" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv november 2009

Mediaklipp 23 -29 november

30/11/2009 by ifisk

Centerunga efterlyser debatt om invandring
Centerns ungdomsförbund anser att debatten om invandring är alltför svartvit i Finland. Vid partidelegationens möte i Jakobstad efterlyste ungdomsförbundet en mer nyanserad debatt. Ungdomsförbundets ordförande Antti Kurvinen kritiserar migrations- och europaminister Astrid Thors (SFP) för att bara tala om flyktingpolitik och flyktingkvoter i stället för att också ta upp invandringsproblem integrationsfrågor.
Då Kurvinen talade vid partidelegationens möte marscherade Centerunga in i salen bärande på antirasistiska plakat. Enligt Kurvinen finns det inga rasistiska krafter inom Centern och rasister får inte bli partimedlemmar.
Lyssna: "Astrid Thors alltför ensidig i debatten"
29/11 YLE Nyheter

Europeisk paradox
Partierna har ett drygt år tid att samla sig till en argumenterande invandrarpolitik. Finland ger asylsökande mest utkomststöd i EU. Men bidragsturism gagnar inte invandringen. Den sysselsätter sedan finländska myndigheter och poliser – som borde kunna koncentrera sig på verkliga fall (ur asyljuridikens synvinkel). Bidragsturism klingar krasst. Men om EU-länder inte vill beakta romers mänskliga rättigheter ligger inte lösningen i en temporär vistelse i Finland.
Finland betalar mer än dubbelt så mycket i utkomststöd till asylsökande än vad de kan lyfta i invandrarvänliga Sverige. Uppgiften publicerades i lördags i Aamulehti.
Det väcker frågan på vilka grunder Finland ger en fempersonersfamilj (pappa, mamma och tre 10–17-åriga barn) 1 277 euro i månaden och Sverige bara 531 euro.
En följd är bl.a. att bulgariska romer gör en sväng till Finland trots att de saknar förutsättningar att beviljas asyl i Finland. Bara under tiden juni–september i år kom cirka 400 romer från Bulgarien och Rumänien (EU-stat också det) till Finland. De flesta vet sannolikt att de inte har en chans att få asyl hos oss. Men de flesta vet säkert också att man här får EU:s största bidrag.
Det är våra politiker som i vår marknadsförda värdegemenskap med övriga EU-stater ska bygga upp en invandrarpolitik av gammalt europeiskt humanistiskt märke.
Än så länge verkar de flesta köra huvudet i busken. Det gagnar extremhögern och det drar ett mörker över Europa.
I Finland har invandraransvariga ministern Astrid Thors (SFP) länge fått klä skott för en politik som inte tydligt nog har varit hela regeringens. Statsminister Matti Vanhanen (C) agerar värde(rings)lös statsledare om han inte tar sig an den nationella debatten och skapar en finländsk linje som kan motiveras när de sannfinländska angreppen kommer.
Men Finland leds i dag inte av en intellektuell ledare. Politiken saknar en idégrund.
28/11 Åbo Underrättelser

Asylrätten får inte inskränkas
Som ringar på vattnet sprider sig den illegala migrationen norrut från Medelhavet. Som FN- och EU-land måste Finland bära sin del. EU-staterna är kommunicerande kärl, och Finland har accepterat solidaritetsprincipen. Medelhavsländerna ska inte lämnas ensamma med bördan av illegal invandring.
På ett filosofiskt plan kunde den principen tänkas kräva att Finland, som hittills har kommit lätt undan, snarast öppnar sig för fler asylsökande. Men den frågan intresserar inte i det främlingsfientliga klimat som dominerar offentligheten.
Migrationsminister Astrid Thors (SFP) kunde gärna med kraft påpeka att varje västerländsk demokrati med självaktning, bland dem förhoppningsvis Finland, tvärtom ser som en av sina angelägna uppgifter att attrahera asylsökande - i betydelsen personer som är i behov av internationellt skydd. Om villkoren i Finland för illegala invandrare ter sig mer attraktiva än förut är det knappast minister Thors fel. Allt är som känt relativt.
Det kan vara rimligt att i större utsträckning än hittills hålla asylsökande med mat än med kontanter. Orimligt är det däremot av Samlingspartiet att motarbeta Röda Korsets mottagningscentral för flyktingar i Kristinestad. Det är varken mer eller mindre än farlig populism.
Les hela artikeln här.
25/11HBL Johanna Westman

Arton lever utan bostad i Jakobstad
I dagens läge finns det arton bostadslösa i staden. Av dem är tolv ångtidsbostadslösa. De här uppgifterna framgår av kommunens bostadsmarknadsutredning med uppgifter från 15 januari. Åtta bor på härbärgen eller hem för bostadslösa, två bor på någon form av vårdhem eller anstalt, en är frigiven och saknar bostad och sju bor tillfälligt hos släktingar eller bekanta.
Ingen av de bostadslösa uppges i alla fall tvingas bo ute eller i trappuppgångar. Två av de bostadslösa är kvinnor och två invandrare. Ingen är under 25 år. Under 2009 har stadens bostads- och socialväsende skaffat bostad åt tre bostadslösa. Det finns ingen särskild plan för att utveckla boendet för de bostadslösa i Jakobstad.
25/11 Österbottens tidnin

