferens.
Dessutom hade den klagande inte heller haft möjlighet att kräva snabbare behandling i tingsrätten eller skadestånd på grund av rättegångens längd.
Europadomstolen ålade staten att betala drygt 7 000 euro i ersättningar till den som klagade. (FNB)
08/12 FNB / Annonsbladet

Nyland måste välja - och välja bort
Svenska språket är en strategisk resurs för Finland. Därför måste det beaktas också när landets största landskap långtidsplanerar. En så kallad landskapsöversikt med sikte på 2033 ska godkännas, som underlag för all annan planering i medlemskommunerna under de kommande åren. Viktiga strategiska val ska klubbas av vid landskapsfullmäktiges möte. I praktiken är de emellertid bara prat, om inte kommunerna följer upp dem i sin markplanering.
Framtidsplanerna utgår från att stagnation är tillbakagång. Utan befolkningstillväxt ingen ekonomisk tillväxt, utan ekonomisk tillväxt inget välstånd. Befolkningen åldras i snabb takt och Nyland kan inte längre hoppas på stor inflyttning från resten av Finland. Det strategiska valet är alltså att satsa på migration från utlandet. Av det valet följer att arbetet på att integrera och sysselsätta nyfinländare med utländsk bakgrund måste föras till nya höjder.
Planerarna har räknat ut att Nyland behöver ett flyttningsöverskott på ca 6 500 varje år - och att både befolkningsökning och ekonomisk tillväxt måste basera sig på invandring. De har också räknat ut att Västnyland lider av särskilt svår demografisk obalans. Det som inte sägs är att denna obalans bör rättas till med respekt för Västnylands svenska språk.
08/12 HBL / Johanna Westman

Sannfinländarunga vill ha minaretförbud
Sannfinländarnas ungdomsförbund vill att riksdagen överväger att införa ett minaretförbud (ett torn i anslutning till en moskébyggnad) i Finland. Förbundets ordförande Vesa-Matti Saarakkala anser att det är en så stor fråga att man måste ta ställning till den på högsta riksnivå. Också en rådgivande folkomröstning kunde komma i fråga.
Ungdomsförbundet hänvisar till att schweizarna i en folkomröstning nyligen förbjöd nya minareter i landet.
– Ett förbud mot minareter handlar inte om religionsfrihet, eftersom de inte är en förutsättning för utövande av islamsk tro. Minareter nämns varken i koranen eller i andra islamska heliga skrifter, påpekar förbundet.
Enligt de unga sannfinländarna vore ett omfattande byggande av minareter ett steg i riktning mot islamisering av Europa.
07/12 FNB /HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Om röda och vita, finländare och invandrare

10/12/2009 by OrdförandeLäs mer om vad finlandssvenska pressen
skriver om invandrarna här.
Centerns ungdomsförbund efterlyser debatt om invandring. I stället för att bara tala om flyktingpolitik och flyktingkvoter borde invandringsproblem och integrationsfrågor tas upp. Kraftigt understöd får förbundet av högsta chefen, statsministern Matti Vanhanen som befarar att antalet asylsökande ökar kraftigt. Statsministern är rädd för att Finland snart kan få lika många asylsökande som Sverige och de övriga nordiska länderna. Utlåtanden ger grågrund för rasistiska inlägg på bl a Facebook där en 29-årig kristinestadsbos hets mot folkgrupp lockade närmare 400 medlemmar till gruppen.

Också det andra stora regeringspartiet, Samlingspartiet, sysslar med än farlig populism, när man börjat motarbeta Röda Korset, som vill öppna en mottagningscentral för flyktingar i Kristinestad. Och i Helsingfors har illegala invandrare inte inträde till servicecetralen för bostadslösa. Att Finland överlag är långt efter de andra nordiska länderna i hälso- och omsorgsfrågor har man även noterat på OECD. Enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har Finland ett av de mest ojämlika hälsovårdssystemen i Europa. Mot denna bakgrund låter Finskhetsförbundets nya ordförande Sampo Terho nästan moderat, när han förespråkar nya synpunkter på finskhetens betydelse i en global värld. Att presentera finskhet för och konstruera samarbete med invandrare är ett legitimt syfte av förbundet.

Visst finns det orsak till oro när den illegala migrationen sprider sig norrut från Medelhavet som ringar på vattnet. Många asylsökanden är medvetna om att Finland betalar mer än dubbelt så mycket i utkomststöd till asylsökande än vad de kan lyfta i invandrarvänliga Sverige. Och återigen hör vi ivriga röster som påstår att "de" kommer hit och överbelastar "våra" sociala system.


