" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv oktober 2009

Pressklipp 26 – 31 oktober

31/10/2009 by ifisk

Ändring av medborgarskapslagen
Projektet har som mål att stärka samhörigheten i samhället för de utlänningar som är bosatta i Finland genom att göra det möjligt att naturalisera personer smidigare än i dag. Inom projektet bereds en ändring av medborgarskapslagen enligt regeringsprogrammet. Detta innebär att den vistelsetid som krävs för medborgarskap förkortas och att det blir lättare i synnerhet för studerande som avlagt examen i Finland att förvärva medborgarskap. Dessutom utreds andra viktiga behov att ändra medborgarskapslagen.
Projektet tillsattes den 15 oktober 2008. Beredningen sköts som tjänsteuppdrag. Remissbehandling är den 29 oktober till den 26 november 2009. Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen i början av år 2010.
Du kan sända in dina synpunkter på projektet här.
Utkast till proposition som har sänts för utlåtande 28.10.2009 (pdf, på finska) finns här.
29/10 Inrikesministeriet

Välmående elever ger goda studieresultat
Bildningssektorns basservice i Esbo håller en god nivå också 2010. För att utgifter och inkomster ska hållas i balans måste strukturer och tjänster dock omvärderas och verksamheten måste effektiviseras.
Elevmängden ökar. I förskoleundervisningen deltar nästa år drygt 3 000 barn och i den grundläggande undervisningen deltar ca 26 000 barn. Gymnasierna har ca 5 300 och vuxengymnasierna ca 600 studerande.
Också mängden invandrarelever och specialelever ökar. I de finska grundskolorna och gymnasierna finns nästa år ca 3 880 och i de svenska skolorna ca 80 elever som är invandrare, har invandrarbakgrund eller är återflyttare. Modersmålsundervisning för invandrare ordnas för nästan 2 000 elever. Andelen specialelever är inom finsk undervisning 11,7 procent och inom svensk undervisning 7,3 procent.
Barns och ungdomars välmående stöds bl.a. genom utveckling av specialundervisning tillsammans med småbarnspedagogiken. Inom finsk utbildning tillämpas en verksamhetsmodell enligt vilken skolpsykologen, skolkuratorn och hälsovårdaren verkar i samma skolor. Genom ART-verksamhet förstärks elevernas sociala och etiska färdigheter och de styrs att begrunda verkningarna av egna handlingar.

Att ansöka om skolplats underlättas. Anmälan till lågstadiet kan redan göras via webben. Alla som går ut grundskolan och söker sig till påbyggnadsundervisning i årskurs 10 garanteras studieplats.
30/10 Esbo stad

Illegal invandring på Helsingfors-Vanda?
Gränsbevakningsväsedet utreder ett fall av olaglig invandring på Helsingfors-Vanda flygplats. Fallet uppdagades på fredag senaste vecka. En 40-årig kvinna från Malaysia hämtade en 16-årig pojke från Sri Lanka till Finland. Gränsbevakningsväsendet misstänker att kvinnan försökte ta pojken vidare till Frankrike. Vanda tingsrätt har häktat kvinnan. Förundersökningen räcker omkring två månader.
29/10 Svenska Yle

Sfp i Åbo vill lära invandrare svenska
Invandrare i Åbo bör också få studera svenska om de vill det. Det föreslog Sfp:s stadsfullmäktigegrupp på måndagskvällen vid behandlingen av stadens program för kunskap, företagsamhet och näringsliv. Man fick mothugg av de blåvitas Olavi Mäenpää, som sade att det leder till att de först läser svenska i några år och sedan upptäcker att de inte klarar sig, och sedan ännu måste läsa finska i några år för att kunna få ett jobb. Sfp:s klämförslag godkändes ändå slutligen enhälligt.
Sfp-gruppen betonade också att det är en viktig trumf för Åbo att man i staden kan studera på svenska på alla olika nivåer, ända upp på högskolenivå.
26/10 Svenska Yle

