" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv mars 2011

Allt fler invandrare siktar på yrkesutbildning

31/03/2011 by ifisk

Fler invandrare än tidigare söker till yrkesinstituten. Enligt en utredning av Utbildningsstyrelsen ökade antalet sökande med invandrarbakgrund med en fjärdedel från 2008 till 2009.

I den gemensamma antagningen våren 2009 hade 4,5 procent av de sökande invandrarbakgrund. Sökande med ett främmande språk som modersmål blir däremot sällan antagna. Endast 55 procent får börja studera medan genomsnittet för alla sökande ligger på 88 procent.

Personer med invandrarbakgrund avbryter också studierna oftare. De främsta orsakerna var byte av läroinrättning, svårigheter att förstå studiespråket och motivationsproblem. 98 utbildningsorganisatörer svarade på enkäten.

I utredningen föreslås det att utbildningsorganisatörerna borde upprätta en strategi för utbildningen av invandrare, samt att de bör stödas i sina studier. (FNB)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Hur tar vi hand om vår framtid?

26/03/2011 by Ordförande

Temat för årets Organisationskonferens i Tammerfors var Arbete och Hälsa. Konferensen diskuterade frågor kring ork och välmående inom NOG-sektorn.

Organisationskonferens 2011Vad lärde vi invandrare oss annat än att alla borde ta ansvar för det personliga välmående? Vi lärde oss att våra hjärnor alltid försöker anpassa stressituationer till vad man tror ska hända i framtiden. Den stressas lätt av det okända och okontrollerbara, med andra ord av odefinierade och svår uppnåbara utmaningar. Däremot vill vi anpassa stressituationer till vad vi tror ska hända i framtiden.

Men våra hjärnor går lätt på högvarv då de inte kan förutspå kommande händelser. Dessutom kan hjärnan inte göra skillnad mellan fantasi och verklighet. Också utlänningsfientligheten med Sannfinländarna i spetsen tycks reagera på de ovan nämnda overkliga konsekvenser. Framtida illusoriska hot driver till stor del deras beteende. Överlag kommer hotet oftast framför belöningen som också skulle finnas som alternativ i hjärnan.

Extrema upplevelser och kraven på oss invandrare överskrider lätt den egna kapaciteten att hantera belastningen. Oro vid rasistiska hot kan dock vara ytterst viktig för vår överlevnad. Vi kan inte alltid fly eller brottas. I en rättsstat vill vi hellre se ett “prosocialt” beteende hos människor, där alla är villiga att utföra handlingar som gynnar andra. Den optimala stressreaktionen skulle således präglas av en snabb återgång till vila, mot samhällelig balans.
Gerd-Peter Löcke, ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Svårt att motarbeta extremismen

25/03/2011 by Mediaklipp

Finland kan förändras mycket om Sannfinländarna går framåt i riksdagsvalet och blir regeringsparti. Det här framgår av en ny rapport som granskar extremrörelser och populism i Europa. Rapporten har författats av finländska och andra nordiska skribenter.

Den svenska journalisten och författaren Lisa Bjurwald lyfter i sin artikel bland annat upp skillnader hos populismen i de olika europeiska länderna. Enligt henne har toleransen för rasismen i Europa vuxit sedan 1990-talet, men måltavlorna för attackerna varierar.

Bjurwald poängterar också mediernas roll när de lyfter fram högerextrema och populistiska partier. Hon vill inte låter dem diktera villkoren för debatten. Enligt henne har journalisterna en otroligt viktig roll när det gäller att blottlägga de här partiernas hemliga agenda.
- På sätt och vis är det svårare i dag att motarbeta extremismen. Helst av allt skulle jag se en gemensam europeisk strategi, till exempel på EU-nivå, för att bemöta hotet, säger Bjurwald.