Migrations- och Europaminister Astrid Thors anser att Finland kan bli tvunget att se över bidragen till asylsökande. I motsats till Finland och Sverige erbjuder Tyskland, Storbritannien och Italien bara mat och husrum. Möjliga åtgärder övervägs när utredningen blir klar i slutet av november.

Nyligen försökte en kommitté bestående av tolv medlemmar ge migrationsministern förslag om hur invandrarna effektivare kunde "förhemmas". Ingen av de tolv lär vara själv invandrare, vilket är ingen överraskning för den som är insatt i den finländska integrationspolitiken. Det finns olika förslag avsedda för invandrare som vill in på arbetsmarknaden, för sådana som behöver särskilt stöd och för barn och unga. De övergripande målen är snabb sysselsättning, tillräckliga språkkunskaper och bättre möjligheter till vidareutbildning. Ett faktum är dock att en invandrare har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Snarare behandlas den som andra klassens medborgare. Ingen hemlighet är även att den högtravande rapportbyråkratin kring integreringen av invandrare börjar kännas kvävande. En färsk byråkratrapport om vägar in i det nya hemlandet klagar på att invandrarna använder offentliga tjänster för lite. För att motverka trenden har Kust-Österbottens samkommun och Vasa stad startat ett intressant integrationsprojekt där målsättningen är att skapa god praxis i samband med integreringen av invandrare. Projektet ska ta fram information både för invandrare och personalen som arbetar med dem. Det återstår att se vem som producerar informationen.

Finland har ännu en bit att gå innan myndigheterna inser att de faktiskt har något att fundera på. Som FN- och EU-land måste Finland lära sig att bära sin del. Alldeles för lätt vänder sig ambitiösa integrationsplaner mot sitt eget syfte. Hela integrationsprocessen måste utvecklas snabbt och på ett sätt som göra det enklare för invandrare att komma in på utbildnings- och arbetsmarknaden. Det räcker inte att ständigt filar på beredskap, viljetillstånd och powerpointar. På självständighetsdagen vore det skäl att alla medborgare kunde lära sig av förfädernas misstag. Under inbördeskriget skildes röda och vita älskande åt för att de står på varsin sida, idag är de finländare och invandrare. Kärleken (till fosterlandet) ser inga färger, inga religioner eller ideologier. Kärleken ser människorna. Må de sen vara finnar, finlandsvenskar eller blattar.

Vår värsta fiende är inte den enskilda människan på gatan utan systemet.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Peter Lüttge regisserar pjäsen Underverket

08/12/2009 by ifisk


Peter Lüttge
Peter Lüttge är född i Tyskland för 46 år sedan. Redan tidigt kom han med i den katolska kyrkans verksamhet, först som ministrand, en pojke som hjälper till vid gudstjänsterna, senare också som ungdomsledare. Att vara kristen innebär för honom att försöka förstå sin omvärld snarare än att omvärlden ska se honom på ett visst sätt.

Senare ville han meddela sina intryck från omvärlden i form av teater. Han började syssla med cabaret som i Tyskland är en form av politisk teater. När universitetsstudierna förde honom till Åbo blev han engagerad i Studentteatern och 1992 var han med om att starta Teater Sirius. Sirius är en fri, professionell teatergrupp med Helsingfors som hemort som har specialiserat sig på experimentell, alternativ teater. 2001 fick Peter Lüttge ett språkpris för sina insatser på Radio X3M.

Fast Peter är bosatt i Vasa blev det nu praktiskt möjligt att igen återuppta diskussionerna med gamla vänner från Sirius. Varför finns man till och vad vill man göra? Gruppen vill fortfarande ställa svåra frågor och vara provokativ. Gruppen upptäckte Underverket, en pjäs som försöker hitta en förklaring till vad piloterna tänkte och kände när de styrde mot World Trade Center.

Underverket är skrivet av den danske dramatikern Christian Lollike och har undertiteln "En text om konst, tro och terror". Pjäsen är ett strålande inlägg om konstens betydelse i dagens turbulenta värld. - När man talar om kultur i Finland så är det oftast kultur med stort K. Själv har jag en betydligt mera semiotisk syn på saken. Alla yttringar är egentligen kultur. Underverket är mycket modern dramatik, samtidigt ifrågasättande, provocerande och till sin form ytterst experimentell.

