" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2012

Nyfinlandssvensk presidentkandidat?

11/06/2012 by Ordförande

Inför ett ordförandeval finns det alltid mycket att överväga i synnerhet när ”vi lever i ett tidevarv där median älskar hårda ord, spektakel, kritik, konflikter och personliga påhopp” som Stefan Wallin uttryckte det i sitt ”avskedstal” på SFP:s partidag i Karleby.
- Den största förändringen jag upplevde under min period som ordförande är trenden att politisera juridiken och juridisera politiken.

För en invandrare är dock ordförandeskapet inte av största vikt utan de motioner som berör invandringsfrågor direkt och sättet partidagen hanterar dem. Svenska folkpartiet är kanske den mest intressanta politiska aktören för oss ”inlärda finlandssvenskar”.

Jean Claude Mutiganda och Gerd-Peter Löcke SFP:s ungdomsorganisation Svensk ungdom ansåg att Finlands alla medborgare ska ges lika möjligheter att ställa upp som presidentkandidat oavsett om de är första eller andra generationens medborgare. Förbundssekreterare Silja Borgarsdóttir Sandelin var med och formulera motionen, som partidagen godkände: SFP:s representanter i regering och riksdag arbetar för att en ändring av 54 § 1 mom. i grundlagen, så att andra meningen lyder “Presidenten ska vara finländsk medborgare.” Nu hoppas jag att även hela regeringen kan omfatta detta krav som ger oss möjligheten att se den första finländska ”Barack Obama”.

Med intresse kan vi även konstatera att SFP beslöt bl a ”att riksdagen bevakar att invandrares möjligheter att lära sig svenska lyfts fram. I samma anda togs beslutet att Svenska folkpartiet vill jobbar för ett välkomstpaket för invandrare som tillsänds relevanta myndigheter för åtgärder.

I Carl Haglund fick partiet också en ny lagkapten. Haglund är en analytisk visionär för tvåspråkigt och internationellt handlande. Han vill välkomna nyfinländare till Finland, ett land som tyvärr är känt för att vara utredningarnas förlovade land. Enligt Haglund hamnar många goda tankar fortfarande i det som kallas Mapp Ö fast Finland inte har råd att kasta bort goda idéer.
- Finland kan inte stöpas i samma form som förut. Vi kommer aldrig mera att kunna bygga schablonmässiga strukturer i hela vårt land.

Det kan Svenska folkpartiet inte heller. Med häpnad konstaterar jag att det finns endast tre suppleanter med invandrarbakgrund bland de 42 partifullmäktige, som ska bereda partiets politik på lång sikt,. Invandrare får således fortfarande stöda men inte bereda partiets politik. Därför måst vi fortsätta att observera hur partidagens beslut angående motioner verkställs i partiets vardagliga arbete.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Vem blir ordförande, vem kan bli president?

06/06/2012 by Ahmed Hassan

Intresset för Svenska folkpartiets partidag i Karleby är större än väntat, eftersom partiet väljer ny ordförande och 41 motioner och 3 proportioner finns att gå genom, bland dem flera som befattar sig med invandringsfrågor.

Svenska folkpartiet samlas till partidag 9–10 juni 2012 för att välja en arvtagare för Stefan Wallin som inte ställer upp för omval. Kandidater för ordförandeposten är justitieminister Anna-Maja Henriksson och EU-parlamentarikern Carl Haglund. Arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke kommer att rapportera från partidagen.

Silja Borgarsdóttir Sandelin Men det finns även för oss invandrare intressanta motioner. Partiets ungdomsförbund med Silja Borgarsdóttir Sandelin som förbundssekreterare vill att grundlagens femte kapitel moment 54 ändras så att andra meningen lyder “Presidenten ska vara finländsk medborgare” (motion 24). Den nu gällande formuleringen underbygger en föreställning om att en ny medborgare inte fullständigt kan omfatta eller anta en ny nationalitet vilket är enligt förbundet ett vittne om ett stängt samhälle som inte längre finns. Skulle grundlagen ändras kan även en blatte med finländskt pass leda landet.

I motion 8 uppmanar ungdomsorganisationen beslutsfattarna att även i praktiken bevilja asyl på grund av sexuell läggning. I många länder i världen är homosexualitet, bisexualitet och transpersonlighet kriminaliserat. Av de nordiska länderna upptar Finland, Island och Sverige sexuell läggning som ett skäl för att få asyl men bara på Island är också könsidentitet ett skäl för asyl.

Emina Arnautovic Emina Arnautovic fordrar som ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott att en rättvis och objektiv information om de båda inhemska språken tillges alla invandrare så att alla som kommer till Finland får möjlighet att välja vilket språk man integreras på (motion 5). I motion 6 hävdar Emina att SFP:s representanter i riksdag och regering arbeta för att utveckla läromedel för svenska som andra språk så att de motsvarar elevernas behov och ökar förståelsen för den finlandssvenska kulturen och traditionen. Utskottet hänvisar till elever i den finländska skolan som har ett annat modersmål än nationalspråken i Finland och därför har rätt till understöd för undervisning i finska eller svenska som andra språk. Vardagen visar dock att elever som läser finska som andra språk har större tillgång till lämpligt material som är anpassad förhållandena i Finland och elevens kunskapsnivå (motion 6). I motion 7 hänvisar hon dessutom hur viktigt den första perioden efter att en invandrare kommer till Finland är för hur integrationsprocessen lyckas. Enligt utskottet ska lämplig information finnas tillgänglig på flere olika språk, helst på invandrarens modersmål.

I en annan intressant motion (nr 10) tycker Svenska kvinnoförbundet att även adoptiv- och fosterbarn borde ha rätt till en balanserad barndom och tillgång till sina föräldrars tid, i lika grad som barn som bor med sina biologiska föräldrar. För tillfället behandlar den finska lagen inte adoptivbarn och fosterbarn jämlikt med barn som bor hos sina biologiska föräldrar.

Partiets styrelse anser att partiets representanter i regeringen och riksdagen bevakar att invandrares möjligheter att lära sig svenska lyfts fram och att konkreta åtgärdsförslag ges bl.a. i uppföljningen till projektet Delaktig i Finland. Dessutom ska partiets representanter arbeta för att stärka nätverken för invandrarutbildning på svenska på olika håll i Svenskfinland.

Svenska folkpartiet stöder kravet att andra meningen i presidentparagrafen skrivs om enligt förslaget. Under supén på lördagskväll i Karleby stadshus kan arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke ta reda på vilken blatte anses vara mest lämplig för hela landets president. Nu vore det på plats att träffa den finländska ”Obama”. Men först ska vi gratulera den nya finlandssvenska ledaren oavsett om det blir Henriksson eller Haglund.

All information om SFP:s partidag finns på partiets hemsida.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)