Integrationsprojekt ska hjälpa invandrare
Kust-Österbottens samkommun och Vasa stad har startat ett integrationsprojekt. Målsättningen är att skapa god praxis i samband med integregringen av invandrare.
Projektet ska ta fram information både för invandrare och personalen som arbetar med dem. En grupp med specialister inom olika sektorer, till exempel social och hälsovård, ska arbeta med att samordna verksamheten mellan hälsocentralerna så att alla invandrare i framtiden ska kunna få lika service.
Projektkordinator Mirja Högstrand säger att det är viktigt att servicen samordnas eftersom det finns många invandrare i Österbotten. Hon säger också att det för tillfället finns för lite information både för invandrare och personal.
Både Vasa stad och Kust-Österbottens samkommun är huvudmän för projektet. Finansieringen har erhållits från inrikesministeriet.
23/11 Svenska Yle

Minster Thors besöker Malta och Italien
Migrations- och Europaminister Astrid Thors besöker Malta och Italien den 24-26 november. Temat för resan är aktuella migrationsfrågor och EU-politiska ärenden.
Malta är intresserat att få asylbyrån till Valletta. Minister Thors besöker även en lokal flyktingförläggning och träffar representanter för organisationer som arbetar med migrationsfrågor. Med Italiens inrikesminister Maroni diskuterar minister Thors ett förbättrat samarbete mellan Finland och Italien när det gäller Dublinförfarandet för asylsökande, olaglig invandring och människohandel.
23/11 Inrikesministeriet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Stockholmsresan : Bilder från ett möte om språk

28/11/2009 by Gunnar Hilén


Gunnar Hilén
[zoom]

Du får läsa alla Gunnars anteckningar här (pdf)


Ida Asplund
Den 26.11 hade nätverket "Språkförsvaret" anordnat ett seminarium i Stockholm under huvudrubriken "Försvinner svenskan i Finland? Om finlandssvenskan och åländskan". Salen var fylld till bristningsgränsen eller uppskattningsvis runt 175 personer. Där fanns en namnkunnig panel på fem personer med Ida Asplund i spetsen. Ida är känd från bl a FRIS ( Finlandssvenska Riksförbundet i Sverige ) och Finlandsvensk Samling. Då hon bodde i Finland var hon även aktiv i ifisk. I Sverige har hon jobbat som diskrimineringsombudsman och arbetar som bäst som universitetsjurist i Umeå.

De övriga medlemmarna i panelen var Anders Eriksson, som var med och grundade det politiska partiet "Ålands framtid", Andrea Reuter med livserfarenhet från såväl hemorten Helsingfors som från de senaste, i Sverige, genomlevda 10 åren, Björn Sundell journalist, författare och i ledningen för tankesmedjan Magma och Reinhold Enqvist, pensionerad kemingenjör med helfinska föräldrar, amatörhistoriker och författare.

Diskussionen inleddes med att var och av paneldeltagarna fick tio minuter på sig i en första runda för att introducera sig själva och eventuellt svara på de knepiga, fyra frågorna: Hur står det till med svenskan i Finland i dag? Riskerar den att försvinna? Vad görs och vad bör göras för att stärka svenskan? Vilket ansvar har vi i Sverige? Efter inledningen fortsatte man genom att bjuda in oss i publiken till att kommentera, delge egna upplevelser och ställa nya frågor. Strax höjdes temperaturen i lokalen på ett lovvärt sätt med både detaljrika och kloka påståenden/uppfattningar samt en och annan småprovokativ fråga.

Det blev till slut en både givande och minnesvärd tillställning som kom att uppskattas av, vill jag påstå, samtliga närvarande. Om undertecknad får utse en personlig favorit från torsdagsmötet i Stockholm så är det Ida Asplund. Hennes patos är svårt att bräcka. Hon visade prov på en sällsynt klarhet, en väl sublimerad ilska och total konsekvens i sitt försvar för finlandssvenskens självklara rätt till att, med lagtextens hjälp, få tala, göra sig förstådd och bli betjänad på modersmålet. Hon avrundade sina inlägg med att betona det som egentligen vi alla anade är pudelns kärna i debatten, nämligen att identitetsbyggandet kräver rätten att få vara sig själv med språket som den naturligaste bärande-delen.

Både Björn Sundell och undertecknad var dock, det måste motvilligt erkännas, "ofina" nog att påminna Asplund om en bister verklighet där lagtexten alltför många gånger är för framåt i sin outtalade optimism i att kunna påverka en hel nations känslor till det svenska språket. Man kan helt enkelt inte alltid hänvisa till lagboken om man samtidigt söker en avspänd dialog...kanske, får man vist tillägga, på vilket språk det vara må.