Pjäsen Underverket har premiär den 12 februari 2010. Pjäsen visualiseras av video-, bild- och performance-konstnärerna Marcus Lerviks och Peter Rosvik. På scen står Harriet Abrahamsson, Jessica Grabowsky, Paul Holländer och Paul Olin. Föreställningar pågår till slutet av mars 2010. Hoppas vi har nöjet att kunna besöka en av föreställningarna.

Publicerad i5 Lingva poetica (RSS)

Mediaklipp 30 november – 6 december

07/12/2009 by ifisk

Invandrarkyrkor tackar för fred
Kristna invandrare tackade för fred och bad för vårt land i Helsingfors domkyrka på självständighetsdagen kl 15. Alla var välkommna att be med och möta invandrare som vill bidra till vårt samhälles välfärd, också andligt. Arrangörer var bland andra: Indonesian Christian Fellowship, African Christian Fellowship, Word of Truth Ministry, International Men's group in Järvenpää, Hosanna Chapel, Chinese Evangelical Congregation, Ethiopian Evangelical Church, Korean Church, Lighthouse Christian Fellowship and International Evangelical Church.
06/12 Kyrkpressen

Schweizisk väckarklocka
Ett minaretförbud är ett missgrepp hos en falsk lära. Knappt har schweizarna sagt nej till minareter så skyndar sig högerpopulister i Nederländerna och Danmark att piska fram liknande folkomröstningar. Europa måste se mönstret nu. Det islamska fungerar som ett mobiliserande hot mot den frusna – statiska – bilden av den nationella identiteten. Islamistisk ofördragsamhet bemöts med inskränkningar i den religiösa friheten. Får detta fotfäste hamnar Europa i en ändlös nedförsbacke.
Integrationen av invandrare/flyktingar/utlänningar börjar i din egen trappuppgång, i det egna kvarteret, den egna skolklassen, på gatan, i mötet mellan människor. Men också i riksdagen, i varje kommunfullmäktige.
På ultrapopulismen biter inte ord. Frontlinjen går mellan ultrahögern och den ideologiskt konservativa höger som ligger närmast den ängsliga och tidvis emotionellt blockerade väljare som lockas rösta på vulgärpopulismen. Traditionella partier måste visa sina kort. Vågar inte traditionella partier stå upp för fördragsamheten kan förbudet leda oss dit högerpopulismen faktiskt försöker få oss: till en ännu starkare uppdelning, första steget mot regelrätt förföljelse.
Den schweiziska väckarklockan ljuder över Europa. Ofördragsamhet mot avpersonifierade, avhumaniserade grupper är ett gift i den europeiska kroppen.
Högerpopulismen måste motarbetas av alla traditionella partier – och av människan i sin vardag. Vardaglig rasism måste mötas där den tar sig uttryck; i bussen, på gatan, vid köksbordet hemma där toleransen sprids eller inte sprids till yngre mottagliga generationer.
06/12 Åbo Underrättelser

Integration är i allas intresse
Långsamt mal samhällets kvarnar. Men bättre sent än aldrig: att avtalet om bättre integration av invandrare i huvudstadsregionen ska undertecknas nästa vecka är en god nyhet (Hbl 3.12).
Den kommer samtidigt som beskedet om att levnadsförhållandena försämras för asylsökande - också för dem som verkligen behöver skydd.
Intentionsavtalet formulerades för mer än ett år sedan men staten hade politiska svårigheter med att hosta upp sin del av finansieringen. Ändå är hela det finländska samhället betjänt av stärkt sysselsättning bland invandrare, vid behov också av nyrekrytering från utlandet. Landets regering har upprepade gånger bekräftat att detta behövs.
Arbetsförmedlingen i Helsingfors får 40 nya tjänster för att kunna betjäna arbetssökande invandrare så som de förtjänar att betjänas. Regionens fyra städer ska för sin del bättre än hittills beakta invandrarnas gemensamma och individuella behov av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg.
Finland och huvudstadsregionen vinner på att marginalisering och utanförskap bland invånare med utländsk bakgrund minimeras. Det ger ekonomisk tillväxt, samhällsfred och bättre allmän trivsel. Det finns redan brist på arbetskraft i vissa branscher, och värre blir det.
En annan sak är att de kommunala planerna för integrationsfrämjande arbete hittills inte har beaktat de möjligheter som erbjuds på svenska. Men än är det inte för sent att utveckla projekt som kan avhjälpa personalbristen inom till exempel den svenska äldreomsorgen.
Språkkurser och invandraranpassad läroavtalsutbildning måste kunna erbjudas också dem som är intresserade av att arbeta på svenska. Det kräver aktiv marknadsföring.
04/12 HBL Johanna Westman