Invandrarföreningarnas representation i huvudstadsregionen
Sanna Saksela-Bergholms avhandling granskar föreningarnas roll för invandrarnas samhälleliga och politiska integration i det finländska samhället. Syftet belyses genom att studera invandrarföreningarnas möjligheter att delta i beslutfattandet när det gäller integrationsärenden och att representera sina etniska gruppmedlemmars intressen på det lokala och nationella planet.
De flesta föreningarna är integrativa. Samhälleliga föreningar fokuserar på att integrera invandrarna till arbetsmarknaden och till det finländska utbildningssystemet, medan de etnokulturella föreningarnas syfte är att förstärka gruppmedlemmarnas identitet. De transnationella föreningarna strävar framför allt efter att förbättra barnens och kvinnornas levnadsförhållanden i medlemmarnas gamla hemländer.
Invandrarföreningarnas möjlighet att mobilisera sina etniska gruppmedlemmar beror delvis på föreningarnas förmåga att finansiera sin verksamhet. Det finns en risk av att den etnokulturella verksamhet dör ut ifall finansiärerna enbart fokuserar på samhällelig verksamhet. Invandrarnas deltagande i myndigheternas integrationsverksamhet sker främst via samarbetsprojekt. Invandrarföreningarnas representation i mångkulturella nämnder har varit ganska svag.
I de mångkulturella nämnderna i städerna Esbo och Vanda var invandrarföreningar inkluderade enbart till planeringsarbetet. Helsingfors stad har inte inkluderat föreningar alls i sin utlänningsnämnd. Också under ETNOs – den Nationella Delegationen för Etniska Relationer – andra verksamhetsperiod var inga invandrarföreningar representerade bland ETNOs medlemmar.
26/10 Helsingfors Universitet

Näringslivet borde ta emot fler invandrare
Finlands näringslivs VD Leif Fagernäs anser att pensionsåldern i Finland borde höjas till 67 år. Han jämförde den lägsta finska pensionåldern på 63 år med 67-årsgränsen i övriga Norden. Med nuvarande försörjningsrelation borde Finland ta emot 70 000 invandrare varje år, förklarade Fagernäs.
Läs hela artikeln som ger en kort översikt av den politiska debatten i Finland.
26/10 Finlands ambassad, Washington

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Göran von Bonsdorff bortgång är en stor förlust

20/10/2009 by Ordförande


Göran von Bonsdorff
Professor Göran von Bonsdorff avled den 18 oktober i Helsingfors efter en kort tids sjukdom. Han blev 91 år gammal. Göran von Bondsdorff var professor i allmän statslära och internationell politik vid Helsingfors universitet under 1952-1981. Hans långa karriär var nästan oändlig Under åren 1961-1974 var han ordförande för samfundet Finland-Sovjetunionen, ett förtroendeuppdrag han tvingades lämna på grund av sitt motstånd mot återvalet av president Urho Kekkonen med undantagslag.

Under en stor del av 1980-talet var von Bonsdorff ordförande för Fredsförbundet. Han hade dessutom många andra förtroendeuppdrag. Han även gav ut ett 20-tal böcker och var fram till sin död en aktiv opinionsbildare.

Själv hade jag flera gånger äran att träffa professorn i olika sammanhang, bland annat på herrgården Brinkhall på ön Kakskerta i Åbo och hemma hos honom, där han oftast var värd för Fredspostens styrelse och redaktionsråd. Många tillfällen var dock synnerligen opolitiska och jag minns honom som en mycket empatisk humanist som även var full av skämt och optimism.

Professor Göran von Bonsdorffs bortgång är en stor förlust för oss alla som hade tillfället att träffa honom. I synnerhet flyktingarna som är aktiva i ifisk och Finlands fredsrörelse kommer att sakna honom.