Lyssna: Johan Tollgerts rapport från Paris

Svenska Yle
Svenska Yle

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Minoritetsombudsmannen hade ordet

25/03/2011 by Gerd-Peter Löcke

Fredshemmet i Helsingfors var redan proppfullt när jag steg in torsdagen den 24 mars. Bland de drygt 30 gäster, som lyssnade på minoritetsombudsmannens arbete och utmaningar, fanns Raymond Bell, Daniel Garff, Ernst Mecke, Ulf Modin, Krassimir Ninov, Simona Savin-Gardberg och Ilja Spiegel.
IFISK i Fredshemmet
Foto: Gerd-Peter Löcke
Eva Biaudet försökte besvara allas frågor om vad invandrarminoriteter vill av det finländska samhället. Enligt henne är det självklart att alla ska ha rätt till likabehandling som en grundläggande rättighet för alla personer som vistas i Finland. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller personen i fråga.
- Men hur länge måste man vandra förrän man vandrat in, frågade hon med Jonas Gardells ord.

Ombudsmannen måste tyvärr medge att det fortfarande finns problem med övervakningen av lagens tillämpande. I diskrimineringsfall kan det ofta vara svårt att bevisa själva diskrimineringen. Ofta kan parterna nå en uppgörelse via minoritetsombudsmannens medling.

Eva BiaudetFoto: Gerd-Peter Löcke

En av Eva Biaudets senaste framgångar är ett öppet brev till de politiska partierna, där hon som ordförande för delegationen för minoritetsärenden uppmanar alla politiska partier att respektera icke-diskriminerande och likvärdiga politiska diskussioner. Hon tycker även att lagen om likabehandling bör förnyas så fort som möjligt.

Eva Biaudet har jobbat med 56 länder med mycket olika förhållanden. Listan över hennes arbete kunde göras hur lång som helst men det viktigaste är väl att hon hade hela världen i handen fångad i en fin diskussion under en timme.

Arrangör för kvällen var Svenska fredsvänner i Helsingfors i samarbete med IFISK.

Läs mera om minoritetsombudsmannens uppgifter här.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Illegala invandrare kan bli dyr arbetskraft

25/03/2011 by ifisk

Inrikesministeriet sköter för tillfället den fortsatta beredningen av hur EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare ska verkställas i Finland.

Enligt en arbetsgrupp från Arbets - och näringsministeriet samt från Social- och hälsovårdsministeriet ska en påföljdsavgift införas för företag som har anställda som antingen inte uppfyller villkoren för inresa till Finland eller som förlorat sin rätt att vistas i landet.

Arbetsgruppen vill att det företag som skickat den anställda till Finland ska stå för påföljdsavgiften. När det handlar om kedjor av underleverantörer ska de inblandade företagen kunna betala avgiften solidariskt. Därför ska lagen om arbetsavtal kompletteras med en bestämmelse om påföljdsavgiften på 1000–30 000 euro. Beslutet om avgiften ska fattas av Migrationsverket. FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 8 Samhälle (RSS)

Teatern kan motverka rasism och fördomar

23/03/2011 by Mediaklipp

Teaterverksamheten kan hjälpa att integrera invandrare i Finland i det finska samhället, berättar Marika Westerling som skrivit sin pro gradu avhandling i socialt arbete om just detta tema.

Genom teatern kan man få kontakt med andra och även sig själv, man kan gå in i olika roller och uttrycka andra tankar och känslor. Och genom detta kan man till exempel bli medveten om sina egna fördomar, säger Marika Westerling. För invandrare kan teaterverksamheten även bidra till en slags grupptillhörlighet som är viktigt att känna som nykomling i ett främmande land, fortsätter Westerling.

Marika Westerling medverkar i kassandrateaterns uppsättning av Antigone som har premiär på Korjaamo i Helsingfors ikväll kl.19. Kassandrateatern är en teatergrupp där medlemmarna kommer från olika länder och kulturer.

Läs mera på Svenska Yle / nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gemenskap är nyckeln till lyckad integration i Åbo

23/03/2011 by Mediaklipp

Åboskolan Turun Normaalikoulu har hittat en fungerande formel för att integrera den stora andelen elever med invandrarbakgrund. Skolan satsar mycket på att skapa en gemenskap bland eleverna i de olika årskurserna.

Turun Normaalikoulu är med sina cirka 1000 elever Finlands största mångkulturella skola. Skolan fick nyligen en utmärkelse för sitt arbete för att främja mångkulturalismen. Enligt svenskläraren Mikaela Friis jobbar skolan nu hårt med att eleverna ska känna en gemenskap i klassen och att de blir en del av skolan. Ibland åker klasserna till exempel bort från skolan för att lära känna varandra bättre genom spel och lek.