Jag ser fram emot nästa möte ... detta var bara startskottet som någon dristade sig till att påminna oss om. Helsingfors på tur?

Vid den elektroniska pennan
Gunnar Hilén
svensk och finsk medborgare, bosatt i Esbo.

Du får läsa alla Gunnars anteckningar här (pdf)

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 16 – 22 november

23/11/2009 by ifisk

Språket en del av vår innersta identitet
Vår värld har förändrats i snabb takt. Människorna rör sig från ett land till ett annat och umgänget mellan olika kulturer har ökat. Människornas möjlighet att jämföra sitt eget liv med andras har ökat. De mänskliga rättigheter som Förenta Nationerna driver har varit en stor framgång på det principiella planet. Att tillgodose dessa rättigheter i praktiken har krävt, och kräver fortfarande, mycket arbete.
Den enskilda individen definierar ofta sig själv genom arbetet, vilket innebär att avsaknaden av arbete har djupgående inverkan på individens liv och jaguppfattning. I dagens svåra sysselsättningsläge blir det också för invandrarna en allt större utmaning att komma in på arbetsmarknaden. Fördomar och attityder utgör ofta hinder för att anställa invandrare, och i Finland inverkar också de höga språkkraven på invandrarnas möjligheter. För att vårt samhälle ska vara välbalanserat är det viktigt att vi fäster avseende vid sysselsättningsaspekterna. Vi har inte råd att lämna någon utanför arbetslivet.
Språket är en del av vår innersta identitet. I vårt land är språket och den nationella kulturen alltjämt starkt förknippade med den kollektiva identitet som utvecklades på 1800-talet och med vårt mognande till nationell självständighet. Vid tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna handlar det inte enbart om lagstiftning, utan det är också viktigt att allmänheten har en positiv attityd och beredskap att acceptera och stärka ett mångkulturellt Finland. Flerspråkigheten och den kulturella mångfalden är en rikedom för vår nation, och den rikedomen ska vi värna om och utnyttja på bästa sätt. Huruvida dessa möjligheter kan förverkligas beror på oss själva.
(Ur Republikens president Tarja Halonens tal vid Akademiforum i Vasa 21.11.2009)
21/11 FNB

Observation över en iskender
Tolv medlemmar i en kommitté gav i onsdags migrationsminister Astrid Thors förslag om hur invandrarna bättre ska "förhemmas" (av finskans kotouttaa ) i Finland. Ingen av de tolv är uppenbarligen själv invandrare. Ett kebabställe i en förort eller småstad kan de trots det, genom ödets försyn, ha besökt - ett av de där ställena med plastelefanter med diadem i fönstret och pita för tre euro.
Griniga finländska folklager säger att "de" kommer hit och överbelastar "våra" sociala system. Onsdagens byråkratrapport om vägar in i det nya hemlandet klagar igen på att invandrarna använder offentliga tjänster för lite.
Den högtravande rapportbyråkratin kring hur man integrerar invandrare börjar kännas kvävande. Det hela måste gå att göra enklare än att den offentliga sektorn ständigt filar på beredskap, viljetillstånd och powerpointar.
Våra ambitiösa integrationskvarnar vänder sig lätt mot sitt eget syfte. En svåranpassad invandrares värsta fiende blir ibland inte någon arg människa på gatan, utan systemet.
Jan-Erik Andelin
Läs hela artikeln här
21/11 HBL

Finland ser över bidrag till asylsökande?
Migrations- och Europaminister Astrid Thors säger till Yle att Finland kan bli tvunget att se över bidragen till asylsökande. Nu betalar Finland mera stöd till asylsökande än något annat EU-land. Det framgår av en utredning vid inrikesministeriet, som redovisas i tidningen Aamulehti i dag.
I Finland får en asylsökarfamilj på fem personer 1 277 euro i månaden i utkomststöd och gratis inkvartering. I Sverige är bidraget 531 euro i månaden. Tyskland, Storbritannien och Italien erbjuder bara mat och husrum. I Finland betalar samhället också nödvändig hälsovård för de asylsökande.
Thors säger till Yle att stöden inte är direkt jämförbara. Åtgärder övervägs ändå när utredningen blir klar i slutet av månaden.
21/11 Svenska Yle

