" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv april 2008

Juha Janhunen och Gerd-Peter Löcke leder Finlandssvensk samling

27/04/2008 by ifisk


Juha Janhunen överräcker
FSS:s pin till Gerd-Peter Löcke.

[ zoom]


Gösta von Wendt tog emot
FSS styrelse i sitt hem
Björkboda Bruksgård.

[ zoom]

FiSS valde på sitt årsmöte i Dalsbruk på lördagen Prof .Juha Janhunen till ny ordförande och ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke till verksamhetsledare. Juha Janhunen är professor i ostasiatiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet och aktivt engagerad i finlandssvenska frågor.

Professor Janhunen blev Gösta von Wendts efterträdare. von Wendt har varit föredragare på ett av ifisk:s seminarier, efter den tidigare ordförande Ida Asplund startade föreningarnas samarbete år 2005.

Finlandssvensk samlings syfte är att bevaka finlandssvenskarnas intressen på gräsrotsnivå. Föreningen fortsätter sitt arbete med att stärka samhörigheten mellan finlandssvenskar, öka kunskapen om finlandssvenskhet och medvetandegöra myndigheterna om finlandssvenska intressen.

Många intressen med ifisk är gemensamma. Därför känns det bara naturligt att Gerd-Peter får möjligheten att bli aktiv i samlingen. En bättre harmonisering av båda organisationernas aktiviteter stärker ifisk:s agerande utanför Helsingfors.

Att föreningens nya ordförande, Prof. Juha Janhunen, kommer från ett helt finskspråkigt hem, är ett bevis på att Svenskfinland lever samt vill och kan utvecklas. Redan nu har Finlandssvensk samling aktivt stött invandraren och flyktingar med att få fotfäste i olika orter.

Mer om Finlandssvenk samling

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Luckan startar skräddarsydd service för nyfinländare

22/04/2008 by ifisk
Luckan
Luckan i Helsingfors inleder integrationsprojektet Bridge i maj 2008, vars avsikt äratt hjälpa nyfinländare att komma igång i Finland och anpassas till denfinlandssvenska gemenskapen och verkligheten.

Projektet erbjuder information och vägledning i bland annat arbete,studier och fritid. Projektets syfte är att möta var och en som enindivid med potential.

Luckan i Helsingfors kommer att fungera som en fysisk och virtuell infopunkt för Bridge. Som kontaktcenter upprätthåller projektet behövlig information och kunskap samt erbjuder handledning för inflyttare i vårt land på svenska. Informationscentret vill genom projektet utvidga sin verksamhet och sina tjänster genom att på ett adekvat sätt bemöta personer från olika kulturer och välkomna dem in i vår gemensamma framtid i Svenskfinland och det finländska samhället.

Projektet är en vidareutveckling av Luckans tidigare projekt Ny iStan, som verkade under 2002-2004. Projektet finansieras avPenningautomatföreningen (RAY) och finansiering har tillsvidare beviljatsför ett år. Tanken är att projektet ska fortgå i åtminstone tre år och att verksamheten blir en bestående serviceform vid Luckan. Projektets språk ärsvenska och engelska.

BA, Ann-Jolin Grune kommer att fungera som projektkoordinator och inledersitt arbete i maj.

Luckan är en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer, ochvi vill arbeta för en fungerande öppenhet och inkluderande attityd. Luckanupprätthåller sin låga tröskel princip och strävar efter att erbjuda godservice och aktivt hänsynstagande, oavsett våra kunders etniska, språkligaoch kulturella bakgrunder. För mer information vänligen kontakta Karl Norrbom, tfn 040-754 6969 eller karl.norrbom@lasipalatsi.fi

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Förtjänstfull blatte?

22/04/2008 by ifiskGerd-Peter Löcke
[ zoom]
Fyra år av intensivt arbete för mångfald inom politiskt beslutfattandet har visat första resultat. På kretsmötet i Helsingfors fick ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke ta emot Svenska folkpartiets silverne förtjänsttecken som förlänas person som gjort ett beaktansvärd och mångårig insats inom Svenska folkpartiet.

”Det känns varmt om hjärtat när arbetet uppskattas”, sade Gerd-Peter. ”Silverne förtjänsttecken visar att man som blatte har möjlighet att påverka och vara med i beslutfattandet”.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Att fly ifrån och att komma till

15/04/2008 by ifisk


Berättarkafeeten
med Muharrem i rött Elena och Gerd-Peter (fvth)
[ zoom]
Tusen och ett ord kallades en berättarfest 4-5 april på Sandels i Helsingfors. Målet var att samla svensktalande, barn och ungdomar i första hand, kring berättandet av olika slag.

Musik- och kulturskolan Sandels förvandades under två dagar till en värld fylld av svenskspråkig ordkonst i alla dess former. Sagor, sånger, spännade berättare, verkstäder och realityteater väntade på både unga och äldre besökare.