Utmaningarna i en så stor skola är många, men eftersom hälften av eleverna har invandrarbakgrund är de vana vid olikheter, säger Friis. Enligt henne är varken mobbning eller rasism ett problem i skolan.

Lyssna: Turun Normaalikoulu har lyckats med integreringen av elever

Svenska Yle / Åboland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Dagcenter för invandrade äldre planeras i Åbo

22/03/2011 by Mediaklipp

Dagcenter för invandrade äldre planeras i ÅboDagcenter för invandrade äldre planeras i Åbo

För att slippa otrygghet och ensamhet behöver invandrade äldre någonstans att gå för stöd, hjälp och sällskap.

Hissu Kytö vid föreningen för invandrarkvinnor i Åbo jobbar på en lösning – ett dagcenter för invandrade äldre. Det som skett är att invandrarföreningen Daisy Eläkeläiset har inlett ett samarbetet med föreningen Turun Lähimmäispalveluyhdistys Ry Kotikunnas. Om Daisy Eläkeläiset får RAY-finansiering deltar Kotikunnas med lokaler för ett småskaligt dagcenter.

Läs mera i Åbo Underrättelser

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Positiv diskriminering inom hälsovården

21/03/2011 by Mediaklipp

Hälsostationer i områden med stort antal invandrare ska få mera resurser. Så kallad positiv diskriminering används redan i skolor i Helsingfors.

Tanken med att använda positiv diskriminering inom hälsovården är att ge mera resurser åt de hälsostationer som verkligen behöver dem, säger Jouko Malinen som är ordförande för hälsovårdsnämnden i Helsingfors.

Tidigare har mängden resurser bestämts utgående från antalet gravida kvinnor och barn i området. Nu skall man börja ta i beaktande också antalet invandrare inom ett område. Svenska Yle

Lyssna: Läkare Patricia Clayhills-Siljama "Ge invandrare mera tid"

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Uppväxten avgörande för brottslighet

20/03/2011 by Gerd-Peter Löcke

Kön, ålder och socioekonomiska faktorer väger allra tyngst i statistiken över personer som misstänks för brott, visar en färsk studie från Stockholms universitet. Också utländsk bakgrund är en faktor, men inte lika avgörande. Dessutom försvinner skillnaden i stor utsträckning när man jämför svenskar och invandrare som lever under likartade socioekonomiska förhållanden.

Jerzy SarneckiEnligt kriminologen Jerzy Sarnecki, en av de ledande forskarna bakom rapporten, är det mest avgörande om föräldrarna arbetar eller inte. En tidigare rapport från Brottsförebyggande rådet år 2005 visade på en överrepresentation av gruppen invandrare på 2,5 gång, som sjönk till 2,1 om faktorer som kön, ålder, inkomst och utbildning jämställdes mellan grupperna.

Jerzy Sarnecki är född i Polen och har judisk bakgrund. Som 21-åring kom han till Sverige tillsammans med sin familj och började läsa sociologi vid Stockholms universitet. 1993 blev han professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Viktigt att kunna samarbeta och att tolerera andra

19/03/2011 by ifisk

Maria Biskop arbetar som tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet med utbildningsfrågor. Hon arbetar med att bereda den nationella lagstiftningen samt den nationella finansieringen. Hennes särskilda område är invandrarutbildningen inom grundskolan, men Maria arbetar även med samernas och romernas utbildning samt mänskliga rättigheter.

Maria Biskop– För att invandrarna ska kunna erbjudas utbildning behövs det lagar som säger inom vilka ramar den ska ordnas och sedan behövs det pengar för att genomföra utbildningen. Vi motiverar till finansministeriet varför vi behöver de här pengarna och till vilket ändamål de ska gå.

– Att kunna samarbeta och att tolerera andra är jätteviktigt och det fick vi lära oss ganska mycket under utbildningen. Sådana kunskaper är viktiga i arbetslivet, betonar Maria.

– Språkkunskaper är också viktigt. Studierna får gärna ta lite tid men det är värdefullt att lära sig språk. Trots att det är vi här på ministeriet som har lagstiftat om utbildningstiden, kan jag inte komma ifrån att det var något av det bästa jag gjorde under min studietid att åka till Frankrike och studerade franska.

