Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Utlåtandena om rasistiska brott har publicerats

16/11/2010 av Mediaklipp

Ett sammandrag av utlåtandena om arbetsgruppsbetänkandet om rasistiska brott har publicerats. Utlåtande gavs av 20 instanser. Remissinstanserna förhöll sig positivt till arbetsgruppens förslag trots att de flesta kommenterade flera detaljer i förslaget. Förslaget fick också kritik.

I sitt betänkande som blev klar i början av året föreslog arbetsgruppen kriminaliseringen av gärningar av rasistisk natur förtydligas. Enligt arbetsgruppen bör också straffskärpningsgrunderna preciseras så att de vid sidan om rasistiska brott bättre än för närvarande kan tillämpas även på så kallade hatbrott.

Syftet med förslaget är att sätta i kraft tilläggprotokollet mot rasism till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och nationellt genomföra EU:s rambeslut om bekämpande av rasism.

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Läs mera på justitieministeriets hemsida.

7 Mediaklipp (RSS)