Närpesföretag fick sysselsättningspris
Metallföretaget Maxel i Närpes fick på fredagen motta utmärkelsen God arbetsgivare av Österbottens TE-central. TE-centralen delar årligen ut utmärkelsen till en arbetsgivare som på ett betydande och exemplariskt sätt sysselsätter invandrare. På Maxel i Finby är fem av de sjutton anställda invandrare.
04/12Syd-Österbotten

Minister Thors gör ett fantastiskt jobb
Svenska folkpartiets ordförande, kulturminister Stefan Wallin gav migrationsminister Astrid Thors en eloge för hennes jobb på partistyrelsens möte i Helsingfors på fredagen. Thors gör enligt Wallin "ett fantastiskt jobb".
– Om de, som nu efterlyser debatt om invandringspolitiken, faktiskt seriöst vill diskutera substans och behovet av integration så välkomnar jag initiativen. Men om man är ute efter att misstänkliggöra, spela på gamla fördomar och plocka enkla politiska poäng så borde man tänka efter före. För attityderna i samhället har vi alla ansvar för, sade Stefan Wallin.
04/12 FNB / HBL

Hur långt går Finland?
Inställningen till invandrare, asylsökande, kvotflyktingar – ja, utlänningar överlag – har blivit hårdare i vårt land. Rena rasister, populistiska partier och medlemmar i främlingsfientliga falanger inom även seriösa partier har höjt rösten och inte minst genom de möjligheter nätet erbjuder lyckats väcka debatt. Klimatet har otvivelaktigt även blivit bistrare på grund av den ekonomiska nedgången och till följd av att flyktingarna i år är hälften fler än ifjol och betydligt fler än tidigare.
Migrations- och Europaminister Astrid Thors (SFP) har allt oftare fått utså hätsk kritik. Till och med från medlemmar i de övriga regeringspartierna. Hon har ansetts alltför flyktingvänlig. Hon har ofta ensam tvingats försvara utlännings- och flyktingpolitiken.
Nu ser Finland i alla fall ut att följa övriga EU-länder i spåren genom att ändra utlänningslagen på ett sätt som kan ses som en skärpning. Bland annat ska utlänningslagen i fortsättningen innehålla paragrafer om åldersbestämning genom rättsmedicinsk undersökning av personer som ansöker om uppehållstillstånd. Den genomförs för att garantera riktigheten i de uppgifter som den sökande anger som sin ålder.
I regeringens lagproposition föreslås också ändringar beträffande asylsökandes rätt att arbeta. Förslaget är att endast de som innehar ett dokument som berättigar till gränsövergång ska få rätt att arbeta efter tre månader. Många flyktingorganisationer anser emellertid att lagändringarna kan leda till ökad främlingsfientlighet och mer anpassningssvårigheter och att att det inte finns några bevis på att det är vanligt att flyktingar avsiktligt förstör sina dokument.
Flyktingar kritiseras ofta för att inte arbeta utan endast lyfta statligt stöd. Nu kommer stödet som betalas till asylsökande antagligen att minskas. Om den asylsökande får alla dagliga måltider på flyktinganläggningen skulle utkomststödets grunddel minskas med nästan 80 procent. Thors motiverar nedskärningsförslaget med sparkrav.
Asylsökande får för tillfället vänta på beslut i närmare ett år. Med lika många asylsökande som i år (cirka 6 000) så sparar staten årligen sex miljoner euro om Thors förslag godkänns.
Det kan vara på sin plats att Finland sänker nivån på utkomststödet till asylsökande eftersom det hos oss är betydligt högre än de flesta andra EU-länder – de nordiska inberäknat. Beräkningsgrunderna skiljer sig dock en aning och summorna är inte helt jämförbara.
Om det har någon effekt i form av att inte locka hit lyckosökare vet däremot ingen. Finland kan och ska ta emot nödställda medmänniskor, ge dem drägliga och trygga levnadsförhållanden och bevilja dem asyl om de utredningar som utförs visar sig att personerna behöver det.
Samtidigt bör det satsas mer resurser och energi på integreringen av de nya finländarna i vårt samhälle. Endast den vägen kan vi rå på missförstånd, obefogade misstankar och rädslor bland vår egen befolkning och undvika utslagning bland invandrarna.
03/12 Västra Nyland, Tommy Westerlund