Läs mera på Institutionen för beteendevetenskaper - Pedagogik

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Blattebloggar

19/03/2011 by ifisk

Här kommer vi att lägga upp medlemmarnas bloggar och Facebooksidor!

Vi läser våra medlemsbloggar regelbundet. Om vi finner en tilltalande titel och ett gott innehåll är det självklart att tipsa dig här om intressanta inlägg.

Det skrivs faktiskt en hel del, riktigt, riktigt bra bloggar om blattedammen av våra medlemmar.

Emina Arnautovic - Gerd-Peter Löcke - Gunnar Hilén

Tipsa oss om du hittat en intressant blatteblogg.

Publicerad i6 Blattebloggar (RSS)

Het debatt om invandring

16/03/2011 by Mediaklipp

Ett säkert ämne för att få en debatt att hetta till är invandring. Speciellt gäller det om det finns en sannfinländare bland debattörerna.

På tisdag kväll möttes sannfinländaren Jussi Halla-aho och socialdemokraten, ordföranden för Finlands flyktinghjälp, Thomas Wallgren. Debattörerna stod för helt motsatta åsikter.

Halla-aho riktade hård kritik mot praxisen med familjeåterförening. Systemet utnyttjas hutlöst, anser han. En av hans huvudteser är att det finns en uppsjö med invandrare som ligger på sofflocket och lyfter bidrag medan finländare lider av fattigdom och arbetslöshet.

Wallgren säger att Finland inget invandrarproblem. Ekonomiskt är det en fin affär för Finland att ha invandring. Enligt Wahlgren hämtar Invandrarna med sig nya impulser och arbetsplatser och att det inte finns några vetenskapliga bevis på att invandrare tar jobben av finländare.

- Vi behöver den också för att hålla fast vid våra egna ideal om öppenhet, rättvisa och solidaritet, säger Wallgren. Invandrardebatten är en spegel för mycket större frågor. De nya vägarna mot framtiden är osäkrare och i det sammanhanget blir rädslan för invandring en kanal för den allmänna oron som vi känner. Svenska Yle

Lyssna: Debatten väckte känslor hos publiken

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Unga och invandrarelockas till valurnorna via Facebook

16/03/2011 by Mediaklipp

Justitieministeriet har gett sig ut på Facebook i ett försök att locka de unga till valurnorna. I Vaalit.fi-gruppen får de unga förutom grundläggande information också möjlighet att ställa frågor om valet och få svar av valmyndigheterna.

En annan grupp myndigheterna vill nå ut till är medborgarna med invandrarbakgrund. För dem ordnas bland annat egna debatter, och på nätet finns information om valet på 20 olika språk.

De invandrare som blivit finska medborgare har rätt att rösta.

Läs mera i Åbo Underrättelser

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gerd Forss satsar på invandrarkvinnor

16/03/2011 by Gerd-Peter Löcke

Utbildningen på linjen "Hantverk som yrke" är inne på sin andra vecka. Den ansvarige läraren för projektet är Gerd Forss, som länge jobbat aktivt för IFISK.

Gerd beskriver gruppen som väldigt blandad, där elva elever kommer från olika förhållanden. En del har kommit hit som flyktingar, andra har flyttat hit på grund av äktenskap. Gerd försöker nu upprätthålla en ”glad pedagogik”, där hand och hjärna stöder varandra.

Gerd-ForssStudierna är gratis för invandrarkvinnorna. Till finansieringen bidrar studiesedlar som är avsedda för både invandrare och arbetslösa. Med kursen avslutar Gerd Forss ett långt planeringsarbete där även tre studiebesök ingick. Hon tycker att det var viktigt att se hur invandrarutbildningen ser ut i Sverige. Hon besökte tre folkhögskolor i Stockholmstrakten där man lärde ut hantverk på svenska.

De elva antagna kvinnorna vid Västra Nylands Folkhögskola (VNF) har alla läst finska, men några kan också lite svenska. På kursen får de chans att läsa båda språken. Språkstudierna innehåller också samhällslära, personlig handledning och dagbok. En par gånger i veckan avslutas dagen med allmänna frågor och diskussioner.

Läs mera om deltagarna på Västra Nyland

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Som Hemulen

16/03/2011 by Gunnar Hilén

Jag längtar efter att få besked om jag får jobbet eller inte. Hemulen väntade ju ett entomologiskt besked som jag minns … upptäckten av en ev ny ”art” insekt, vad för en insekt det nu var … fjäril eller skalbagge kanske.