Endast en tredjedel av västafrikanerna som antagits som studerande fick uppehållstillstånd
92 procent av dem som hade sökt uppehållstillstånd för studier fick ett positivt beslut i januari–oktober 2009. Uppehållstillstånd i Finland beviljades under denna tid för 3 397 studerande som kommit från länder utanför EU. Däremot fick t.o.m. 70 procent av sökandena från Kamerun och Ghana och 60 procent av sökandena från Nigeria, som antagits som studerande vid en finsk läroanstalt, ett nekande beslut på sin ansökan om uppehållstillstånd.
Ansökan avslogs i regel på grund av förfalskade dokument eller otillräcklig försörjning. En förutsättning för att uppehållstillstånd för studier ska beviljas är bl.a. att sökanden har en giltig sjukförsäkring och att denne har till sitt förfogande minst 500 euro i månaden eller 6 000 euro i året under den tid vistelsen i Finland varar.
Till exempel till den finska beskickningen i Abuja, Nigeria skickades extra personal för att intervjua sökandena och kontrollera äktheten av dokument eftersom det är lättare att upptäcka förfalskningar från ursprungliga dokument än från kopior. I Finland använder man vid beslutsfattandet i regel dokumentkopior.
Att uppvisa förfalskade dokument betraktas som kringgående av bestämmelserna om inresa och därmed som ett försök till illegal inresa. Finland har som ett Schengenland förbundit sig att bekämpa illegal invandring och myndigheterna har som mål att också nästa år koncentrera resurser på utredningen av afrikanernas ansökningar om uppehållstillstånd för studier.
Från år till år lämnas ansökningar om uppehållstillstånd för studier in mest av ryssar och kineser. Av dem får nästan alla uppehållstillstånd; i januari–oktober 2009 fick bara ca 1,5 procent av dem ett nekande beslut.
20/11 Migrationsverkets pressmeddelande

Sampo Terho leder Finskhetsförbundet
Sannfinländaren Sampo Terho har valts till ny ordförande för Finskhetsförbundet. Filosofie magister Terho är ersättare i Europaparlamentet och forskare vid Försvarshögskolan. Den nya ordföranden säger att hans centrala mål är att förnya förbundets verksamhet och komma med nya synpunkter på finskhetens betydelse i en global värld. Han försöker också locka nya, unga medlemmar. Terho vill dessutom satsa på att presentera finskhet för och konstruera samarbete med invandrare. Finskhetsförbundet grundades av författaren Johannes Linnankoski år 1906.
20/11 FNB

Bättre för de bostadslösa
Är man bostadslös alkoholist befinner man sig på samhällets allra lägsta trappsteg. Men situationen har i alla fall förbättrats under de senaste årtiondena, det kan man se om man sticker sig in på Sanduddsgatans servicecentral, som öppnades i juni i Tölö i Helsingfors.
Enligt OECD har Finland ett av de mest ojämlika hälsovårdssystemen i Europa. Pensionärer och arbetslösa faller utanför arbetsplatshälsovården. Illegala invandrare kan inte komma till Sanduddsgatan, här ska man vara skriven i Helsingfors. Ingen hälsovård eller socialvård står till buds.
Enligt läkaren Agnes Stenius-Ayoade är Finland långt efter de andra nordiska länderna i de hälso- och omsorgfrågorna. Enligt henne har Finland en bit att gå innan myndigheterna medger att de har något att fundera på.
Läs hela artikeln här.
20/11 Ny tid

HFD förbjuder utvisningen av Fadayel
Högsta förvaltningsdomstolen förbjöd i onsdags verkställandet av egyptiska Eveline Fadayels utvisning, skriver Helsingin Sanomat. I tisdags fick den 64-åriga farmodern höra av polisen att hon måste lämna landet senast den 9 december.
Eveline Fadayels advokat Eero Lamberg hade redan tidigare lämnat in ett besvär mot utvisningsbeslutet och efter den senaste vändningen sökte han verkställighetsförbud.
Vid det här laget har Eveline Fadayel bott i Finland i över två år och har tre barn och sex barnbarn här – alla finska medborgare. Hon är änka. I Egypten har Eveline Fadayel inga släktingar.
19/11 HBL

Tre vägar för integration av invandrare
Arbetsgruppen för försökslagen har utarbetat ett förslag till främjande av integrationen av invandrare genom tvärsektoriella åtgärder. Arbetsgruppen föreslår att man med stöd av försökslagen ska testa en modell med tre integrationsvägar. Modellen heter Delaktig i Finland. Försöket Avsikten med försöket är att hitta nya, innovativa sätt att genomföra integrationen.börjar 2010.
Trevägsmodellen innehåller två olika vägar för vuxna. Den första är avsedd för invandrare som vill in på arbetsmarknaden och den andra för sådana som behöver särskilt stöd. Utbildningen fokuserar på språkundervisning och orientering i samhällsfrågor. Målet med vägen för invandrare som vill in på arbetsmarknaden är snabb sysselsättning.
Den tredje vägen är avsedd för barn och unga och strävar efter integration speciellt i skolor och småbarnsfostran. Målet är att se till att invandrarungdomar får tillräckliga språkkunskaper och samma möjligheter till vidareutbildning som majoritetsbefolkningens ungdomar.
Det viktiga i programmet är kundorientering och identifiering av olika behov. En väsentlig del av programmet är även att göra det snabbare att få tillgång till åtgärder, som t.ex. språkkurser. Arbets- och näringsministeriet har reserverat sig mot arbetsgruppens förslag.
Förslaget av arbetsgruppen för försökslagen finns på inrikesministeriets webbplats.
18/11 Inrikesministeriet