En svensk film Zozo, som berörde bl.a. invandrarnas språkprobem och utsatthet, visades i filmsalen till en fåtalig publik. Efteråt var det meningen att i berättarkafeet diskutera ämnet ”Att fly ifrån och att komma till” med IFISK företrädd av Elena Hellberg-Hirn. Samtalet vred sig emellertid åt annat håll, till personliga upplevelser av att leva i utlandet, och nationella och andra symbolers betydelse.

Deltagarna var eniga om den personliga berättelsens unika värde.Elena avslutade samtalet med en citat från den kände amerikanske kulturantropologen Clifford Giertz: "Kulturen består av berättelser vi berättar för varandra om oss själva".
Uppdaterad: 15/04/2008 23:32

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Berättarfestivalen i Helsingfors

09/04/2008 by ifisk


Berättarfestivalen


Berättarkafeeten
med Muharrem i rött Elena och Gerd-Peter (fvth)
[ zoom]
Berättarfestivalen ”Tusen och ett ord” öppnade sina dörrar för första gången. Under två dagar förvandlades ungdomsgården Sandels i till en magisk värld fylld av berättande och ordkonst! Personer mellan 5 och 75 medverkade i olika program eller stiga in och tog aktivt del av sagolika berättelser,föreläsningar, rappande ungdomar, knasiga ordkonsthörnor, verkstäder, berättarcafé med kända och okända berättare.

Emedan fredagen var bokad mera för skolbarn var lördagens program för alla åldrar. Och på lördagen deltog våra medlemmar Elena Hellberg-Hirn, ursprungligen från Ryssland och Muharrem Miftari från Kosovo i programmet. Muharrem kunde besökaren ”låna” från de levande böckernas bibliotek, som ordandes i samarbete med Allianssi, www.alli.fi. Idén med levande böcker är att varje människa är en historia som kan berättas. Genom att fråga och berätta kan vi skapa nya sammanhang och bättre förståelse för vårt eget och andras liv. En idé vi särskilt gynnar.

Elena ledde debatten kring filmen Zozo, berättelsen om en liten pojkes väg från krigets Beirut till välfärdsstatens Sverige. Inspirerade av filmen kunde äldre barn även göra serier i Mark Ståhles filmverkstad. Tillsammans med Mark planerar ifisk en fortsättning på serieteckning kring tema invandrare och mångkultur. Elena kommer att berätta om festivalen i ett senare skede.
Också ordförande Gerd-Peter Löcke besökte festivalen, som överraskande nog åtminstone på lördagen var proppfull av människor i all ålder. Om festivalen arrangeras nästa år på nytt, skulle den vara värd att satsa hårdare på. Arrangörer för festivalen var Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stads kulturcentral, ungdomscentral och Kulturhuset Sandels med stöd av Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Föreningen Konstsamfundet.

Mer information om festivalens program finns här.
Uppdaterad: 15/04/2008 23:16

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Dags att skapa enhetlighet i invandrings- och visumpolitiken

07/04/2008 by Ordförande


Henrik Lax

Europaparlamentariker Henrik Lax hör till de politiker som intensivt jobba för att vi blir bemötta jämlikt i Finland. Jag har besökt hans kontor i Bryssel och kan endast beundra hans och teamets enorma insats för ett gränsfritt Europa.

Enligt Lax förbättras den fria rörligheten inom Europa kontinuerligt och skapandet av det gränsfria Europa är i full gång. I slutet av förra året anslöts nio nya länder till det så kallade Schengenområdet. För en dryg vecka sedan togs det sista steget i dessa länders fullständiga införlivande då också deras flygfält började fungera som en yttre gräns för Europa. Och inkommande tisdag är Lax föredragande för rapporten, då utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE ) röstar om en ny reviderad, mer "ansökarvänlig" visumpolitik.

Som make till en nigerian vet jag väl att det även finns ett stort minus. De människor som av en eller annan orsak vill komma in på EU-område får tyvärr inte ta del av dessa förenklingar. Därför bör den fria rörligheten i Europa kompletteras med en fungerande invandrings- och visumpolitik.

Enligt Lax trevar EU fortfarande efter vad dess riktiga roll är. I vissa frågor agerar man gemensamt, medan det i andra frågor är upp till medlemsländerna själva att besluta. Henrik Lax har alldeles rätt när han kräver att det är dags att skapa en sund och rimlig invandrings- och visumpolitik för att möta framtidens utmaningar. Ifisk har redan länge påpekat att Europa inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att skrika efter kvalificerad arbetskraft. I Finland också, eller i synnerhet, den svenska sektorn. Då gäller det att vara förberedd för både Finland och blattarna. Annars springer andra regioner förbi.