Thors får skulden för hela regeringens asylpolitik
Invandringsdebatten drabbar finlandssvenskarna, säger SFP:s ordförande Stefan Wallin. Han kritiserar de stora regeringspartierna Centern och Samlingspartiet för att de öppnar vägen för hets mot finlandssvenskarna.
- Det som kanske är avsett att vara kritik av migrationspolitiken leder i praktiken också till svärmar av anonym hets mot finlandssvenskar och SFP, sade Wallin vid SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors.
Titta på videon
04/12 Svenska Yle

Helsingfors vill rekrytera fler invandrare
Helsingfors vill fördubbla antalet och antalen invandrare som jobbar vid Helsingfors stad. För tillfället har omkring fem procent av arbetstagarna vid Helsingfors stad ett annat modersmål än finska eller svenska.
I fortsättningen ska den här siffran hissas upp till närmare tio, vilket alltså skulle motsvara andelen invandrare i Helsingfors. Meningen är också att invandrare ska få mer varierande jobb än nu.
I dagens läge arbetar många invandrare som till exempel busschaufförer eller städare.
03/12 Svenska Yle

Regeringen stöder sänkt utkomststöd för asylsökande
En majoritet i regeringen stöder en ordentlig nedskärning av utkomststödet till asylsökande, säger migrations- och Europaminister Astrid Thors (SFP). Hon presenterade sitt förslag i regeringens aftonskola på onsdagskvällen. Någon linje i frågan spikades ännu inte.
Thors vill sänka en ensamstående asylsökandes utkomststöd med 84 euro till 292 euro i månaden. För utkomststödet köper asylsökande bland annat sin mat och sina kläder. Om mottagningscentralen bjuder på gratis mat ska asylsökaren bara få 21 procent av utkomststödet. Asylsökande har också hittills fått lägre utkomststöd än andra bosatta i Finland. Enligt Thors vill en del ministrar utreda ärendet vidare innan några beslut fattas.
En utredning vid Inrikesministeriet visar att Finland betalar mera stöd till asylsökande än andra EU-länder. Kritiker har ändå påpekat att systemen är olika och därför svåra att jämföra länderna med varandra.
02/12 FNB/Vasabladet

Kränk inte invandraren
"Kränk inte invandraren" är rubriken på en artikel som ingår i senaste numret av Kyrkans Ungdoms tidning "Kummin". "Invandring, och det nyare och modernare ordet, globalisering, är ingenting nytt under solen. Redan i Gamla testamentet möter vi starka ord och uppmaningar om hur vi skall bemöta invandraren. Vill vi leva enligt Bibelns lära och undervisning har vi egentligen inget val. Vi ska behandla invandraren väl" skriver Ann-Katrin Store i artikeln.
I 3 Mos. 20:33 läser vi: "Om en invandrare slår sig ner i ert land skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv..."
En sak som starkt kommer fram i Gamla testamentets texter är invandrarens rättigheter, men också skyldigheter. Invandraren skall få samma daglön som den som redan bor i landet sägs det. När det sedan talas om att till exempel offra lamm säger Skriften att också invandraren som bor hos er ska offra ett lamm.
Bibeln pekar på vishetens väg genom total integrering. Invandraren ska behandlas väl, men han har också förpliktelser som han i sin tur ska uppfylla.
Nya testamentet säger att vi ska visa gästfrihet. Vi kan få änglar till gäster. Att bjuda på ett leende och att fråga främlingen hur han mår kostar oss inte mycket. Att följa Bibelns ord och visa invandraren aktning ger oss välsignelse både som enskilda och som samhälle", avslutar Ann-Katrin Store.
Låt oss söka vishetens väg och acceptera olikheter. Låt oss ta väl emot invandraren. Senegals kyrkas ledare Pierre Séne sade vid ett tillfälle; "kom ihåg att invandrarna är hitsända till er för att få lära känna evangelium!"
Ur: Kummin 11/2009
30/11 Kyrkpressen