Information om grundläggande service åt medborgarna
Patio, som öppnats den 17 november 2009, är en för allmänheten öppen platsuppgiftsbaserad serviceportal som erbjuder medborgarna, företagen, den offentliga förvaltningen och aktörerna inom den tredje sektorn information om tillgängligheten och belägenheten av grundläggande service. Läs mera
Femtonspråkiga Infopankki har sedan 2003 tillhandahållit allmän information om Finland och det finländska samhällets tjänster till invandrare. Nu får arbetet med att förnya webbtjänsten Infopankki stöd av en femton personers användarpanel. Panelmedlemmarna är alla invandrare, och utifrån deras idéer ska Infopankki utvecklas och bli ännu bättre. Läs mera

Arbetslösheten i Jakobstadsregionen ökat kraftigt
Arbetslösheten har ökat kraftigt i Jakobstadsregionen det senaste året. Trots allt förutspås en brist på arbetskraft de närmaste åren. Men i regionen finns ungefär 1200 invandrare som utgör en stor resurs.
Projektet Reja, Resurs i Jakobstadsregionen, syftar till att ta den här resursen i användning. Reja är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och administreras av länsstyrelsen i Västra Finlands län. Projektet genomförs av Mellersta Österbottens yrkeshögskolas (MÖYH) enhet i Jakobstad och yrkesinstituten, Yrkesakademin och Optima. Inom ramen för projektet som sträcker sig fram till augusti 2012 skall en kompetenskartläggning av den utländska arbetskraften ske och en resurspool skapas. Det är speciellt inom branscherna metall, storhushåll och vård och omsorg som man räknar med en brist på arbetskraft i framtiden.
Lyssna: Invandrare kan avhjälpa bristen på arbetskraft
18/11 Svenska Yle / Österbotten

Svårt för invandrare hävda sig på arbetsmarknaden
Dilsa Demirbag-Sten, som kom till Sverige från Kurdistan 1976, är en etablerad samhällsdebattör i ett mångkulturellt Sverige, där invandrarna allt fortfarande har en stämpel på sig.
På arbetsmarknaden är invandrarna andra klassens medborgare. "Om du har arbete tillför du något, är du arbetslös då är du invandrare", sade hon och konstaterade att det i Sverige är svårt att utifrån ett liberalt perspektiv få gehör för individens fri- och rättigheter. I synnerhet om det är fråga om en invandrare.
16/11 Magma

Två ljus i fönstret
Två ljus i fönstret (Regi: Peter Snickars) är en pjäs som borde vara obligatorisk att se för alla. Speciellt i dagens finland. Alla borde sitta där i teater mörkret och se, ta del av och känna efter. Det är vår historia det handlar om, den finska folksjälens sår. Om röda och vita, om hat, kärlek och familjer som plötsligt står på varsin sida mitt i ett brinnande krig. Det handlar om att se människan bakom färgen, bakom bandet på armen, bakom åsikter och ideologier.
Två ljus i fönstret är hög aktuell idag, jag önskar så att vi ska lära av våra förfäders misstag. Att vi inte gör misstaget att skilja två älskande åt för att de står på varsin sida. Då var de röda och vita, idag är vi finländare och invandrare, kärleken är den samma. Kärleken ser inga färger, inga religioner eller ideologier. Kärleken ser människorna. Må de sen vara ryssar, finnar, svenskar eller afrikaner.
16/11 Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Vi vill tala svenska med finlandssvenskarna

18/11/2009 by Ordförande


Eva Biaudet och Fatbardhe Hetemajs
[zoom]
Flera ifiskare deltog i Magmas seminarium om invandring och integration den 14 november i SFV-salen i Helsingfors. Utgångspunkten till seminariet var att Finland år 2025 kommer att ha en halv miljon fler pensionärer än idag. För att kunna upprätthålla välfärden behövs upp till 20 000 nya invandrare per år. Seminariets moderator, Magmas utredningsansvarige Björn Sundell ledde seminariet under motton ”Vad kan vi lära oss av olika integrationsmekanismer?” Under hösten 2009 undersökte tankesmedjan Magma den svenskspråkiga befolkningens inställning till invandrings- och flyktingfrågan. Undersökningen visar att finlandssvenskarna förhåller sig mera positivt till invandring än den finskspråkiga majoritetsbefolkningen överlag. 75 procent av de svenskspråkiga var den åsikt att ”invandringen till Finland måste underlättas när befolkningen i vårt land åldras och hotar att minska”.

Jag kom med för att lyssna till Fatbardhe Hetemajs föredrag. Fatbardhe är årets flyktingkvinna och hemma från Kosovo. Hon berättade hur vi gärna generaliserar och stämplar människor. Enligt henne kommer etnicitet ofta upp i ett negativt sammanhang, medan finländare, som skulle bete sig likadant, inte uppmärksammas på samma sätt. Fatbardhe uppmanade alla finländare att på ett positivt sätt kräva mera finska eller svenska av invandrare och flyktingar i vardagliga situationer. De flesta åhörare lade dock inte desto mera märke till hennes upprop och övergick mycket snabbt till engelska när diskussionen inleddes. Fatbardhe, som studerade bland annat i England och Sverige, talar både svenska och finska, men kände sig lite osäkert att hålla ett föredrag på svenska. Då vi ställde frågor på svenska hade hon dock inga svårigheter att uppfatta dem.