På Europadagen den 9 maj har du möjlighet att träffa Henrik Lax mellan klockan 14-16 på café Kafka i Helsingfors.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Mer information om Henrik Lax

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Flyktingvännernas årsmöte

06/04/2008 by Krassimir


Krassimir


Flyktingvännernas årsmöte
[ zoom]
Den 2 april höll föreningen Flyktingvännernas rf. sitt årsmöte. Flyktingvännerna finns i anslutning till Oravais flyktingförlängning och fungerar som stöd- och hjälporganisation för asylsökande och övriga invandrare samt verka för utsatta grupper i Finland och utomlands. Föreningen håller till i huset Capella som har förvandlats till ett internationellt kulturcentrum där invandrare har möjlighet, tillsammans med traktens invånare, att uppleva rekreation samt ge uttryck för sin skaparglädje. Följaktligen inleddes årsmötet med en sång, Capellas sång, som skrivits och komposterats särskilt för att återspegla föreningens vänskapsverksamhet. Föreningens återvalda ordförande, kyrkoherde Berndt Berg, kunde redovisa för ett händelserikt år med uppträdanden, samarbete med olika organisationer men också engagemang i enskilda flyktingars öden. För år 2008 planerar föreningen allmänt humanitär-, mångkulturell- och invandrarjuridisk verksamhet. Dessutom kommer föreningen att genomföra bland andra projektet "Rebecka" som inriktar sig på kvinnoverksamhet och använder konst, sång, musik, bild, scenografi, koreografi mm. som arbetsmetoder. Genom sitt engagemang och humanitära syn samt viljan att ställa upp för sin nästa har Flyktingvännerna förvandlats till en oersättlig aktör för traktens invandrare och är förebild för integrationsverksamhet.

Hälsningar Krassimir Ninov

Capellas sång

Capella är en stjärna på himlens päll, Som tänds när mörkret faller var gång när det blir kväll. Så kan vi människor lysa just för varann Och ingen måste frysa om vi dem hjälpa kan.

Refräng: Tillsammans i Capella Mot stjärnor vi ser. Där finns vårt hopp, vår källa Som kraft och glädje ger.

Den vackraste av blommor sår vänskap här, Av färg den var dag flammar, den bron bland människor är. All jordens sköna fägring vi kring oss ser. Om frihet, fred för alla på denna jord vi ber.

(Text: Margatreta Stmith-Edström, Rafael Edström, Eva Björk)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Blatteförmedling i Finland fick verksamhetsbidrag

03/04/2008 by ifisk


Sparbanksstiftelsen i Helsingfors har beviljat arbetsgruppen ”Blatteförmedlingen i Finland” ett verksamhetsbidrag på 2000 euro för invandrarseminarier. Arbetsgruppens motivering till bidraget var att man skulle ge nyfinländare, i ett så tidigt skede som möjligt, en ändamålsenlig möjlighet att lära sig svenska eller bevara sina språkkunskaper samt ge dem stöd i myndighetsfrågor och i kontakter till arbetsmarknaden. Detta förutsätter en aktiv finlandssvensk roll i integrationsprocessen och speciellt i språkundervisningen.

I arbetsgruppen ska bland annat ingå våra medlemmar, Eelena Hellberg-Hirn, Muharrem Miftari, Gerd-Peter Löcke och Björn Palmén. Potentiella arbetsgivare som Folkhälsans och Helsingfors olika funktioner med svensk service ska integreras i projektet.

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors  grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelsen stöder i främsta hand all slags småskalig, frivillig verksamhet i lokala föreningar och grupper verksamma i Helsingfors.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Stöd av Kulturfonden beviljad

01/04/2008 by ifisk


Svenska kulturfonden har beviljat blatterörelsen ifisk ett bidrag om 7000 euro för ”utvecklande av invandrares intresse för svenskan och finlandssvensk kultur”. Att det var den allmänna fonden, som beviljat pengarna, visar hur mycket vår insats för den finlandssvenska kulturen uppskattas.

Ifisk är ett bra bevis på att vi blattar kan vara obekväma utan att dra oss undan från det finlandssvenska samhällsansvaret. Pengarna ska delvis användas för att ge våra medlemmar ytterligare möjligheter att delta i olika evenemang.

Att bidraget kom från allmänna fonden beror förståss även på att Ifisk räknas ha verksamhet i hela Svenskfinland (se kommentar). Ifisk har tidigare fått undertsöd från andra enheter än den centrala fonden (ordf).

Svenska kulturfonden grundades år 1908, och har sedan dess verkat för att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i vårt land. Den utveckling som har skett inom fonden sedan år 1908 hade aldrig varit möjlig utan den framförhållning och uppoffring som hundratals generösa donatorer har visat. Svenska kulturfondens 100-årsjubileumsfest firas 10.5 i Finlandiahuset i Helsingfors. De regionala fonderna håller sina utdelningsfester 4.4.

Allmän information till stipendiemottagare finns på adressen www.kulturfonden.fi.
Uppdaterad: 18/04/2008 11:22

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)