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte remitterades
Riksdagen remitterade den 13 oktober 2009 en proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Enligt FPA-statistiken finns det drygt 51 000 personer som har varit arbetslösa 500 dagar. Även om långtidsarbetslösa personer får en aktiveringsplan är det inte säkert att den alltid innehåller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Vid aktiveringsplaner måste man alltid ta ställnings till om arbetsverksamhet är den rätta åtgärden och om den i kombination med andra stödtjänster inom social- och hälsovården och arbets- och näringsförvaltningen eller exempelvis utbildning tillgodoser den arbetslöses behov.
Dessutom kan el del av dem behöva arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen eller arbetsverksamhet för invandrare. Följaktligen måste social- och hälsovårdsförvaltningen och arbetskraftsförvaltningen organisera servicen i nära samarbete. Inte minst äldre långtidsarbetslösa som inte längre bedöms kunna få arbete bör i stället för att utsättas för sanktioner aktivt slussas till pensionsutredning, anser social- och hälsovårdsutskottet i likhet med arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
01/12 Riksdagen

Gratis utbildning – en hörnsten i finländsk välfärd
SAMOK och FSF anser att det försök med terminsavgifter vid högskolorna som startar nästa år utgör ett verkligt hot mot jämlikheten i vår utbildning och framtiden för vårt välfärdssamhälle. Hittills har gratis utbildning garanterat att alla har likvärdiga möjligheter till högskolestudier.
På grund av vår åldersstruktur kommer vi under de närmaste åren att behöva utbildad arbetskraft, utan vilken vi får svårt att klara pensionsvågen bland de stora åldersklasserna. Invandrare som har fått högskoleutbildning i Finland är en viktig resurs som vi inte har råd att låta bli att utnyttja.
Från och med 1.1.2010 kan högskolorna enligt lagen uppbära terminsavgifter av studerande från länder utanför EU/EES-området som studerar på engelskspråkiga magisterprogram eller för engelskspråkiga högre yh-examina. SAMOK och FSF anser att försöket med terminsavgifter inte lockar mera potentiell arbetskraft till vårt land – tvärtom.
Finland upphöjdes i år till världens mest välbeställda land i den brittiska undersökningen Prosperity Index, enligt vilken Finlands tre bästa sidor är förvaltningen, säkerheten och utbildningen. Man kan alltså utan tvekan konstatera att den finländska högre utbildningen, som bygger på jämlikhet, har haft betydelse i byggandet av välstånd och välfärd i vårt land.
SAMOK och FSF protesterar kategoriskt mot terminsavgifter. Gratis högre utbildning är en förutsättning för finländsk välfärd, både nu och i framtiden!
30/11 Finlands studiekårens förbun

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

En blatte i körsbärsträdgården

03/12/2009 by ifisk


En blatte i körsbärsträdgården
[zoom]
Som teaterombud lär jag vara ett ansikte utåt för Svenska Teatern. Därför hjälper jag gärna att sprida kunskap och intresse kring teaterns mångsidiga repertoar. Men att bokstavligen ge mitt (och min frus) ansikte till Svenska teatern blev en överraskning och samtidigt en upplevelse. I synnerhet Gladys som tidigare endast har besökt teatern som åskådare blev fascinerad av teaterlivet bakom kulisserna.

Vi befinner oss tillsammans Charlotta, Dunjasja, Jasja och Jepichodov i körsbärsträdgården. Charlotta beklagar sig över sitt öde. Lopachin uppmanar igen de båda syskonen att göra något åt sin situation. Gajev dyker upp. Han tror att de kommer att få hjälp av sin rika faster i Jaroslav. En förbipasserande dyker upp, frågar om vägen till stationen, reciterar en dikt. Två blattar sluter sig till sällskapet och ber om pengar.

Första hälften av det 21. århundradet kommer att gå till historien som en tid av förändring. Vi vet att den kommer att bli smärtsam och att den för vår del knappast kommer att föra med sig något gott. Inget under att vi är vettskrämda och desperata. Vi rusar omkring med stirrig blick, som hypnotiserade. Vi vill inte vakna, vi vill fortsätta sova - men det är någon som enträget bankar på dörren.

Vi ville göra något som inte många får göra: står på stora scenen mitt i en pjäs. Nu fick vi som en del av en grupp statister vara med och kraschade redan två av Körsbärsträdgårdens föreställningar.

Blev du nyfiken?
Om du är intresserade eller har några frågor eller funderingar om det här ska besöka Svenska teaterns hemsida. Två ifiskare jobbar stadigvarande på teatern. Som rekvisitör tar Andreas Müller-Liebenau hand om Körbärsträdgården . Tanja Ljungqvist jobbar i administrationen med ”ACE Production”

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)