Gunnar HilénVarje dag trodde han att brevbäraren hade beskedet om artbestämningen med sig från entomologiska föreningen och hans huvud sjönk djupare och djupare ner för varje tom dag utan svar. Till slut ilsknade brevbäraren till på Hemulens snart ganska närgångna fasoner … han ville själv undersöka postväskan. Till slut visade det sig att den jäklige brevbäraren burit på brevet en längre tid för att hålla den stackaren på halster. Det slutade lyckligt för vår vän Hemulen … han ”hade rätt”. Det var en ny art!

Jag vänder och vrider mig om, natt och dag för att hålla tankarna borta på det där jobbet som jag väntar så på att få. Sist jag frågade … den enda gången jag frågat … sades det att det dröjer minst två veckor. Det är i morgon. Jag känner mig som ett barn i väntan på jultomten … det är då ett som är säkert. Lyckas det inte kommer jag att bli mycket besviken. Men måste ta det också som en man. Bara att fortsätta rakt fram.

Läs mera på Gunnars blogg

Publicerad i6 Blattebloggar (RSS)

Laglydig?

15/03/2011 by Mediaklipp

Finland är inte precis känd för att understöda småföretagsverksamhet. En man, jag känner, saknar utbildning, men är inte rädd för att ta i när det behövs. Han har sökt många jobb, men det är bara sporadiskt han kunnat arbeta. Han har hittat en nisch i en del byggnadsarbete, som han emellanåt lyckas få som projekt. Under vintern är han mest utan arbete. Han är alltså inte arbetsskygg, han vill göra sin insats i vårt samhälle.

Jag har flere gånger diskuterat alternativet att han grundar ett eget företag. Han frågar: " Jo, det är helt Ok, men hur gör jag sen under vintern, då det inte finns något jobb för mig? Får jag arbetslöshetsunderstöd då?" Tyvärr är ju mitt svar att en företagare aldrig, vad jag vet, kan få arbetslöshetsunderstöd - om han inte likviderar sitt företag och anmäler till skattebyrån att han avslutat sin verksamhet, en procedur som tar flere månader.

Varför har vi inte en smidig procedur för en enmansföretagare att arbeta tidvis och tidvis vara arbetslös? Systemet inbjuder till missbruk, d.v.s de arbetslösa arbetar gärna vid sidan om, de få gånger de får något arbete. Inte för att de vill bryta mot lagen, utan för att det är deras enda möjlighet.

Om vi dessutom tar en invandrare eller flykting som den arbetslöse, blir situationen ännu svårare. Han kanske har helt omöjligt att få ens tillfälliga jobb, hur gärna han än skulle vilja arbeta. Bellas husse

Läs mera på Vi medelåders

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Wikileaks berömmer Eva Biaudet"

12/03/2011 by Gerd-Peter Löcke

Wikileaks är känt för publicering av hemliga dokument. Också namnet Eva Biaudet hitter vi i Wikileads avslöjningar. Men i stället för att avslöja eventuella skandaler kring hennes person beskriver Wikileaks henne närmare som en förebild i kampen mot människohandeln. Och vi kan konstatera att Wikileaks även ta upp positiva utlåtanden då det gäller den amerikanska utrikespolitiken. Människohandel är som vi kan läsa en av de frågor som den amerikanska regeringen prioriterar i sin utrikespolitik.

Eva BiaudetEva Biaudet själv tycker att FBI stötte henne i sitt arbete i OSSE (länk!!) med aktiva insatser i kampen mot . människohandel. Att hon gjorde ett bra arbete i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ) tycker även den amerikanska utrikesministern Hillary Clinton som personligen tackade henne för hennes insatser i kampen mot modern slavhandel. Men också vanliga finländare på gatan kommer fram till henne för att tacka henne för hennes insatser. Däremot samlas de som inte gillar henne närmast på invandrarfientliga nätforum eller bombarderar henne med anonymtmejl.