Gerd-Peter Löcke Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Invandrare i kläm i recessionen

10/10/2009 by OrdförandeLäs mer om vad finlandssvenska pressen
skriver om invandrarna här.
I ekonomiskt svåra tider med hög arbetslöshet är det allt flera finländare som inte förstår varför antalet invandrare ökar. Mer än var femte utlänning är utan jobb. Unga invandrare riskerar bli utslagna. Utlänningar och invandrare blir både utsatta för och begår brott nästan dubbelt så ofta som andra. De rasistiska brotten ökar. I Norra Karelen uppmanades byborna i ett brev visa bort asylsökande som kommer till den lokala lekplatsen och sportplanen. På Facebook ville gruppen ”Nya Nazi-Åland” ”kämpa för att Åland inte ska ruttna bort” och ”fixa det här problemet” med invandrare. Fast man kanske inte kan ta sex högstadieungdomar på allvar, så är de ovannämnda exemplen dock allvarliga och kan leda till att en utsatt person hotar ta sitt liv som i Jakobstad där en flyktingkvinna försökte hoppa från ett fönster i ett våningshus.

Inte bara enskilda människor utan också många kommuner är misstänksamma och vill inte ta emot flyktingar. Minister Astrid Thors kritiserade offentligt Esbo för att staden har sagt nej till en mottagningscentral för flyktingar. Under två år har man försökt utveckla samarbetet mellan huvudstadsregionens städer och kommuner, men någon konkret samarbetsplan har man inte åstadkommit. Enligt ministern måste Helsingfors få mer hjälp med integrationsarbete av huvudstadsregionens övriga kommuner. Helsingfors öde blir inte bättre om vi betraktar huvudstadens budgetpresentation. Det förblev oklart om det är unga invandrare som blir utan stöd, eller hälsocentralens akutmottagningar som inte får höjd beredskap att stöda våldsoffer och -förövare?

Jag får känslan att misstänksamheten helt har tappat perspektivet vad som gäller invandringspolitiken. I Finland bor idag 143 000 utlänningar, de flesta av dem i södra Finland. Det är tre procent av befolkningen och även om andelen ökar hela tiden är den mindre än i de flesta EU-länder. Också antalet asylsökande i Finland är bara en bråkdel jämfört med de nordiska grannländerna. Emedan Sverige tar emot 2000 flyktingar/år så är Finlands kvot fortfarande 750 flyktingar. Finlands tanke med att stöda en gemensam flyktingkvot inom EU är att planerna ska genomföras tillsammans med FN:s flyktingorganisation UNHCR.

All misstänksamhet oroar regeringen och myndigheterna. Politiker och tjänstemän förklarar med en mun att invandring är svaret på den framtida arbetskraftsbristen och förgubbningen. Dessutom är ett mångkulturellt samhälle en konkurrensfördel i en alltmer globaliserad värld. För att hålla igång diskussionen om ett mångkulturellt Finland vore det särskilt viktigt att ta reda på vad som stöder bra mångkulturalism och vilka förutsättningar som finns för det mångkulturella i dagens samhälle. Enligt Salla Tuoris doktorsavhandling i sociologi är nyckeln till fungerande mångkulturalism att känna igen rasism och att lyssna på olika kunskap. Enligt Professor Mahmoud Kamari, som forskat i integration och rasism vid Sveriges Mittenuniversitet, får man inte placera alla invandrare på ett och samma ställe. Det leder till att de blir isolerade och inåtvända. Invandrare och ursprungsbefolkning måste få naturliga rum att träffas i, och ett av dem kunde vara arbetet.