Jag kan således resumera att det finlandsvenska självförtroendet i huvudstadsregionen inte har förändrats under decenniets lopp, snarare har den försämrats. På samma sätt som 70 % av svenskspråkiga i huvudstadsregionen frivilligt övergår till svenskan då de utreder sina äranden byter de lika lätt till engelska när de påträffar en invandrare ellr flykting med bristfälliga språkkunskaper.

Om vi dock vill upprätthålla svenskan i regionen borde vi älska språket och med all entusiasm använda det, i synnerhet när vi träffar på en främling som offrar mycket tid och energi för att lära sig detta språk.

Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 9 – 15 november

16/11/2009 by ifisk

Vanhanen befarar flyktingmassor i likhet med Sverige
Statsminister Matti Vanhanen (C) befarar att antalet asylsökande ökar kraftigt. Han säger i torsdagens Aamulehti att Finland snart kan få lika många asylsökande som Sverige och de övriga nordiska länderna. I år väntas 6 000 asylsökande anlända till Finland. Antalet har ökat en hel del under de senaste åren.
Vanhanen anser att försörjningskvoten inte kan påverkas till någon betydande del genom invandring. Han hoppas få höra moderata åsikter om invandringen av majoritetsbefolkningen. "En del finländare ställer sig väldigt känslomässigt till invandring. För dem är det en antingen-eller-fråga. Men det skedet är förbi, för invandringen är ett faktum", säger Vanhanen.
12/11 HBL

Kristinestadsbo åtalas för rasism på Facebook
En 29-årig Kristinestadsbo åtalas för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit rasistiska inlägg på Facebook. Gruppen har närmare 400 medlemmar och finns fortfarande kvar.
Det var i somras som mannen från Kristinestad skrev sina inlägg på en diskussionssida under rubriken ”Inte mera asylsökande”. Mannens inlägg har riktat sig mot asylsökande och invandrare av afrikansk härkomst. Han har kallat dem ”våldtagande tjuvar”, ”roskfolk” och ”patrask”. I de grövsta inläggen har mannen velat se invandrarna döda, på olika sätt.
Till Facebookgruppen hörde då 210 personer som kunde läsa de öppet rasistiska inläggen. På riksåklagarämbetet har man utrett 10 inlägg, åtalsbeslutet grundar sig på flertalet av dem. Behandlingen går på svenska eftersom det är den åtalades modersmål och största delen av inläggen skrivits på svenska.
11/11 HBL

Svenska tv-kanalen FST5 nedläggningshotad
Rundradions hårda sparkrav kan leda till att den finlandssvenska tv-kanalen FST5 försvinner, enligt svenska Yle. Totalt måste Yle spara 31 miljoner euro, varav Svenska Yle ska spara två miljoner.
11/11 Österbottens tidning

Utländska arbetstagare har hittat servicestället In To
Verksamheten av FPA:s och Skatteförvaltningen s gemensamma serviceställe In To fortsätter åtminstone till slutet av år 2010 . På servicestället, som fyllde ett år i november, ger man råd åt utländska arbetstagare då de anlänt till Finland.
På servicestället In To har man redan betjänat över 3 000 utlänningar som kommit till huvudstadsregionen för att jobba, studera eller för att bli företagare samt arbetstagare som anställt utländsk arbetskraft. De största kundgrupperna har kommit från Estland, Ryssland, Indien och England. Den språkkunniga personalen på In To betjänar bl.a. på engelska, estniska, ryska och hindi. Med de flesta kunderna bereds både socialskydds- och beskattningsärenden.
Det är viktigt för invandrare som flyttar till Finland på grund av arbete att inflyttningen görs så enkel som möjligt eftersom de ofta saknar stödnätverk i Finland. På serviceställets webbplats finns grundläggande information om socialskyddet och beskattningen i Finland.
10/11 FPA


Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mediaklipp 1-8 november

10/11/2009 by ifisk

Färre politiker än förr försvarar svenskan
”Förr kunde man gå till statsministern och säga att det här är viktigt för oss finlandssvenskar, och i de flesta fall löstes det. Nu är det inte längre på det sättet”, säger expolitikern Ole Norrback (SFP). Han anser att attityderna till finlandssvenska särlösningar har förändrats sedan han lämnade politiken för tio år sedan.
Samtidigt visar en undersökning som tankesmedjan Magma lät Taloustutkimus göra ifjol att nästan tre av fyra finnar anser att det svenska språket är en väsentlig del av det finländska samhället.
Björn Sundell, utredningsansvarig på Magma, säger att de flesta nog är välvilliga bara det inte kostar något för dem själv.
05/11 HBL/ FNB