Hennes erfarenheter som OSSE-tjänsteman hjälper henne mycket i sitt nya arbete som minoritetsombudsman, där hon också ska övervaka Finlands arbete mot människohandel. I sitt nya arbete följer Eva Biaudet noga med den offentliga diskussionen kring invandringen. Om det senaste lagförslag om att utvidga minoritetsombudsmannens uppgifter antas av riksdagen, skulle ombudsmannen se till att ingen människa diskrimineras för egenskaper som ålder, språk, religion, politisk övertygelse, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder och sexuell läggning. Om lagändringen blir verklighet skulle vi invandrare, som inte får offentlig service på svenska, kunna klaga hos Biaudets byrå.

Det vore viktigt för oss alla att veta så mycket som möjlig om all etnisk diskrimering invandrarna är utsatta för. Därför stöder jagfullt Eva Biaudets strävande att kunna jobba som minoritetsombudsman under en längre period. Endast då kan vi på lång sikt åstadkomma något sådant som kan återspeglas i den kommande internationella integrationsindexen (MIPEX).

Eva Biaudet är född 1979. Hon var riksdagsledamot 1991–2006 och omsorgsminister 1999–00 samt 2002–03. , 2007–2010 var hon särskild representant för bekämpning av människohandel i OSSE. Från och med 2010 är hon minoritetsombudsman. "Din bil är tysk, din vodka rysk, din pizza italiensk, din kebab turkisk, din demokrati grekisk, ditt kaffe brasilianskt, dina filmer amerikanska, din skjorta indisk, din olja saudiarabisk, din elektronik kinesisk, dina siffror arabiska, dina bokstäver latinska och du klagar över att din granne är invandrare," får vi läsa på hennes Facebook-sida.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Vår Finland bygger vi tillsammans!

12/03/2011 by Emina Arnautovic

Att förankra politik på fältet är en utmaning. Egentligen borde vi, förtroendevalda, ha en naturlig kontakt med fältet, så att vi kan förklara våra handlingar, men framförallt för att kunna höra på invånarnas åsikt. Tröskel verkar hög att kontakta en förtroendevald. Och då är risken större att våra invånare tror att det inte går att påverka, så varför ens försöka. Jag vet inte varför det är så. Är det mitt fel, kanske borde jag vara mer aktiv? Eller är det invånarna som ska ta den första kontakt? Jag tror att det inte spelar någon roll. Det väsentliga är att vi behöver lyssna på varandra. Då och då borde vi förtroendevalda göra en infoturné i vår bygd och åtminstone ställa oss till förfogande, kanske tröskel skulle vara något mindre då! Emina Arnautovic

Läs mera på bloggen Eminas tankar

Publicerad i6 Blattebloggar (RSS)

Flyktingar välkomna!

11/03/2011 by Mediaklipp

En flykting är alltid av stort behov av hjälp. Att få flyktingstatus i Finland betyder att kriterierna som FN:s flyktingkommissarie UNHCR fastslagit. Och det är nog hårda bud: personlig förföljelse, skyddsbehov, omänsklig behandling i sitt hemland. Ofta pga. krig eller svält. Han/Hon har blivit tvungen att fly sitt hemland för att han/hon har välgrundade skäl att frukta förföljelse. En flykting är förföljd på grund av sin ras, nationalitet, religion, tillhörighet till samhällsgrupp eller politisk åskådning.

En del människor är också avundsjuka på de stöd som en asylsökande får. Fakta är dock: det stöd som beviljas asylsökanden är 30 procent lägre än minimiutkomststödet, eftersom asylsökandena har möjlighet att bo på mottagningscentraler. En asylsökande får börja arbeta efter tre eller sex månader i Finland. I detta skede betalar de skatt på sin lön och får inte heller något extra stöd. Asylsökande har inte rätt till barnbidrag eller studiestöd.

Ibland hör man folk som påstår att vi inte har råd att ta emot flyktingar. I ett samhälle med 5,5 miljoner invånare kan inte 750 flyktingar vara de som fäller vår samhällsekonomi.

Så många fler kommuner än Lovisa borde aktivera sig i detta. Ex. Sibbo tog emot flyktingar senast på 90 talet och senaste höst bad jag vår socialdirektör att utreda lagstiftning och kostnader för eventuellt nytt mottagande. Det är klart att det sätter utmaningar på kommunen – såväl på invånarna som på tjänstemännen.