Finland är ett förhållandevis ungt invandrarland, och det finns ingenting som säger att utvecklingen här kommer att se ut som den i Sverige, Storbritannien eller Frankrike. Men Skyddspolisen och Migrationsverket oroar sig redan nu över att även Finland börjar få orter och stadsdelar där de flesta eller en stor del av invånarna har invandrarbakgrund. Enligt regeringens budgetförslag för 2010 ska kommunersättningarna för mottagning av flyktingar höjas och invandrare som bor i huvudstadsregionen ska få bättre service på nätet. I Infobanken finns information om bland annat boende, utbildning, studier i finska och svenska, tillståndsärenden och arbete på 15 olika språk. Också ny utbildning ordnas för invandrare, även på svenska.

Integrering är en ömsesidig process. Invandraren måste å sin sida själv vilja integreras, medan den övriga befolkningen måste bjuda på flexibilitet och förståelse för att integreringen ska vara möjligt. De nya ungdomsfullmäktige i Vasa stad vill representera skolor, ungdomsgårdar, invandrare och organisationer. Åbo Yrkeshögskola ordnar en ny social- och hälsovårdsutbildning för invandrare som redan har en högskoleutbildning inom branschen. Vid det femte teologiska samtalet mellan baptister och lutheraner var man överens om att ekumeniskt möta invandrare är en utmaning för både baptister och lutheraner. Enligt en undersökning är ålänningarna i allmänhet mera toleranta än man är på fastlandet. De svensktalande i Finland är något mindre främlingsfientliga än de finsktalande, men mindre toleranta än i Sverige.

Extremism och radikalisering ses ofta som en potentiell risk ifall integreringen av invandrarbefolkningen misslyckas. Gemfört med USA, Frankrike, England eller Tyskland är invandrare i Finland rätt välintegrerade och direkta terrorismkontakter har inte hittats. Och för många kvinnor har den nya läskunnigheten fört med sig självsäkerhet, tillförlit och glädje över att lyckas. Invandringskvinnor från olika länder kan nu i grupp tillsammans försöka reda ut innehållen i brev från myndigheter.

Jag har alltid sagt att endast fungerande sociala nätverk är lösningen för en lyckad integrationsprocess.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Märkesåret 1809 och uppkomsten av en ny multikulturell nation

08/10/2009 by OrdförandeHenrich Mannerheim tar emot Hilkka Lindeborgs publicering av ryskspråkiga anhörigvårdarens upplevelser.
[zoom]
Fredagen den 2 oktober har det gått 200 år sedan statsrådet inrättades. Uppkomsten av det autonoma Finland år 1809 är en av milstolparna i landets historia. Under temat ”Nationen växer fram” ville statsrådet uppmärksamma händelser som skapade grunden för Finlands självständighet. För oss kulminerade märkesåret med ett besök på inrikesministeriet lördagen den 3 oktober. Inrikesministeriet öppnade sina dörrar för allmänheten och vi fick nyttiga informationer angående invandring. På plats fanns även Migrations- och Europaminister Astrid Thors som svarade våra frågor.

Återigen var ifisk den enda invandringsorganisationen på plats. Vi representerade fem olika nationer och alla var mycket nöjda med det aktiva intresset för vår verksamhet. Nästan alla våra frågor kunde besvaras på svenska och våra medlemmar fick en del nyttiga informationer som kommer att hjälpa dem att klara av vardagen.

Vi fästade ett särskilt intresse vid Hilkka Linderborgs publicering av ”De ryskspråkiga anhörigvårdarnas upplevelser i vårdandet av sina dementa anhöriga”. Hilkka är planerare vid Centralförbundet för de gamlas väl. Förbundets projekt IkäMAMU vill fungera som brobyggare mellan kommuner, statsmakt, organisationer, kyrka och andra religiösa samfund.

Jag är övertygat om att även 2009 är ett märkesår där ”en ny multikulturell nation växer fram”. Kanske var vi delaktig i uppkomsten av ett multikulturellt Finland där blattar ses som en naturlig del av samhället.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Läs mer om märkesåret
Läs mer om Centralförbundet för de gamlas väl ry
Hilkka Linderborgs publicering finns tillgänglig som pdf-fil.

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)