A-laget gästas av Pablo Francisco
På torsdag ca kl. 8.30 gästar Pablo Francisco (bilden) Radio X3M:s A-lag. Pablo är en av USAs hetaste stand-up komiker och är för tillfället på sitt första Finlandsbesök. Hans shower med mycket skämt om invandrare, sex och relationer kryddade med en bred arsenal av ljudeffekter säljer slut land och rike runt. Lyssna på A-laget och vinn två biljetter till Pablos stand-up show på söndag i Helsingfors.
5/11 Radio X3M

Nya integrationslagen rör alla invandrare
Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors är utgångspunkten för integrationslagen, som är under beredning, att integrationsåtgärderna ska röra alla invandrare.
- Tanken är att vi ska ha en kontaktyta till alla invandrare omedelbart efter att de anlänt till Finland och att alla får grundläggande information på ett centrerat sätt. Efter det styrs invandrarna vid behov till en inledande kartläggning och därifrån in på integrationsvägen, sade ministern i dag när hon talade vid ett seminarium om utveckling av migrationsfrågor i Salo.
- Jag har ofta betonat att invandrarna inte är en enhetlig grupp. Den inledande kartläggningen ska visa vilket stöd som behövs på individnivå. Invandrarna styrs till olika integrationsvägar efter individuellt behov. För en räcker språkutbildning, en annan behöver säkerställande av yrkeskompetensen, sade ministern.
Enligt minister Thors är avsikten att även beakta sådana grupper som lätt hamnar utanför samhället i den nya lagen.
- Det kan handla om t.ex. mammor som sköter sina barn hemma och som måste få möjligheter till språkutbildning så att de inte hamnar utanför, sade ministern.
- Jag tycker att den integrationsplan som görs för invandrarna borde bli bindande för myndigheterna. Det är också viktigt att förbättra samarbetet mellan myndigheterna och den tredje sektorn, eftersom man ofta kan sköta uppgifter relaterade till integrationen på organisationsnivå, sade minister Thors.
Avsikten är att regeringens proposition till ny integrationslag avlåts till riksdagen våren 2010.
3/11 SFP

Kina och Finland börjar samarbeta inom arbetskraftsinvandringen
Enligt kanslichef Ritva Viljanen förhåller sig Kinas finansministerium positivt till Finlands inrikesministeriums förslag att de ministerier som ansvarar för migrationen i de båda länderna ska underteckna ett samarbetsprotokoll om arbetskraftsinvandring.
Avsikten är att samarbetsprotokollet ska innehålla bl.a. riktlinjer för hur länderna i fortsättningen ska utbyta information om frågor som rör arbetskraftsrekrytering. Enligt den kinesiska regeringen får endast rekryteringsföretag som auktoriserats av staten förmedla arbetskraft från Kina till andra länder.
Ett sektorsövergripande projekt som tillsatts av migrations- och Europaminister Astrid Thors för att utreda främjandet av arbetskraftsinvandringen färdigställde i oktober 2008 sina rekommendationer för rekrytering av arbetstagare från utlandet. Arbetsgruppen utgick ifrån att en målinriktad rekrytering ska ske ansvarsfullt och enligt etiska principer och dessutom nyttja både arbetstagaren och arbetsgivaren samt samhällsutvecklingen i ursprungslandet. Det bör också uppmärksammas att de invandrare som redan är i landet behöver sysselsättas.
Läs hela artikeln här
2/11 Inrikesministeriet

Alla invandrare ska integreras
Migrationsminister Astrid Thors (SFP) säger att Finland ska få en ny integrationslag som berör alla invandrare. Enligt Thors är utgångspunkten för den nya lagen att alla invandrare ska beröras av integrerande åtgärder.
Thors säger att myndigheterna ska få en kontaktyta med alla invandrare så fort de har kommit till Finland. Grupper som lätt hamnar utanför samhället, till exempel kvinnor som sköter sina barn hemma, ska beaktas särskilt.
Invandrarnas integrationsplan borde enligt Thors bli bindande för myndigheterna. Regeringen ska avge sitt förslag till ny integrationslag våren 2010.
2/11 Svenska Yle

Alla ska inte behöva läsa svenska i finska skolor
Nästa generation i tre av de fyra största partierna vill göra svenskan åtminstone delvis frivillig, visar Yles kartläggning. I områden med en stark rysk befolkning ska eleverna kunna välja ryska som andra inhemskt språk. Det är en typisk åsikt för ungdomsförbunden.
- För invandrare som varken kan finska eller svenska ska det räcka med att lära sig det ena språket, säger Erkki Perälä, ordföranden för Gröna ungdomar och studerande.
Det mest dramatiska uttalandet kring språkfrågan kom för ett par veckor sedan från de sannfinländska ungdomarna som krävde att svenskan slopas som nationalspråk och Finland blir enspråkigt.
Av de i dagsläget fyra största partiernas ungdomsförbund är det bara Socialdemokraterna som inte vill röra svenskan.
- Vi är ganska nöjda nu, säger ordförande Heta Välimäki.
Läs hela artikeln här.
2/11 HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Vi är kallade att tjäna varandra

07/11/2009 by Ordförande

Gerd-Peter Löcke

Fakta om UNDP * 135 landkontor * Högkvarter i New York * Totalt budget: 4.72 miljarder USD * Störste bidragsgivare: Norge, Sverige, Nederländerna och USA * Högste chef: Kemal Dervis (Turkiet) * Goodwill ambassadörer: Kronprins Haakon (Norge). Maria Sharapova (Ryssland), Didier Drgoba (Elfenbenskusten), Ronaldo (Brasilien), Zinedine Zidane (Frankrike) www.undp.org
Det sägs att det är en lottovinst att födas i Finland. Men i landet finns även över 155 000 varaktigt bosatta utlänningar som per definition inte är födda i Finland. De flesta kommer från Ryssland (28 214) och Estland (25 416). Och nästan lika många kineser (5 065) som somalier (5 549) är bosatta här.