Christel Liljeström i bloggen Nyare Nykand

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

FST5 och SVT World delar kanalplats

11/03/2011 by ifisk

FST5/SVT World Från och med september 2011 delar FST5 och SVT World kanalplats i Finland. SVT World blir då fritt tillgänglig i största delen av marknätet och i kabel, för 1,7 miljoner hushåll eller omkring 3,5 miljoner tittare.

Yle kan på det här sättet erbjuda oss en helt svenskspråkig kanal som sänder stora delar av dygnet och kan erbjuda SVT:s pärlor också i Finland, i realtid, utan extra kostnader. SVT World kommer att synas på kanalplats 5 på det område som är mörkare på kartan.

Beslutet att sända delar av SVT World på samma kanalplats som FST5 har väckt kritik och debatten har tidvis gått het. Ordförande Gerd-Peter Löcke var med när Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, och Mikaela Nylander, riksdagsledamot och medlem av Yles förvaltningsråd, försvarade beslutet.

Yles Tv-nytt blev intresserad om ordförandes kommentarer och sände ett kort inlägg av intervjun senare på kvällen den 9 mars.


- Genast när jag hörde om samarbete mellan FST5 och SVT World så tänkte jag ”WOW”, äntligen ett beslut som gynnar svenskheten, sade ordföranden.

Dessutom tycker han att det är bra med ett bredare utbud på kanalplats 5. Han hoppas att Yle i fortsättningen kan få en starkare roll i förhandlingarna med SVT så att FST5:s program kunde visas även i Sverige. Enligt ordförande borde SVT World utvidgas till en skandinavisk kanal i form av BBC World, Deutsche Welle eller 3Sat (tyskspråkig).

Titta på TV-nytt den 9 mars

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Wali Hashi är årets invandrare i Åbo

09/03/2011 by Mediaklipp

Åbo stad har utsett redaktören Wali Hashi till årets invandrare i Åbo och till årets mångkulturella handling utsågs rektor Annika Hongistos och Åbo normalskolas verksamhet för att stöda mång- och interkulturalism.

Tyngdpunkten i valet i år låg på den samhälleligt effektiva verksamheten för att integrera invandrare i det finländska samhället och påminnelsen om att invandrarna kan fungera som länk till yttervärlden och hjälpa oss att förstå och bygga broar mellan egna kulturer.

ÅU Notis

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Danmarks Radio ska få kristen profil

09/03/2011 by Mediaklipp

Public service i det förr så liberala och radikala Danmark ska enligt det nya sändningstillståndet från staten förmedla inte bara "det danska kulturarvet", som formuleringen löd i avtalet från 2007, utan även "det kristna kulturarvet" (Sydsvenskan 12.2). Kristet korståg, menar kritikerna, DR tvingas in i kampen mot islam. Klart är i alla fall att danskens inställning till invandring och invandrare i gemen förändrats efter de islamska fundamentalisternas reaktion på publiceringen av Muhammedteckningarna i Jyllandsposten i september 2005.

Också vi finländare bor i en nation där medborgarna har olika uppfattningar om hur samhället ska se ut. Kanske skulle exempelvis de kristliga fundamentalisterna helst se att Finland gick in för den danska modellen? I den finländska integrationsdebatten framhöll SDP:s ordförande Jutta Urpilainen föra våren att det är "Maassa maan tavalla"-principen som gäller, att man ska ta seden dit man kommer.

Enligt Howard Duncan, chef vid The Metropolis Project i Kanada behövs inget särskilt regelverk för invandrare. Man behöver inte ta seden dit man kommer, det enda som gäller är att ta lagen dit man kommer (DN 5.3).

Kanske det är så vi måste se det: Att det mångkulturella samhällets gemensamma nämnare inte är kulturen, utan grundlagens uppfattning om demokrati och mänskliga rättigheter. Stig Nygård

Läs mera i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Alla problem är inte ännu lösta

07/03/2011 by Ordförande

Finland är fjärde i listan över hur länder klarar integrationen. Det visar den tredje upplagan av Migrant Integration Policy Index (Mipex), som omfattar en jämförelse mellan EU-länderna samt Norge, Schweiz, Kanada och USA. Sverige toppar listan och följs av Portugal, Kanada, Finland och Nederländerna. Sämst i jämförelsen klarar sig Lettland.

Bakom Mipex studie står den oberoende statliga myndigheten British Council, brittiska tankesmedjan Migration Policy Group och en rad nationella partners. Också den europeiska unionen har stött undersökningen med ett finansiellt bidrag.

Mipex

Finlands integrationsindex


Mipex berömmer framför allt den finska lagen som fördelaktig inom arbetsmarknad och lagens iakttagande av de migrerande arbetstagarnas behov. Det finska skolsystemet anses vara en av de bästa då vi talar om tillgång och om personligt behov. Dessutom har alla medborgare lika politiska möjligheter på alla nivåer. Däremot får det finska utbildningssystemet endast genomsnittliga vitsord då det gäller nya/alternativa möjligheter och interkulturell utbildning. Undersökningen ser även Finlands långsiktiga politik angående boende och medborgarskap som en svaghet, i synnerhet för personer i behov av särskilt stöd. Och fast Finland har starka antidiskrimineringslagar finns det brister i deras förankring i icke-statliga organisationer och olika organ som jobbar med jämlikhet/jämställdhet.

Tyvärr granskar undersökningen bara lagar och politiska stödsystem. De bevisar endast att det i Finland inte finns några formella hinder för en lyckad integration. Och invandrare definierar Mipex endast som personer som invandrat på lagliga grunder. Asylsökande, papperslösa, migrerande EU-medborgare eller människor med invandrarbakgrund men som inte själva invandrat omfattas därmed inte.

Vi ska alltså inte låta lura oss att tro att alla problem med integrationen är lösta med fördelaktiga lag. Finlands invandringspolitik präglas av en stark omhändertagandementalitet som lätt kan leda till en situation där skillnaden i arbetslöshet mellan invandrare och den övriga befolkningen fortfarande är stor.

En förändring kan endast ske med en starkare fokusering på att bättre klara sig på arbetsmarknaden och att snabbare få lära sig svenska i huvudstadsregionen.

Språkkunskap spelar en viktig roll även för nästa generation. Vi står snabbt inför en ny situation där våra barn lätt växer upp utan att känna någon vuxen som talar svenska eller har ett jobb. Det gagnar knappast barnens framtidstro.

Gerd-Peter Löcke

En kortare version av artikeln har publicerats som insändare i HBl den 6 mars 2011.

Läs mera om integrationsindexen på MIPEX hemsida (på engelska)

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Glöm inte invandrarna

04/03/2011 by Mediaklipp

Åbo har fått sitt svenska kundråd som ska hjälpa staden att utveckla servicen på svenska inom hälso- och socialvården. Många ville sitta i det och tio utvalda har valt öppenhetslinjen.

Stadens tjänstemän har tagit intryck av det stora svenska intresset och nu talas det om att ett kundråd eventuellt ska tillsättas också på finska språksidan. Erfarenheterna av svenska kundrådet är avgörande för om det blir av. Vi ska hoppas att det går vägen. Det behövs medborgarkanaler av den här typen även om de inte har någon beslutanderätt.

En grupp som inte får glömmas bort om staden utvecklar rådstanken är den heterogena skaran invandrare som finns i Åbo. Också de bör beredas möjlighet att få sin röst och sitt behov framförda när det gäller den för oss alla så viktiga hälso- och socialvården. Av Sonja Hellsten

Läs mera i Åbo Underrättelser

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lärare vill ha mer stöd i att undervisa invandrare

03/03/2011 by Mediaklipp

Att undervisa invandrare upplevs som ett överlopps besvär och extra arbete, som lärare inte får utbildning för och som inte syns i lönen. Det här framkommer i en enkät som facktidningen Opettaja gjort bland lärare.

Åtta av tio lärare sade att de inte fått utbildning i hur de ska undervisa invandrarbarn.
– Lärarens arbetsmängd ökar då de via tolk ska vara i kontakt med elevernas föräldrar, beskrev en lärare som deltog i undersökningen.

Nästan varannan lärare ansåg att invandrarbarnen borde fördelas jämnare mellan skolorna. Tre av fyra ansåg att läget kunde förbättras genom bostadspolitiken så att invandrarna sprids ut jämnare över hela landet.

Majoriteten ansåg ändå att invandrare i skolan eller daghemmet bidrar till ökad tolerans och minskar fördomarna.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)