Men varifrån de ens kommer så har de en sak gemensamt: de stör. Tre av dem bär på identitetsbevis som misstänks vara förfalskade. Andra, oftast yngre invandrare, har problem med att slutföra sina yrkesstudier. irrelevant är att de har bott här först en kort tid och kanske har språksvårigheter, svåra familjeförhållanden eller ekonomiska problem. Kanske vill de unga invandrarna hellre prova på lotto än på studier (Obs! Lottovinst!). Spelar väl ingen roll vad de vill. De stör ändå bara.

Och så har vi de asylsökande som orsakar huvudbry för polisen. I Pemar lär de tömma UFF:s klädinsamlingslådor. Irrelevant är att polisen senare lyckades hitta de stulna kläderna. Irrelevant är även att en del gräl på flyktingmottagningen i Pemar har förekommit på grund av att flyktingarna inte varit nöjda med den mat som serverats. Har de inte förstått att den goda finska ”skolmaten” är en del av lottovinsten som endast finländare få/kan njuta av? Dessutom spelar det väl ingen roll vad för mat asylsökande vill. De stör ändå bara.

Om de inte tycker om maten, kan de väl koka sina egna maträtter. De får ju sina 375 euro utkomststöd varje mån. Pengen ska väl räcka till mat, kläder och eventuell hälsovård som inte erbjuds på förläggningen? Finland är väl det EU-land som betalar ut mest stöd åt asylsökande? Flyktingar tar alltså en del av lottovinsten till eget bruk. Men nu ska det bli slut med de ekonomiska vinsterna. Från och med 2010 ska en asylsökande få 30 procent mindre stöd än en som är fast bosatt i Finland. I pengar betyder det att månadssumman för en vuxen skärs ner till 292 euro. Pengen får räcka till mat, kläder och eventuell hälsovård som inte erbjuds på förläggningen.

Och så har vi allt fler asylsökande minderåriga som anländer till Finland från bland annat Somalia, Irak och Afghanistan. De har kommit hit via Medelhavsländerna, där de ofta levde i odrägliga förhållanden. Det spelar det väl ingen roll vad de har upplevt. De stör ändå bara.


Men hur ska vi bli av med 155 000 främlingar som bara stör? Ett asylsökande barn kan alltid skickas tillbaka till det EU-land som ursprungligen ansvarade för barnets asylansökan tack vare Dublinförordningen, även om barnet lider av fysiska eller psykiska skador. För alla EU-länder anses vara trygga. Och öppen rasism är väl på sin plats efter tragedin i Esbo på nyårsaftonen. Det hade kanske funnits lagliga grunder att utvisa mannen på grund av de brott han tidigare hade begått. Hans brottsliga bakgrund gjorde redan att han inte beviljades finskt medborgarskap.

Det tycker även Statsminister Matti Vanhanen. På sin blogg förundrade han sig över att Ibrahim som dödade fem människor fått fortsatt uppehållstillstånd trots att han inte beviljats medborgarskap på grund av de brott han begått.

Ut med Ibrahim! Ut med alla som kommit till Finland endast för att lyfta socialstöd och för att göra livet lite väl enkelt för sig. Ut även med dem som står för det enorma familjevåldet i Finland. Problemet är bara att största delen av våldsmännen är finländare av börd och ätt. Vart ska vi utvisa dem? De har fått lottovinsten, de har fått rätten att stanna. Uppehållstillståndet är lottovinsten.

Men vad gör jag i fal jag skulle få lottovinsten? Livsstilsmagasinet International Living rankar Finland endast på 18:e plats i sitt Quality of Life-index. De fem bästa länderna enligt livskvalitet är Frankrike, Australien, Schweiz, Tyskland och Nya Zeeland. Och de är dit de länder de flesta invandrarna och flyktingarna söker sig till, bland annat på grund av de låga levnadskostnaderna där. Och Holland till exempel betalar ett relativt lågt stöd till asylsökande. Ändå ansökte 13 400 personer om asyl där 2008. För Finlands del låg antalet kring 6 000.

Allt är lite mindre i Finland, också lottovinsten. Tro mig! Därför ska vi sluta lyssna till de allt större flockarna av xenofober som försöker ta över integrationsdebatten. Spelar väl ingen roll vad de vill. De stör ändå bara.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)